Luni, 10. august 2020
Hotărâri

Cuvânt cheie:
Număr hotărâre:


2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017   2018   2019   2020   Hotărâri cu caracter normativ  


MUNICIPIUL   SFÂNTU  GHEORGHE

CONSILIUL LOCAL
RO 520008 Sf.Gheorghe                         Tel:  0267-311726
str. 1 Decembrie 1918 nr.2                      Fax: 0267-351781
      Judeţul Covasna


HOTĂRÂREA NR. 125/2008

privind modificarea organigramei şi a statului de funcţii pentru personalul
din cadrul aparatului propriu de specialitate al primarului, precum şi din cadrul Direcţiei Comunitare de Evidenţă a Persoanelor, Compartimentului Păşuni, Păduri şi al Poliţiei Comunitare, începând cu 1 iunie 2008


    Consiliul Local al municipiului Sfântu Gheorghe, în şedinţa extraordinară;
Având în vedere raportul de specialitate nr. 19252/2008 al Compartimentului Resurse Umane din cadrul Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe;
Văzând referatul nr. 15668/2008 înaintat de şeful Serviciului Economic;
Având în vedere Referatul cu nr. 19031/2008 şi cu nr. 19030/2008 al D-lui Primar Albert Álmos, Referatul cu nr. 19029/2008 şi cu nr. 19028/2008 al D-lui Viceprimar Czimbalmos-Kozma Csaba, Referatul cu nr. 19032/2008 al D-nei Viceprimar Sztakics Éva-Judit, Referatul cu nr. 19027/2008 al D-nei Secretar Kulcsár Tünde, Referatul cu nr. 19026/2008 al D-lui Tok László-Gábor – Director executiv al S.P. Evidenţa Populaţiei, Referatul cu nr. 19025/2008 al D-nei Veress Ildikó – Director executiv în cadrul Primăriei mun. Sfântu Gheorghe, Referatul cu nr. 19018/2008 al D-nei Olosz Elisabeta – Şef Serviciu Economic, Referatul cu nr. 19024/2008 şi cu nr. 19023/2008 al D-nei Józsa Emese – Director Executiv al Direcţiei Finanţe Publice Municipale, Referatul cu nr. 19022/2008 al D-lui Balog Ottó – Şef Birou de Urmărire, Încasare, Evidenţă – Direcţia Finanţe Publice Municipale, Referatul cu nr. 19021/2008 al D-nei Lukáts Mária-Veronika – Şef Birou Impozite şi Taxe – Persoane Juridice – Direcţia Finanţe Publice Municipale, precum şi Referatul cu nr. 19020/2008 al D-nei Fülöp-Fuer Mária-Zelinda – Şef Birou Administraţie Locală;
Luând în considerare avizul favorabil al A.N.F.P. nr. 3421367/2008, privind stabilirea funcţiilor publice din cadrul aparatului de specialitate al primarului, precum şi din cadrul Poliţiei Comunitare din municipiul Sfântu Gheorghe, începând cu 1 iunie 2008;
Având în vedere avizele Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, patrimoniu, economic, buget, finanţe, agricultură şi dezvoltare regională, al Comisiei pentru sănătate, protecţie socială şi culte şi al Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului, legislaţia muncii şi disciplină a Consiliului Local al municipiului Sfântu Gheorghe;
În conformitate cu prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 9/2008 pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 6/2007 privind unele măsuri de reglementare a drepturilor salariale şi a altor drepturi ale funcţionarilor publici, precum şi creşterile salariale ce se acordă funcţionarilor publici în anul 2007, aprobată cu modificări prin Legea nr. 232/2007, şi pentru acordarea unor creşteri salariale pentru funcţionarii publici în anul 2008;
Conform prevederilor Ordonanţei nr. 10/2008 privind nivelul salariilor de bază şi a altor drepturi ale personalului bugetar salarizat potrivit O.U.G. nr. 24/2000 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază pentru personalul contractual din sectorul bugetar şi personalul salarizat potrivit anexelor nr. II. şi III. la legea nr. 154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază în sectorul bugetar şi a indemnizaţiilor pentru persoane care ocupă funcţii de demnitate publică, precum şi unele măsuri de reglementare a drepturilor salariale şi a altor drepturi ale personalului contractual salarizat prin legi speciale;
În conformitate cu prevederile art. 36. alin. (2) lit. a şi alin. (3) lit. b din Legea nr. 215/2001, republicată, privind administraţia publică locală, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul prevederilor art. 45. alin. (1) şi ale art. 115 alin. (1) lit. b din Legea nr. 215/2001, privind administraţia publică locală, cu modificările şi completările ulterioare, republicată;


HOTĂRĂŞTE


    ART. 1. – Se aprobă modificarea organigramei şi a statului de funcţii pentru personalul din cadrul aparatului de specialitate al primarului, precum şi din cadrul Direcţiei Comunitare de Evidenţă a Persoanelor, Compartimentului Păşuni, Păduri şi al Poliţiei Comunitare, începând cu data de 1 iunie 2008, potrivit anexelor nr. 1-5 la prezenta hotărâre, din care fac parte integrantă.
    ART. 2. – D-ul Primar va lua măsuri, ca în termen de 30 de zile de la data adoptării prezentei hotărâri să se elaboreze statul de funcţii cu încadrarea nominală a persoanelor, potrivit statului de funcţii aprobat.
    ART. 3. – Cu executarea prezentei hotărâri se încredinţează Compartimentul Resurse Umane din cadrul Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe.


Sfântu Gheorghe, la   09 iunie 2008


                
                  PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                                             CONTRASEMNEAZĂ       
                         Rápolti István                                                                              SECRETAR
                                                                                                                          Kulcsár Tünde


<< înapoiOraşul nostru

Instituţii de cultură
Instituţii de învăţământ
Băile Şugaş
Baze sportive şi de agrement
Harta oraşului
Zilele Sfântului Gheorghe
Localităţi înfrăţite
Anunţuri
Primărie

Primar
Viceprimari
Secretar
Instituţii subordonate
Guvernanţă corporativă
Administrator public
Structură
Ore de audienţă publică
Formulare tipizate
Informaţii de interes public
Transparenţă în administraţia publică
Concursuri de proiecte
Angajări
Direcţia de Asistenţă Socială: Angajări și formulare
Taxe locale
Oferte de vânzare terenuri
Impozite şi taxe locale
Consiliul local

Hotărâri
Consilieri
Data şedinţelor
Rapoarte de activitate
Comisii de specialitate
Declaraţii de avere
Declaraţii de interese
Procese-verbale
Iniţiativa cetăţenească
Login Consilieri
Arhivă 2008-2012
Arhivă 2012–2016
Proiecte sportive
Proiecte culturale
Proiecte pentru tineret
Burse pentru studenți
Programul Hai Acasa
Biroul Electoral

Toate drepturile rezervate © Primăria Sfântu Gheorghe 2020 - Hartă pagină