Duminică, 9. august 2020
Hotărâri

Cuvânt cheie:
Număr hotărâre:


2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017   2018   2019   2020   Hotărâri cu caracter normativ  


MUNICIPIUL SFÂNTU GHEORGHE

CONSILIUL LOCAL

        RO 520008 Sf. Gheorghe                  Tel.: 0267-311243
        Str. 1 Decembrie 1918 nr. 2              Fax.: 0267-351781
                                                             Jud. Covasna


HOTĂRÂREA NR. 124/2008

privind aprobarea Regulamentului privind stabilirea şi aplicarea taxelor locale speciale pe teritoriul municipiului Sf. Gheorghe pe anul 2009


    Consiliul local al municipiului Sfântu Gheorghe, în şedinţă extraordinară;
    Având în vedere Raportul de specialitate Nr. 14107/2008 al Direcţiei Finanţelor Publice Municipale;
    Având în vedere avizul favorabil al Comisiei de specialitate pentru administrarea domeniului public şi privat, patrimoniu, economic, buget, finanţe, agricultură şi dezvoltare regională şi al Comisiei pentru administraţie publică, juridică, ordine publică, drepturile omului, legislaţia muncii şi disciplină a Consiliului Local al Municipiului Sfântu Gheorghe;
    Având în vedere prevederile art. 282 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare;
Având în vedere prevederile H.G nr. 44/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare;
    Având în vedere prevederile art. 30 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;
    Având în vedere parcurgerea procedurii prevăzute de art. 6 din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică;
    În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2) lit. b şi alin. (4) lit. c din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
    În temeiul art. 45 alin. (2) lit. c şi art. 115  alin. (1) lit. b din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;


HOTĂRĂŞTE


    ART. 1. – Se aprobă “Regulamentul privind stabilirea şi aplicarea taxelor locale speciale pe teritoriul municipiului Sfântu Gheorghe în anul 2009”, anexă la prezenta hotărâre din care face parte integrantă.
    ART. 2. – Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoştinţă publică potrivit prevederilor legale în vigoare.
    ART. 3. – Împotriva acestei hotărâri persoanele interesate pot face contestaţie în termen de 15 zile de la aducerea la cunoştinţă publică a acesteia.
    ART. 4. – Executarea prezentei hotărâri se încredinţează  Direcţiei Finanţe Publice Municipale Sfântu Gheorghe, Serviciului Economic, Compartimentului Relaţii cu publicul, Informaţii, Registratură şi Direcţiei comunitare de evidenţă a persoanelor din cadrul Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe.              PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                                               CONTRASEMNEAZĂ
                      Rápolti István                                                                             SECRETAR
                                                                                                                      Kulcsár Tünde

Anexa la H. C. L.  nr. 124/2008


<< înapoiOraşul nostru

Instituţii de cultură
Instituţii de învăţământ
Băile Şugaş
Baze sportive şi de agrement
Harta oraşului
Zilele Sfântului Gheorghe
Localităţi înfrăţite
Anunţuri
Primărie

Primar
Viceprimari
Secretar
Instituţii subordonate
Guvernanţă corporativă
Administrator public
Structură
Ore de audienţă publică
Formulare tipizate
Informaţii de interes public
Transparenţă în administraţia publică
Concursuri de proiecte
Angajări
Direcţia de Asistenţă Socială: Angajări și formulare
Taxe locale
Oferte de vânzare terenuri
Impozite şi taxe locale
Consiliul local

Hotărâri
Consilieri
Data şedinţelor
Rapoarte de activitate
Comisii de specialitate
Declaraţii de avere
Declaraţii de interese
Procese-verbale
Iniţiativa cetăţenească
Login Consilieri
Arhivă 2008-2012
Arhivă 2012–2016
Proiecte sportive
Proiecte culturale
Proiecte pentru tineret
Burse pentru studenți
Programul Hai Acasa
Biroul Electoral

Toate drepturile rezervate © Primăria Sfântu Gheorghe 2020 - Hartă pagină