Vineri, 14. august 2020
Hotărâri

Cuvânt cheie:
Număr hotărâre:


2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017   2018   2019   2020   Hotărâri cu caracter normativ  


MUNICIPIUL   SFÂNTU  GHEORGHE

CONSILIUL LOCAL
RO 520008 Sf.Gheorghe                         Tel:  0267-311726
str. 1 Decembrie 1918 nr.2                      Fax: 0267-351781
      Judeţul Covasna


HOTĂRÂREA NR. 130/2008

privind aprobarea contractării unei finanţări rambursabile interne
în valoarede 2.500.000 lei


Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe, în şedinţa extraordinară;
      Având în vedere Raportul de specialitate nr. IN 21194/09.06.2007 al Direcţiei Finanţe Publice Municipale Sfântu Gheorghe;
     Având în vedere avizul favorabil al Comisiei de specialitate pentru administrarea domeniului public şi privat, patrimoniu, economic, buget, finanţe, agricultură şi dezvoltare regională şi al Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului, legislaţia muncii şi disciplină a Consiliului Local al Municipiului Sfântu Gheorghe;
     Având în vedere  H.C.L. nr. 54/2008 privind iniţierea procedurii de contractare a unei finanţări rambursabile de către consiliul local pentru modernizarea infrastructurii stradale din municipiul  Sfântu Gheorghe
    Având în vedere Legea datoriei publice nr. 313/2004, cu modificările ulterioare, coroborate cu cele ale capitolului IV din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu cele ale Hotărârii Guvernului nr. 9/2007 privind constituirea, componenta şi funcţionarea Comisiei de autorizare a împrumuturilor locale, cu modificările şi completările ulterioare.
    Ţinând seama de prevederile art. 41 alin. (4) din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnica legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată,    cu modificările şi completările ulterioare, coroborate cu cele ale art. 3 alin. (4) din Legea datoriei publice nr. 313/2004, cu modificările şi completările ulterioare.
     Luând în considerare prevederile art. 9 pct. 8 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15 octombrie 1985, ratificată prin Legea nr. 199/1997,
     Ţinând seama de prevederile art. 942 şi următoarele din Codul civil, referitoare la contracte sau convenţii.
     În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2) lit.b şi alin. (4) lit. b din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi art. 45 alin.(1) lit. b;
     În temeiul art. 45 alin. (2) lit. b şi art. 115 ali. (1) lit b din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

   
HOTĂRĂŞTE


        ART. 1. - Se aprobă contractarea unei finanţări rambursabile interne în valoare de 2.550.000 lei, cu o maturitate de 5 ani de la banca CEC BANK S.A.
        ART. 2. - Contractarea finanţării rambursabile prevăzut la art. 1 se face pentru modernizarea infrastructurii stradale din municipiul  Sfântu Gheorghe.
        ART. 3. - Din bugetul local al Municipiului Sfântu Gheorghe se asigura integral plata:
       a) serviciului anual al datoriei publice locale;
      b) oricăror impozite şi taxe aferente realizării obiectivelor de investiţii de interes local;
        c) alte cheltuieli neeligibile ale finanţării rambursabile menţionate la art. 1.
        ART. 4. - (1) Pe întreaga durată a serviciului datoriei publice locale, ordonatorul principal de credite are obligaţia să publice pe pagina de internet a municipiului Sfântu Gheorghe următoarele date:
a)    hotărârea Comisiei de autorizare a împrumuturilor locale, precum şi orice modificări şi/sau completări ale acesteia;
b)    valoarea finanţării rambursabile contractate în valuta de contract;
c)    gradul de îndatorare a Municipiului Sfântu Gheorghe;
d)    durata serviciului datoriei publice locale, cu precizarea perioadei de graţie şi a perioadei de rambursare a finanţării rambursabile;
e)    dobânzile, comisioanele şi orice alte costuri aferente fiecărei finanţări rambursabile;
f)    plăţile efectuate din fiecare finanţare rambursabilă.
(2) Datele prevăzute la alin. (1) se actualizează în prima decadă a fiecărui trimestru pentru trimestrul expirat, sub sancţiunile prevăzute de lege.
     ART. 5. - Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează primarul Municipiului Sfântu Gheorghe .
     ART. 6. - Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului Municipiului Sfântu Gheorghe, în termenul prevăzut de lege, primarului Municipiului Sfântu Gheorghe şi Prefectului Judeţului Covasna şi se aduce la cunostinta publica prin publicarea în Monitorul Oficial al Municipiului Sfântu Gheorghe, precum şi pe pagina de internet www.sfantugheorgheinfo.ro


Sfântu Gheorghe la, 09 iunie 2008


              PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                                                        CONTRASEMNEAZĂ
                    Rápolti István                                                                                         SECRETAR
                                                                                                                                Kulcsár Tünde

<< înapoiOraşul nostru

Instituţii de cultură
Instituţii de învăţământ
Băile Şugaş
Baze sportive şi de agrement
Harta oraşului
Zilele Sfântului Gheorghe
Localităţi înfrăţite
Anunţuri
Primărie

Primar
Viceprimari
Secretar
Instituţii subordonate
Guvernanţă corporativă
Administrator public
Structură
Ore de audienţă publică
Formulare tipizate
Informaţii de interes public
Transparenţă în administraţia publică
Concursuri de proiecte
Angajări
Direcţia de Asistenţă Socială: Angajări și formulare
Taxe locale
Oferte de vânzare terenuri
Impozite şi taxe locale
Consiliul local

Hotărâri
Consilieri
Data şedinţelor
Rapoarte de activitate
Comisii de specialitate
Declaraţii de avere
Declaraţii de interese
Procese-verbale
Iniţiativa cetăţenească
Login Consilieri
Arhivă 2008-2012
Arhivă 2012–2016
Proiecte sportive
Proiecte culturale
Proiecte pentru tineret
Burse pentru studenți
Programul Hai Acasa
Biroul Electoral

Toate drepturile rezervate © Primăria Sfântu Gheorghe 2020 - Hartă pagină