Miercuri, 26. februarie 2020
Hotărâri

Cuvânt cheie:
Număr hotărâre:


2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017   2018   2019   2020   Hotărâri cu caracter normativ  


MUNICIPIUL   SFÂNTU  GHEORGHE

CONSILIUL LOCAL
RO 520008 Sf.Gheorghe                         Tel:  0267-311726
str. 1 Decembrie 1918 nr.2                      Fax: 0267-351781
      Judeţul Covasna


HOTĂRÂREA NR. 119/2008

privind aprobarea contractării unui credit bancar în sumă de 200.000,00 lei de către
S.C. TEGA S.A.


Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe, în calitate de AGA, în şedinţă ordinară;
Având în vedere Raportul de specialitate nr. 19570/2008 al Serviciului Economic, Studii şi Programe din cadrul Primăriei Municipiului Sfântu Gheorghe;
Având în vedere Referatul nr. 19538/2008 al directorului S.C. TEGA S.A. Sfântu Gheorghe;
Având în vedere avizul favorabil al Comisiei de specialitate pentru administrarea domeniului public şi privat, patrimoniu, economic, buget, finanţe, agricultură şi dezvoltare regională şi al Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului, legislaţia muncii şi disciplină a Consiliului Local al Municipiului Sfântu Gheorghe;
În baza prevederilor art. 111 alin. (2) lit. f şi art. 112 alin. (1) din Legea nr. 31/1990 privind societăţile comerciale, republicată, cu În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2) lit. a şi alin. (3) lit. c din Legea 215/2001, privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul art. 45 alin. (1) şi art. 115 alin. (1) lit. b  din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;


HOTĂRĂŞTE


ART. 1. – Se aprobă contractarea de către S.C. TEGA S.A. , cu sediul în municipiul Sfântu Gheorghe, str. Crângului nr. 1, judeţul Covasna, având CUI  RO 8670570, înregistrată la ORC Covasna sub. nr. J/14/295/1996, a unui credit în sumă de 200.000,00 lei, în scopul implementării proiectului intitulat „ACHIZIŢIONARE DE UTILAJE PENTRU VALORIFICAREA DEŞEURILOR LEMNOASE COMUNALE”.
ART. 2. -  În acest sens S.C. TEGA S.A. va achiziţiona şi va pune în funcţiune cazanul de apă caldă, cu alimentare automată cu combustibil provenit din deşeuri de lemn, precum şi utilajul portabil de tăiat crengi.
ART. 3. – S.C. TEGA S.A. va garanta contractul de credit cu mijloace fixe achiziţionate conform Proiectului, precum şi cu automăturătoarea marca FAUN – anul fabricaţiei 2004 – sau cu orice alte bunuri solicitate de instituţia de credit cu care se va contracta acordarea creditului.
ART. 4. – Cu semnarea Contractului de credit se mandatează preşedintele Consiliul de Administraţie – Directorul general al S.C.TEGA S.A., dl. inginer Tóth-Birtan Csaba.


Sfântu Gheorghe, la 29 mai 2008.                PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                                                   CONTRASEMNEAZĂ
                        Rápolti István                                                                                  SECRETAR
                                                                                                                             Kulcsár Tünde

<< înapoiOraşul nostru

Instituţii de cultură
Instituţii de învăţământ
Băile Şugaş
Baze sportive şi de agrement
Harta oraşului
Zilele Sfântului Gheorghe
Localităţi înfrăţite
Primărie

Primar
Viceprimari
Secretar
Instituţii subordonate
Guvernanţă corporativă
Administrator public
Structură
Ore de audienţă publică
Formulare tipizate
Informaţii de interes public
Transparenţă în administraţia publică
Concursuri de proiecte
Angajări
Angajări Direcţia de Asistenţă Socială
Taxe locale
Oferte de vânzare terenuri
Impozite şi taxe locale
Consiliul local

Hotărâri
Consilieri
Data şedinţelor
Rapoarte de activitate
Comisii de specialitate
Declaraţii de avere
Declaraţii de interese
Procese-verbale
Iniţiativa cetăţenească
Login Consilieri
Arhivă 2008-2012
Arhivă 2012–2016
Proiecte sportive
Proiecte culturale
Proiecte pentru tineret
Burse pentru studenți

Toate drepturile rezervate © Primăria Sfântu Gheorghe 2020 - Hartă pagină