Joi, 13. august 2020
Hotărâri

Cuvânt cheie:
Număr hotărâre:


2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017   2018   2019   2020   Hotărâri cu caracter normativ  


MUNICIPIUL   SFÂNTU  GHEORGHE

CONSILIUL LOCAL
RO 520008 Sf.Gheorghe                         Tel:  0267-311726
str. 1 Decembrie 1918 nr.2                      Fax: 0267-351781
      Judeţul CovasnaHOTĂRÂREA NR. 131/2008

 privind transmiterea în administrarea Inspectoratului de Stat în Construcţii Bucureşti , prin Inspectoratul Judeţean în Construcţii Covasna, a unui teren situat pe strada Cezar Bolliac, în vederea construirii unui sediu


    Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe, în şedinţa extraordinară;
Având în vedere Raportul de specialitate nr. 21842/2008 al Serviciului de Urbanism din cadrul Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe;
Având în vedere cererea  nr. 21765/2008 a Inspectoratului de Stat în Construcţii, Inspectoratul Teritorial în Construcţii Centru, Inspectoratul Judeţean în Construcţii Covasna;
Având în vedere avizul favorabil al Comisiei de specialitate pentru administrarea domeniului public şi privat, patrimoniu, economic, buget, finanţe, agricultură şi dezvoltare regională şi al Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului, legislaţia muncii şi disciplină a Consiliului Local al MunicipiuluiSfântu Gheorghe;
Având în vedere prevederile art. 6 din  Legea 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, cu modificările şi completările ulterioare;
În conformitate cu prevederile art. 36  alin. (2) lit. c şi art. 123 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul prevederilor art. 45 alin. (3) şi art. 115 alin. (1) lit. b din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;


HOTĂRĂŞTE


    ART. 1. – Se aprobă rectificarea suprafeţei terenului, domeniu privat al municipiului Sfântu Gheorghe, cu drept de administrare operativă Consiliul Local, situat în  municipiului Sfântu Gheorghe, str. Cezar Bolliac f.n., înscris în C.F. nr. 20232 Sfântu Gheorghe, sub nr. top. 1730/2 (nr. cad. 349), de la 4750 mp. la 1875 mp.
    ART. 2. – Se aprobă dezlipirea terenului cu suprafaţa rectificată conform art. 1, după cum urmează:
-    lotul nr. 1, nr. top. nou 1730/2/1 (nr. cad. nou 9973) – teren de construcţii – în suprafaţă de 359 mp.;
-    lotul nr. 2, nr. top. nou 1730/2/2 (nr. cad. nou 9974) – teren de construcţii – în suprafaţă de 600 mp.
-    lotul nr. 3, nr. top nou 1730/2/3, (nr. cad. nou 9975) – teren de construcţii în suprafaţă de 916 mp.
    ART. 3. – Se aprobă transmiterea terenului, domeniu privat al municipiului Sfântu Gheorghe cu nr. top. nou 1730/2/2 cu nr. cad. 9974 în suprafaţă de 600 mp, din administrarea Consiliului Local al municipiului Sfântu Gheorghe, în administrarea Inspectoratului de Stat în Construcţii Bucureşti prin Inspectoratul Judeţean în Construcţii Covasna, în vederea construirii unui sediu.
    ART. 4. - Titularul dreptului de administrare este obligat, ca în termen de 12 luni de la semnarea procesului verbal de predare-primire a terenului să înceapă lucrările de construcţii, sub sancţiunea revocării de drept a dreptului de administrare.
    ART. 5. – Cu executarea prezentei hotărâri se încredinţează Serviciul de Urbanism şi Serviciul Economic din cadrul Primăriei Municipiului Sfântu Gheorghe


Sfântu Gheorghe, la 13 iunie 2008.             PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                                                         CONTRASEMNEAZĂ
                    Rápolti István                                                                                        SECRETAR   
                                                                                                                               Kulcsár Tünde


<< înapoiOraşul nostru

Instituţii de cultură
Instituţii de învăţământ
Băile Şugaş
Baze sportive şi de agrement
Harta oraşului
Zilele Sfântului Gheorghe
Localităţi înfrăţite
Anunţuri
Primărie

Primar
Viceprimari
Secretar
Instituţii subordonate
Guvernanţă corporativă
Administrator public
Structură
Ore de audienţă publică
Formulare tipizate
Informaţii de interes public
Transparenţă în administraţia publică
Concursuri de proiecte
Angajări
Direcţia de Asistenţă Socială: Angajări și formulare
Taxe locale
Oferte de vânzare terenuri
Impozite şi taxe locale
Consiliul local

Hotărâri
Consilieri
Data şedinţelor
Rapoarte de activitate
Comisii de specialitate
Declaraţii de avere
Declaraţii de interese
Procese-verbale
Iniţiativa cetăţenească
Login Consilieri
Arhivă 2008-2012
Arhivă 2012–2016
Proiecte sportive
Proiecte culturale
Proiecte pentru tineret
Burse pentru studenți
Programul Hai Acasa
Biroul Electoral

Toate drepturile rezervate © Primăria Sfântu Gheorghe 2020 - Hartă pagină