Vineri, 14. august 2020
Hotărâri

Cuvânt cheie:
Număr hotărâre:


2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017   2018   2019   2020   Hotărâri cu caracter normativ  
 

MUNICIPIUL   SFÂNTU  GHEORGHE

             CONSILIUL LOCAL
RO 520008 Sf.Gheorghe                         Tel:  0267-311726
str. 1 Decembrie 1918 nr.2                      Fax: 0267-351781
          Judeţul CovasnaHOTĂRÂREA NR. 117/2008

privind modificarea şi completarea H.C.L. nr. 12/2006 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al aparatului propriu de specialitate al Consiliului Local al municipiului Sfântu Gheorghe, cu modificările şi completările ulterioare


Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe, în şedinţă ordinară;
    Având în vedere Raportul de specialitate nr. 14807/2008 al Directorului Bazei de Înot şi Recreere Sfântu Gheorghe;
    Având în vedere H.C.L. nr. 12/2006 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al aparatului propriu de specialitate al Consiliul Local al municipiului Sfântu Gheorghe, cu modificările şi completările ulterioare;
    Având în vedere avizul favorabil al Comisiei de specialitate pentru administrarea domeniului public şi privat, patrimoniu, economic, buget, finanţe, agricultură şi dezvoltare regională şi al Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului, legislaţia muncii şi disciplină a Consiliului Local al Municipiului Sfântu Gheorghe;
    În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2) lit. a şi alin. (3) lit. b din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
    În temeiul art. 45 alin. (1) şi art. 115 alin. (1) lit. b din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;


HOTĂRĂŞTE


ART. 1. – Se aprobă modificarea şi completarea Capitolului 6.15. „Baza de Înot şi Recreere“ din Regulamentul de organizare şi funcţionare al aparatului propriu de specialitate al Consiliului Local al Municipiului Sfântu Gheorghe, aprobat prin H.C.L. nr. 12/2006, cu modificările şi completările ulterioare, după cum urmează:
I. Articolul 427 se modifică şi va avea următorul cuprins:
“Art. 427  - (1) Accesul în BIR Sfântu Gheorghe (piscina acoperită) se face numai cu brăţară acces electronic din plastic pentru public şi legitimaţie de serviciu pentru personal.
(2) BIR Sfântu Gheorghe (piscină acoperită) va funcţiona după următorul program:
Marţi - Duminică
7,00 - 13,30 h;
15,00 - 21,30 h;
Luni închis.
(3) Valabilitatea biletului de intrare tip brăţară este de 2 ore, cu posibilitate de prelungire.
(4) Ştrandul municipal va funcţiona anual în perioada 01 iunie - 31 august, în zilele de luni – duminică, între orele 10,00 - 20,00.”
(5) Accesul la Ştrandul municipal se face numai pe bază de bilet de acces tip brăţară de acces din hârtie sintetică.
(6) Nivelul taxelor de intrare la ştrandul municipal corespunde cu cel al taxelor de intrare practicate la piscina acoperită, valoarea lor fiind stabilită anual prin hotărârea consiliului local privind impozitele şi taxele locale.
(7) Valabilitatea biletului de acces corespunde cu programul pe o zi a ştrandului municipal.”
ART. 2. – Executarea prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează directorului Bazei de Înot şi Recreere Sfântu Gheorghe.

Sfântu Gheorghe, la 29 mai 2008.

 
               PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                                                          CONTRASEMNEAZĂ
                     Rápolti István                                                                                           SECRETAR
                                                                                                                                   Kulcsár Tünde

<< înapoiOraşul nostru

Instituţii de cultură
Instituţii de învăţământ
Băile Şugaş
Baze sportive şi de agrement
Harta oraşului
Zilele Sfântului Gheorghe
Localităţi înfrăţite
Anunţuri
Primărie

Primar
Viceprimari
Secretar
Instituţii subordonate
Guvernanţă corporativă
Administrator public
Structură
Ore de audienţă publică
Formulare tipizate
Informaţii de interes public
Transparenţă în administraţia publică
Concursuri de proiecte
Angajări
Direcţia de Asistenţă Socială: Angajări și formulare
Taxe locale
Oferte de vânzare terenuri
Impozite şi taxe locale
Consiliul local

Hotărâri
Consilieri
Data şedinţelor
Rapoarte de activitate
Comisii de specialitate
Declaraţii de avere
Declaraţii de interese
Procese-verbale
Iniţiativa cetăţenească
Login Consilieri
Arhivă 2008-2012
Arhivă 2012–2016
Proiecte sportive
Proiecte culturale
Proiecte pentru tineret
Burse pentru studenți
Programul Hai Acasa
Biroul Electoral

Toate drepturile rezervate © Primăria Sfântu Gheorghe 2020 - Hartă pagină