Marţi, 28. ianuarie 2020
Hotărâri

Cuvânt cheie:
Număr hotărâre:


2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017   2018   2019   2020   Hotărâri cu caracter normativ  


MUNICIPIUL   SFÂNTU  GHEORGHE

          CONSILIUL LOCAL
RO 520008 Sf.Gheorghe                         Tel:  0267-311726
str. 1 Decembrie 1918 nr.2                      Fax: 0267-351781
           Judeţul Covasna

 


HOTĂRÂREA NR. 129/2008

cu privire la aprobarea asocierii în participaţiune între Municipiul Sfântu Gheorghe şi S.C. Codec SPAT S.R.L.

 

    Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe, în şedinţă extraordinară;
    Având în vedere Raportul de specialitate nr. 21219/2008 al Oficiului Juridic din cadrul Primăriei Municipiului Sfântu Gheorghe;
    Având în vedere avizul favorabil al Comisiei de specialitate pentru administrarea domeniului public şi privat, patrimoniu, economic, buget, finanţe, agricultură şi dezvoltare regională şi al Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului, legislaţia muncii şi disciplină a Consiliului Local al MunicipiuluiSfântu Gheorghe;
    Având în vedere prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;
    În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2) lit. e şi alin. (7) lit. a din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
    În temeiul prevederilor art. 45 alin. (2) lit. f şi art. 115 alin. (1) lit. b din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE


    ART. 1. – (1) Se aprobă asocierea în participaţiune între Municipiul Sfântu Gheorghe şi S.C. Codec SPAT S.R.L., cu sediul în Municipiul Cluj-Napoca str. Cuza Vodă nr. 1, jud. Cluj, în vederea instalării şi exploatării sistemului SPAT (Sistem de Prevenire a Accidentelor de Trafic) cu scopul sporirii siguranţei rutiere pe raza municipiului Sfântu Gheorghe.
(2) Condiţiile şi termenii asocierii sunt cuprinşi în Contractul de asociere, anexă la prezenta hotărâre din care face parte integrantă.
    ART. 2. - Se mandatează primarul Municipiului Sfântu Gheorghe cu semnarea contractului de asociere în participaţiune.
    ART. 3. - Executarea prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează Biroul Gospodărire Comunală din cadrul Primăriei Municipiului Sfântu Gheorghe.Sfântu Gheorghe, la 09 iunie 2008.                 PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                                                           CONTRASEMNEAZĂ
                          Rápolti István                                                                                          SECRETAR
                                                                                                                                       Kulcsár Tünde

 

(ABROGATĂ PRIN HCL 143/2010)

 
<< înapoiOraşul nostru

Instituţii de cultură
Instituţii de învăţământ
Băile Şugaş
Baze sportive şi de agrement
Harta oraşului
Zilele Sfântului Gheorghe
Localităţi înfrăţite
Capitala Culturală a Ţinutului Secuiesc

Despre program
Muzică
Literatură
Teatru
Arte vizuale
Burse
Concurs de creaţie
Jocuri
Media
Primărie

Primar
Viceprimari
Secretar
Instituţii subordonate
Guvernanţă corporativă
Administrator public
Structură
Ore de audienţă publică
Formulare tipizate
Informaţii de interes public
Transparenţă în administraţia publică
Concursuri de proiecte
Angajări
Angajări Direcţia de Asistenţă Socială
Taxe locale
Oferte de vânzare terenuri
Consiliul local

Hotărâri
Consilieri
Data şedinţelor
Rapoarte de activitate
Comisii de specialitate
Declaraţii de avere
Declaraţii de interese
Procese-verbale
Iniţiativa cetăţenească
Login Consilieri
Arhivă 2008-2012
Arhivă 2012–2016
Proiecte sportive
Proiecte culturale
Proiecte pentru tineret
Burse pentru studenți

Toate drepturile rezervate © Primăria Sfântu Gheorghe 2020 - Hartă pagină