Joi, 4. iunie 2020
Hotărâri

Cuvânt cheie:
Număr hotărâre:


2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017   2018   2019   2020   Hotărâri cu caracter normativ  


MUNICIPIUL   SFÂNTU  GHEORGHE

CONSILIUL LOCAL
RO 520008 Sf.Gheorghe                         Tel:  0267-311726
str. 1 Decembrie 1918 nr.2                      Fax: 0267-351781
Judeţul Covasna


HOTĂRÂREA NR. 126/2008

privind  dezlipirea imobilului situat în str. Câmpul Frumos în vederea construirii unui ansamblu şcoală-grădiniţă


Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe, în şedinţa extraordinară;
    Având în vedere Raportul de specialitate nr. 20.987/2008 al Serviciului de Urbanism din cadrul Primăriei Municipiului Sfântu Gheorghe;
     Având în vedere avizul favorabil al Comisiei de specialitate pentru amenajarea teritoriului, urbanism, protecţia mediului şi turism, al Comisie pentru învăţământ, cultură, ştiinţă şi sport şi al Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului, legislaţia muncii şi disciplină ale Consiliului Local al Municipiului Sfântu Gheorghe;
    Având în vedere prevederile Legii nr. 7/1996 a cadastrului şi publicităţii imobiliare, republicată;
    Având în vedere prevederile H.C.L. nr. 136/2007 privind delegarea dreptului de administrare asupra unui imobil destinat învăţământului preuniversitar, situat în cartierul câmpul Frumos;   
    În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2) lit. c  şi alin. (5) lit b din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
            În temeiul art. 45 alin (1) şi art.115 alin. (1) lit.b din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;


HOTĂRĂŞTE


Art. 1.  - Se aprobă dezlipirea imobilului – proprietatea privată a municipiului Sfântu Gheorghe, situat în Câmpul Frumos, înscris în CF nr. 21779 Sfântu Gheorghe, sub nr. cad. 9646 în suprafaţă  de 39000 mp, pe două loturi conform planului de identificare şi dezmembrare executat de sing. Luffy Vilmos, după cum urmează:
-    lotul nr.1 cu nr. cad. nou. 9958  în suprafaţă de 1847 mp. având destinaţia de grădiniţă, curte;
-    lotul nr.2 cu nr. cad.  nou 9959  în suprafaţă de 37153 mp, având destinaţia  de teren construcţii, 15 blocuri, 2 magazii, şcoală, teren fotbal ;
Art. 2. – Se aprobă întabularea în domeniul public al municipiului Sfântu Gheorghe şi în administrarea Şcolii generale “Ady Endre” al lotului nr. 1 cu cad. nou. 9958  în suprafaţă de 1847 mp. având destinaţia de grădiniţă , curte;
Art. 3. - Se aprobă construirea unui ansamblu şcoală-grădiniţă pe imobilul cu nr. cad. nou 9958 grădiniţă, curte, în suprafaţă de 1847 mp, transmis în administrarea Şcolii generale “Ady Endre” Sfântu Gheorghe în baza H.C.L. nr. 136/2007.   
           ART. 4. - Cu executarea prezentei hotărâri se încredinţează Serviciul Economic, şi Oficiul pentru Învăţământ şi Cultură din cadrul Primăriei Municipiului Sfântu Gheorghe.Sfântu Gheorghe, la  09 iunie 2008


                  PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                                                                     CONTRASEMNEAZĂ
                         Rápolti István                                                                                                     SECRETAR
                                                                                                                                                 Kulcsár Tünde

<< înapoiOraşul nostru

Instituţii de cultură
Instituţii de învăţământ
Băile Şugaş
Baze sportive şi de agrement
Harta oraşului
Zilele Sfântului Gheorghe
Localităţi înfrăţite
Anunţuri
Primărie

Primar
Viceprimari
Secretar
Instituţii subordonate
Guvernanţă corporativă
Administrator public
Structură
Ore de audienţă publică
Formulare tipizate
Informaţii de interes public
Transparenţă în administraţia publică
Concursuri de proiecte
Angajări
Direcţia de Asistenţă Socială: Angajări și formulare
Taxe locale
Oferte de vânzare terenuri
Impozite şi taxe locale
Consiliul local

Hotărâri
Consilieri
Data şedinţelor
Rapoarte de activitate
Comisii de specialitate
Declaraţii de avere
Declaraţii de interese
Procese-verbale
Iniţiativa cetăţenească
Login Consilieri
Arhivă 2008-2012
Arhivă 2012–2016
Proiecte sportive
Proiecte culturale
Proiecte pentru tineret
Burse pentru studenți

Toate drepturile rezervate © Primăria Sfântu Gheorghe 2020 - Hartă pagină