Duminică, 9. august 2020
Hotărâri

Cuvânt cheie:
Număr hotărâre:


2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017   2018   2019   2020   Hotărâri cu caracter normativ  


MUNICIPIUL   SFÂNTU  GHEORGHE

CONSILIUL LOCAL
RO 520008 Sf.Gheorghe                         Tel:  0267-311726
str. 1 Decembrie 1918 nr.2                      Fax: 0267-351781
      Judeţul Covasna


HOTĂRÂREA NR. 137/2008

privind constituirea comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al
Municipiului Sfântu Gheorghe


Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe în şedinţa extraordinară;
Având în vedere Raportul de specialitate nr. 22989/2008 al Biroului Administraţie Locală din cadrul Primăriei Municipiului Sfântu Gheorghe;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (1) şi art. 54 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul art. 45 alin. (1) şi art. 115 alin. (1) lit. b din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;


HOTĂRĂŞTEART. 1. – Se aprobă modificarea şi completarea H.C.L. nr. 80/2002 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului Local al municipiului Sfântu Gheorghe, cu modificările şi completările ulterioare, după cum urmează:

I. Articolul 19 se completează şi va avea următorul cuprins:
„Art. 19. – După constituire consiliul local stabileşte şi organizează următoarele comisii de specialitate pe principalele domenii de activitate:
1. Comisia pentru administrarea domeniului public şi privat, patrimoniu, economic, buget, finanţe, agricultură şi dezvoltare regională;
2. Comisia pentru amenajarea teritoriului, urbanism, protecţia mediului şi turism;
3. Comisia pentru sănătate, protecţie socială şi culte;
4. Comisia pentru învăţământ, cultură şi ştiinţă;
5. Comisia pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului,  legislaţia muncii şi disciplină;
6. Comisia pentru tineret şi sport.”

II. Punctul 4 al articolului 23 se modifică şi va avea următorul cuprins:
„4. Comisia pentru învăţământ, cultură şi ştiinţă:
a) iniţiază proiecte de hotărâre având ca obiect finanţarea proiectelor culturale şi ştiinţifice;
b) supraveghează activitatea instituţiilor de cultură din subordinea consiliului local, elaborează documentaţiile privind concursurile pe posturile de conducător ale acestor instituţii, nominalizând reprezentanţii comisiei în comisiile de concurs;
c) colaborează cu instituţiile de învăţământ din municipiul Sfântu Gheorghe;
d) propune atribuiri de denumiri de străzi, pieţe, şi obiective de interes local, pe care le supune dezbaterii comisiei speciale constituită în acest sens;
e) iniţiază propuneri pentru nominalizarea unor cetăţeni ai municipiului în vederea conferirii acestora a titlului Pro Urbe, sau a titlului de cetăţean de onoare ai municipiului;
f) comisia poate îndeplini şi alte atribuţii stabilite de consiliul local.”

III. După punctul 5 al articolului 23 se introduce punctul 6, după cum urmează:
„6. Comisia pentru tineret şi sport:
a) supraveghează activitatea serviciilor publice din domeniul sportului, subordonate consiliului local;
b) colaborează cu organizaţiile de tineret din muncipiul Sfântu Gheorghe, în special cu asociaţiile elevilor;
c) colaborează cu persoanele juridice ce activează în domeniul sportului;
d) iniţiază proiecte de hotărâre având ca obiect finanţarea proiectelor sportive şi de tineret;
e) comisia poate îndeplini şi alte atribuţii stabilite consiliul local.”
ART. 2. – Se organizează, pe durata mandatului Consiliului Local al municipiului Sfântu Gheorghe, următoarele Comisii de specialitate:

I. Comisia pentru administrarea domeniului public şi privat, patrimoniu, economic, buget, finanţe, agricultură şi dezvoltare regională:

1.    Bereczki Kinga
2.    Pethő István
3.    Bálint Iosif
4.    Kató Béla
5.    Sztakics Éva-Judit
6.    Miklós Zoltán
7.    Şerban Valeriu
   
II. Comisia pentru amenajarea teritoriului, urbanism, protecţia mediului şi turism:

1.    Kónya Ádám
2.    Bálint Iosif
3.    Kovács István
4.    Kató Béla
5.    Czimbalmos Kozma Csaba
6.    Bodor Lóránd
7.    Şerban Valeriu

III. Comisia pentru sănătate, protecţie socială şi culte:

1.    Ferencz Csaba
2.    Nemes Tibor
3.    Bereczki Kinga
4.    Szentes Ádám
5.    Klárik Attila
6.    Keresztély Irma
7.    Pârvan Rodica

IV. Comisia pentru învăţământ, cultură şi ştiinţă:

1.    Gazda Zoltán
2.    Kónya Ádám
3.    Kovács István
4.    Keresztély Irma
5.    Sztakics Éva-Judit
6.    Klárik Attila
7.    Pârvan Rodica


V. Comisia pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului,  legislaţia muncii şi disciplină:

1.    Bujdosó Albert-Zsolt
2.    Gazda Zoltán
3.    Pethő István
4.    Czimbalmos Kozma Csaba
5.    Szentes Ádám
6.    Ivan Niculae-Gheorghe
7.    Guruianu Mădălin –Doru

VI. Comisia pentru tineret şi sport:

1.    Bujdosó Albert-Zsolt
2.    Nemes Tibor
3.    Ferencz Csaba
4.    Miklós Zoltán
5.    Bodor Lóránd
6.    Ivan Niculae-Gheorghe
7.    Guruianu Mădălin –Doru

ART. 3. – Comisiile prevăzute la art. 2 îşi vor alege în prima lor şedinţă câte un preşedinte de şedinţă, respectiv, câte un secretar.

Sfântu Gheorghe, la 23 iunie 2008.PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                CONTRASEMNEAZĂ
    Bálint Iosif                                  SECRETAR
                                                      Kulcsár Tünde

<< înapoiOraşul nostru

Instituţii de cultură
Instituţii de învăţământ
Băile Şugaş
Baze sportive şi de agrement
Harta oraşului
Zilele Sfântului Gheorghe
Localităţi înfrăţite
Anunţuri
Primărie

Primar
Viceprimari
Secretar
Instituţii subordonate
Guvernanţă corporativă
Administrator public
Structură
Ore de audienţă publică
Formulare tipizate
Informaţii de interes public
Transparenţă în administraţia publică
Concursuri de proiecte
Angajări
Direcţia de Asistenţă Socială: Angajări și formulare
Taxe locale
Oferte de vânzare terenuri
Impozite şi taxe locale
Consiliul local

Hotărâri
Consilieri
Data şedinţelor
Rapoarte de activitate
Comisii de specialitate
Declaraţii de avere
Declaraţii de interese
Procese-verbale
Iniţiativa cetăţenească
Login Consilieri
Arhivă 2008-2012
Arhivă 2012–2016
Proiecte sportive
Proiecte culturale
Proiecte pentru tineret
Burse pentru studenți
Programul Hai Acasa
Biroul Electoral

Toate drepturile rezervate © Primăria Sfântu Gheorghe 2020 - Hartă pagină