Duminică, 9. august 2020
Hotărâri

Cuvânt cheie:
Număr hotărâre:


2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017   2018   2019   2020   Hotărâri cu caracter normativ  


MUNICIPIUL   SFÂNTU  GHEORGHE

CONSILIUL LOCAL
RO 520008 Sf.Gheorghe                         Tel:  0267-311726
str. 1 Decembrie 1918 nr.2                      Fax: 0267-351781
      Judeţul Covasna


HOTĂRÂREA NR. 127/2008

privind transmiterea fără plată în proprietatea Bisericii Evanghelice Lutherane a unui teren situat în municipiul Sfântu Gheorghe str. Lázár Mihály f.n.


Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe, în şedinţa extraordinară;
Având în vedere Raportul de specialitate nr. 20786/2008 al Serviciului Economic din cadrul Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe;
Având în vedere adresa nr. 6991/2007 a Bisericii Evanghelice Lutherane din Sfântu Gheorghe;
Având în vedere avizul favorabil al Comisiei de specialitate pentru administrarea domeniului public şi privat, patrimoniu, economic, buget, finanţe, agricultură şi dezvoltare regională şi al Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului, legislaţia muncii şi disciplină  a Consiliului Local Municipal Sfântu Gheorghe;
În baza prevederilor Legii nr. 239/2007 privind reglementarea regimului juridic al unor imobile aflate în folosinţa unităţilor de cult;
Având în vedere prevederile HCL nr. 4/2005 cu privire la concesionarea, fără licitaţie publică, a unui teren proprietate de stat, aflat în domeniul privat al municipiului, pentru construirea bisericii evanghelice, cu modificările şi completările aduse prin H.C.L. nr. 24/1996;
În baza prevederilor art. 123 alin. (1), alin. (3) şi alin. (4) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată cu modificările şi completările ulterioare;
În conformitate cu art. 36 alin. (2) lit. c, alin. (5) lit. b şi alin. (9) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul art. 45 alin. (3) şi art. 115 alin. (1) lit. b din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;


HOTĂRĂŞTE

ART. 1. – Se aprobă întabularea în domeniul privat al municipiului Sfântu Gheorghe, cu drept de administrarea Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe a terenului situat pe str. Lázár Mihály f.n., evidenţiat în C.F. nr. 11211 Sfântu Gheorghe cu nr. top. 64/4, în suprafaţă de 921 mp.
ART. 2. – Se aprobă transmiterea fără plată în proprietatea  Bisericii Evanghelice Lutherane, a terenului proprietate privată a municipiului Sfântu Gheorghe, cu drept de administrare Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe, situat în municipiul Sfântu Gheorghe str. Lázár Mihály f.n., înscris în C.F. nr. 64/6, în suprafaţă totală de 921 mp.
ART. 3. - Actul de transmitere cu titlu gratuit a dreptului de proprietate se încheie, în faţa notarului public de către primarul municipiului Sfântu Gheorghe în termen de 15 zile de la data comunicării hotărârii, dreptul de proprietate putând fi înscris în cartea funciară.
ART. 4. – Imobilul dobândit în condiţiile prezentei hotărâri nu poate fi înstrăinat şi nu i se poate schimba destinaţia timp de 30 de ani de la data dobândirii dreptului de proprietate.
ART. 5. – Cu executarea prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează Serviciul Economic din cadrul Primăriei Municipiului Sfântu Gheorghe.


Sfântu Gheorghe la, 09 iunie 2008


           PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                                                                 CONTRASEMNEAZĂ
                  Rápolti István                                                                                                 SECRETAR
                                                                                                                                      Kulcsár Tünde

<< înapoiOraşul nostru

Instituţii de cultură
Instituţii de învăţământ
Băile Şugaş
Baze sportive şi de agrement
Harta oraşului
Zilele Sfântului Gheorghe
Localităţi înfrăţite
Anunţuri
Primărie

Primar
Viceprimari
Secretar
Instituţii subordonate
Guvernanţă corporativă
Administrator public
Structură
Ore de audienţă publică
Formulare tipizate
Informaţii de interes public
Transparenţă în administraţia publică
Concursuri de proiecte
Angajări
Direcţia de Asistenţă Socială: Angajări și formulare
Taxe locale
Oferte de vânzare terenuri
Impozite şi taxe locale
Consiliul local

Hotărâri
Consilieri
Data şedinţelor
Rapoarte de activitate
Comisii de specialitate
Declaraţii de avere
Declaraţii de interese
Procese-verbale
Iniţiativa cetăţenească
Login Consilieri
Arhivă 2008-2012
Arhivă 2012–2016
Proiecte sportive
Proiecte culturale
Proiecte pentru tineret
Burse pentru studenți
Programul Hai Acasa
Biroul Electoral

Toate drepturile rezervate © Primăria Sfântu Gheorghe 2020 - Hartă pagină