Marţi, 28. ianuarie 2020
Hotărâri

Cuvânt cheie:
Număr hotărâre:


2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017   2018   2019   2020   Hotărâri cu caracter normativ  






MUNICIPIUL   SFÂNTU  GHEORGHE

CONSILIUL LOCAL
RO 520008 Sf.Gheorghe                         Tel:  0267-311726
str. 1 Decembrie 1918 nr.2                      Fax: 0267-351781
      Judeţul Covasna

 


HOTĂRÂREA NR. 120/2008

       privind instituirea taxei speciale de salubrizare în cazul prestaţiilor de care beneficiază utilizatorii fără contract din municipiul Sfântu Gheorghe


    Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe, în şedinţă ordinară;
Având în vedere Raportul de specialitate nr. 19782/2008 al Serviciului Economic din cadrul Primăriei Municipiului Sfântu Gheorghe;
Având în vedere avizul favorabil al Comisiei de specialitate pentru administrarea domeniului public şi privat, patrimoniu, economic, buget, finanţe, agricultură şi dezvoltare regională şi al Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului, legislaţia muncii şi disciplină a Consiliului Local al Municipiului Sfântu Gheorghe;
În baza prevederilor art. 6 alin. (1) lit k din Legea serviciului de salubrizare a localităţilor nr. 101/2006, cu completările şi modificările ulterioare;
Având în vedere prevederile art. 26 alin. (2) lit. c, alin. (4) şi (5) Legea serviciului de salubrizare a localităţilor nr. 101/2006, cu completările şi modificările ulterioare;
În conformitate cu prevederile art. 282 din Codul Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, coroborate cu prevederile art. 30 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;
Având în vedere realizarea procedurii prevăzute de art. 6 din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică locală;
În conformitate cu art. 36 alin. (6) pct. 14 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul art. 45 alin. (2) lit. c şi art. 115 alin. (1) lit. b din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 

HOTĂRĂŞTE
 


ART. 1. – Începând cu data de 01 iulie 2008, se instituie în raza administrativ - teritorială a municipiului Sfântu Gheorghe, taxa specială de salubrizare aplicată în cazul prestaţiilor de care beneficiază producătorii de deşeuri individuali fără contract de prestări servicii publice de salubrizare, încheiat cu operatorul  acestor servicii publice.
ART. 2. -  Cuantumul taxei speciale de salubrizare în cazul persoanelor fizice fără contract  este egală cu dublul tarifului de salubrizare pe persoană/lună, iar pentru persoanele juridice fără contract este egală cu dublul tarifului aplicat pentru un mp. de spaţiu cu teren aferent, unde persoana juridică îşi desfăşoară activitatea.
ART. 3  – Operatorul serviciului de salubrizare împreună cu Direcţia Finanţe Publice din cadrul Primăriei mun. Sfântu Gheorghe, vor ţine la zi evidenţa tuturor utilizatorilor cu şi fără contracte de prestări servicii, în vederea decontării prestaţiei direct din contul deschis în acest scop în baza art.30 alin (7) din Legea nr. 273/2006.
ART. 4. – (1) Operatorul serviciului de salubrizare din municipiul Sfântu Gheorghe va comunica primăriei mun.Sfântu Gheorghe, până la ultima zi lucrătoare a fiecărei luni, lista utilizatorilor identificaţi fără contract de prestări servicii de salubrizare, în vederea institurii pe seama acestora a taxei speciale de salubrizare, urmând ca decontarea să se efectueze direct din bugetul local în baza facturii emise în acest sens de către operator.
(2) Operatorul va comunica lista utilzatorilor cu care a denunţat în mod unilateral contractul de prestări servicii publice de salubrizare ca sancţiune pentru neeexecutarea obligaţiilor de plată, conform prevederilor art 16 lit c. din Contract.
ART. 5. –  În vederea identificării utilizatorilor fără contracte de prestări servicii publice de salubritate, operatorul serviciilor de salubrizare din mun. Sfântu Gheorghe va beneficia la cerere de concurenţa  personalului de specialitate din cadrul primăriei Sfântu Gheorghe, precum şi al Poliţiei Comunitare Sfântu Gheorghe.
ART. 6. – Cu executarea prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează Consiliului de administraţie al S.C. TEGA S.A. Sfântu Gheorghe precum şi Direcţia Finanţe Publice Municipale din cadrul Primăriei Municipiului Sfântu Gheorghe.
   

Sfântu Gheorghe, la 29 mai 2008
 

          PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                                               CONTRASEMNEAZĂ
                Rápolti István                                                                                SECRETAR
                                                                                                                   Kulcsár Tünde
 

(ABROGAT PRIN HCL 228/2008)

 




<< înapoi



Oraşul nostru

Instituţii de cultură
Instituţii de învăţământ
Băile Şugaş
Baze sportive şi de agrement
Harta oraşului
Zilele Sfântului Gheorghe
Localităţi înfrăţite
Capitala Culturală a Ţinutului Secuiesc

Despre program
Muzică
Literatură
Teatru
Arte vizuale
Burse
Concurs de creaţie
Jocuri
Media
Primărie

Primar
Viceprimari
Secretar
Instituţii subordonate
Guvernanţă corporativă
Administrator public
Structură
Ore de audienţă publică
Formulare tipizate
Informaţii de interes public
Transparenţă în administraţia publică
Concursuri de proiecte
Angajări
Angajări Direcţia de Asistenţă Socială
Taxe locale
Oferte de vânzare terenuri
Consiliul local

Hotărâri
Consilieri
Data şedinţelor
Rapoarte de activitate
Comisii de specialitate
Declaraţii de avere
Declaraţii de interese
Procese-verbale
Iniţiativa cetăţenească
Login Consilieri
Arhivă 2008-2012
Arhivă 2012–2016
Proiecte sportive
Proiecte culturale
Proiecte pentru tineret
Burse pentru studenți

Toate drepturile rezervate © Primăria Sfântu Gheorghe 2020 - Hartă pagină