Sâmbătă, 21. septembrie 2019
Hotărâri

Cuvânt cheie:
Număr hotărâre:


2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017   2018   2019   Hotărâri cu caracter normativ  


MUNICIPIUL   SFÂNTU  GHEORGHE

CONSILIUL LOCAL
RO 520008 Sf.Gheorghe                         Tel:  0267-311726
str. 1 Decembrie 1918 nr.2                      Fax: 0267-351781
      Judeţul Covasna


HOTĂRÂREA NR. 133/2008

privind consemnarea rezultatului validării mandatelor consilierilor din Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe


Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe;
Întrunit în şedinţa sa de constituire din data de 20 iunie 2008, conform Ordinului Prefectului judeţului Covasna nr. 22208/17.06.2008;
Având în vedere Procesul verbal al primei şedinţe a Comisiei de validare din cadrul Consiliului Local al municipiului Sfântu Gheorghe, prin care s-a propus validarea consilierilor ;
Având în vedere Raportul privind validarea tuturor consilierilor cu votul deschis al majorităţii consilierilor prezenţi la şedinţă, redactat de Comisia de validare;
În baza prevederilor art. 7 alin. (2) din O.G. nr. 35/2002 privind aprobarea Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a consiliilor locale, cu modificările şi completările ulterioare;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul art. 45 alin. (1) şi art. 115 alin. (1) lit. b din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;


HOTĂRĂŞTE


ART. 1 – Se consemnează rezultatul validării mandatelor consilierilor locali din Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe, după cum urmează:
a)    număr de consilieri propuşi spre validare de Comisia de validare 21 persoane;
b)    număr de consilieri validaţi cu votul deschis al majorităţii consilierilor prezenţi la şedinţă 21 persoane.
ART. 2 – Se consemnează situaţia nominală a consilierilor locali propuşi şi validaţi, după cum urmează:
1)    Bálint Iosif, consilier local, validat;
2)    Bereczki Kinga, consilier local, validat;
3)    Bodor Lóránd, consilier local, validat;
4)    Bujdosó Albert-Zsolt, consilier local, validat;
5)    Czimbalmos-Kozma Csaba,consilier local, validat;
6)    Ferencz Csaba,consilier local, validat;
7)    Gazda Zoltán, consilier local, validat;
8)    Guruianu Mădălin-Doru, consilier local, validat;
9)    Ivan Niculae-Gheorghe, consilier local, validat;
10)    Kató Béla, consilier local, validat;
11)    Keresztély Irma, consilier local, validat;
12)    Klárik Attila, consilier local, validat;
13)    Kovács István, consilier local, validat;
14)    Kónya Ádám, consilier local, validat;
15)    Miklós Zoltán, consilier local, validat;
16)    Nemes Tibor, consilier local, validat;
17)    Pârvan Rodica, consilier local, validat;
18)    Pethő István, consilier local, validat;
19)    Şerban Valeriu, consilier local, validat;
20)    Szentes Ádám, consilier local, validat;
21)    Sztakics Éva-Judit, consilier local validat.
ART. 3 – Conform art. 31^1 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare prezenta hotărâre poate fi atacată în justiţie în condiţiile Legii nr. 544/2004, cu modificările şi completările ulterioare, de către cei interesaţi.

Sfântu Gheorghe, la 20 iunie 2008PREŞEDINTE DE VÂRSTĂ
Kónya Ádám


PREŞEDINTE ASISTENT                    PREŞEDINTE ASISTENT
Miklós Zoltán                                    Klárik Attila


CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR
 Kulcsár Tünde


<< înapoiOraşul nostru

Instituţii de cultură
Instituţii de învăţământ
Băile Şugaş
Baze sportive şi de agrement
Harta oraşului
Zilele Sfântului Gheorghe
Localităţi înfrăţite
Capitala Culturală a Ţinutului Secuiesc

Despre program
Muzică
Literatură
Teatru
Arte vizuale
Burse
Concurs de creaţie
Jocuri
Media
Primărie

Primar
Viceprimari
Secretar
Instituţii subordonate
Administrator public
Structură
Guvernanţă corporativă
Ore de audienţă publică
Formulare tipizate
Informaţii de interes public
Transparenţă în administraţia publică
Concursuri de proiecte
Angajări
Taxe locale
Oferte de vânzare terenuri
Consiliul local

Hotărâri
Consilieri
Data şedinţelor
Rapoarte de activitate
Comisii de specialitate
Declaraţii de avere
Declaraţii de interese
Procese-verbale
Iniţiativa cetăţenească
Login Consilieri
Arhivă 2008-2012
Arhivă 2012–2016
Proiecte sportive
Proiecte culturale
Proiecte pentru tineret
Burse pentru studenți

Toate drepturile rezervate © Primăria Sfântu Gheorghe 2019 - Hartă pagină