Miercuri, 26. februarie 2020
Hotărâri

Cuvânt cheie:
Număr hotărâre:


2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017   2018   2019   2020   Hotărâri cu caracter normativ  


MUNICIPIUL   SFÂNTU  GHEORGHE

    CONSILIUL LOCAL
RO 520008 Sf.Gheorghe                         Tel:  0267-311726
str. 1 Decembrie 1918 nr.2                      Fax: 0267-351781
Judeţul Covasna


HOTĂRÂREA NR. 121/2008

privind însărcinarea Primăriei Municipiului Sfântu Gheorghe de către Consiliul Local al municipiului Sfântu Gheorghe, în vederea atribuirii de terenuri de construcţii, tinerilor de sub 35 ani, în satul Coşeni nr. 71, pentru construirea de locuinţe


    Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe, în şedinţa ordinară;
    Având în vedere Raportul de specialitate nr. 19951/2008 al Serviciului Urbanism din cadrul Primăriei Municipiului Sfântu Gheorghe;
    Având în vedere avizul favorabil al Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, patrimoniu, economic, buget, finanţe, agricultură şi dezvoltare regională, al Comisiei pentru amenajarea teritoriului, urbanism, protecţia mediului şi turism şi al Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului, legislaţia muncii şi disciplină a Consiliului Local al Municipiului Sfântu Gheorghe;
    Având în vedere prevederile Legii nr. 15/2003 cu privire la sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinţe proprietate personală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;   
    În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2) lit. c şi alin. (5) lit. b din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
    În temeiul art. 45 alin. (1) şi art. 115 alin. (1) lit. b din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

   
HOTĂRĂŞTE


    ART. 1. – Se aprobă iniţierea procedurilor legale de realizare a unui P.U.Z., pentru terenul situat în satul Coşeni nr. 71, în scopul atribuirii tinerilor cu vârsta cuprinsă între 18 şi 35 ani, a unor suprafeţe de teren pentru construirea de locuinţe proprietate personală, în baza Legii nr. 15/2003, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
    ART. 2. - Cu executarea prevedrilor prezentei hotărâri se încredinţează Serviciului de Urbanism din cadrul Primăriei Municipiului Sfântu Gheorghe.


Sfântu Gheorghe, la 29 mai 2008

             
         PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                                                             CONTRASEMNEAZĂ
               Rápolti István                                                                                              SECRETAR
                                                                                                                                Kulcsár Tünde

<< înapoiOraşul nostru

Instituţii de cultură
Instituţii de învăţământ
Băile Şugaş
Baze sportive şi de agrement
Harta oraşului
Zilele Sfântului Gheorghe
Localităţi înfrăţite
Primărie

Primar
Viceprimari
Secretar
Instituţii subordonate
Guvernanţă corporativă
Administrator public
Structură
Ore de audienţă publică
Formulare tipizate
Informaţii de interes public
Transparenţă în administraţia publică
Concursuri de proiecte
Angajări
Angajări Direcţia de Asistenţă Socială
Taxe locale
Oferte de vânzare terenuri
Impozite şi taxe locale
Consiliul local

Hotărâri
Consilieri
Data şedinţelor
Rapoarte de activitate
Comisii de specialitate
Declaraţii de avere
Declaraţii de interese
Procese-verbale
Iniţiativa cetăţenească
Login Consilieri
Arhivă 2008-2012
Arhivă 2012–2016
Proiecte sportive
Proiecte culturale
Proiecte pentru tineret
Burse pentru studenți

Toate drepturile rezervate © Primăria Sfântu Gheorghe 2020 - Hartă pagină