Vineri, 14. august 2020
Hotărâri

Cuvânt cheie:
Număr hotărâre:


2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017   2018   2019   2020   Hotărâri cu caracter normativ  


MUNICIPIUL   SFÂNTU  GHEORGHE

CONSILIUL LOCAL
RO 520008 Sf.Gheorghe                         Tel:  0267-311726
str. 1 Decembrie 1918 nr.2                      Fax: 0267-351781
      Judeţul Covasna


HOTĂRÂREA NR. 128/2008

privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al municipiului Sfântu Gheorghe al unor imobile situate pe str. Oltului nr. 19, în vederea restituirii acestuia în baza Legii nr. 10/2001


    Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe, în şedinţa extraordinară;
    Având în vedere Raportul de specialitate nr. 21083/2008 al Comisiei locale pentru aplicarea Legii nr. 10/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
    Având în vedere avizul favorabil al Comisiei de specialitate pentru administrarea domeniului public şi privat, patrimonu, economic, buget, finanţe, agricultură şi dezvoltare regională şi al Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului, legislaţia muncii şi disciplină a Consiliului Local al Municipiului Sfântu Gheorghe;
    Având în vedere poz. 468 din Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al municipiului Sfântu Gheorghe, aprobat prin H.G. nr. 975/2002;
    Având în vedere prevederile art. 10 din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, cu modificările şi completările ulterioare;
În baza prevederilor Legii nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 06 martie 1945-22 decembrie 1989, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
    În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (9) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
    În temeiul art. 45 alin. (3) şi art. 115 alin. (1) lit. b din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;


HOTĂRĂŞTE


ART. 1. – Se aprobă trecerea din domeniul public în domeniul privat al municipiului Sfântu Gheorghe al imobilelor situate pe str. Oltului nr. 19, evidenţiate în C.F. individual nr. 16.882 Sfântu Gheorghe sub nr. top 876/I, apartament nr. I compus din 4 camere şi dependinţe cu suprafaţa utilă totală de 116,53 mp, boxa nr. 1 din pivniţă în suprafaţă de 24,54 mp, cu cota de participare la părţile de uz comun de 47,66 %, evidenţiat în C.F. colectivă nr. 1888; C.F. nr. 16883 Sfântu Gheorghe sub nr. top. 876/II, apartament nr. II compus din 2 camere şi dependinţe cu suprafaţa utilă totală de 50 mp, boxa nr. 2 din pivniţă de 7,71 mp, cu cota de participare la părţile de uz comun de 20,45%, evidenţiat în C.F. colectiv nr. 1888; C.F. individual nr. 16884 Sfântu Gheorghe sub nr. top. 876/III, apartament nr. III compus din 2 camere şi dependinţe cu suprafaţa utilă totală de 37,68 mp, boxa nr. 3 din pivniţă în suprafaţă de 8,78 mp, cu cota de participare la părţile de uz comun de 15,42%, evidenţiat în C.F. colectivă nr. 1888 Sfântu Gheorghe, având destinaţia de sediu al Grădiniţei cu program normal nr. 3 Sfântu Gheorghe, în vederea restituirii acestora în baza Legii nr. 10/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. 
ART. 2. – Cu executarea prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează Comisia Locală pentru aplicarea Legii nr. 10/2001 din cadrul Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe.


Sfântu Gheorghe, la 9 iunie 2008             PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                                                           CONTRASEMNEAZĂ
                   Rápolti István                                                                                              SECRETAR
                                                                                                                                   Kulcsár Tünde

<< înapoiOraşul nostru

Instituţii de cultură
Instituţii de învăţământ
Băile Şugaş
Baze sportive şi de agrement
Harta oraşului
Zilele Sfântului Gheorghe
Localităţi înfrăţite
Anunţuri
Primărie

Primar
Viceprimari
Secretar
Instituţii subordonate
Guvernanţă corporativă
Administrator public
Structură
Ore de audienţă publică
Formulare tipizate
Informaţii de interes public
Transparenţă în administraţia publică
Concursuri de proiecte
Angajări
Direcţia de Asistenţă Socială: Angajări și formulare
Taxe locale
Oferte de vânzare terenuri
Impozite şi taxe locale
Consiliul local

Hotărâri
Consilieri
Data şedinţelor
Rapoarte de activitate
Comisii de specialitate
Declaraţii de avere
Declaraţii de interese
Procese-verbale
Iniţiativa cetăţenească
Login Consilieri
Arhivă 2008-2012
Arhivă 2012–2016
Proiecte sportive
Proiecte culturale
Proiecte pentru tineret
Burse pentru studenți
Programul Hai Acasa
Biroul Electoral

Toate drepturile rezervate © Primăria Sfântu Gheorghe 2020 - Hartă pagină