Duminică, 9. august 2020
Hotărâri

Cuvânt cheie:
Număr hotărâre:


2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017   2018   2019   2020   Hotărâri cu caracter normativ  


MUNICIPIUL   SFÂNTU  GHEORGHE

    CONSILIUL LOCAL
RO 520008 Sf.Gheorghe                         Tel:  0267-311726
str. 1 Decembrie 1918 nr.2                      Fax: 0267-351781
Judeţul Covasna


HOTĂRÂREA NR. 116/2008

pentru modificarea şi completarea HCL nr. 89/2007 privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2008

 
Consiliul Local al municipiului Sfântu Gheorghe în şedinţă ordinară ;
Având în vedere Raportul de specialitate nr. 13204/2008 al Direcţiei Finanţe Publice Municipale din cadrul Primăriei mun. Sfântu Gheorghe;
Având în vedere avizul favorabil al Comisiei de specialitate pentru administrarea domeniului public şi privat, patrimoniu, economic, buget, finanţe, agricultură şi dezvoltare regională şi al Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului, legislaţia muncii şi disciplină a Consiliului Local al Municipiului Sfântu Gheorghe;
Având în vedere prevederile art. 16 alin. (2) şi art. 30 din Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;
În baza art. 283 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare;
În baza prevederilor legale din H.G. nr.44/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2) lit. b şi alin. (4) lit. c din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul art. 45 alin. (2) lit.c şi art. 115 alin. (1) lit. b din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;


HOTĂRĂŞTE

ART. 1. – Se aprobă modificarea şi completarea H.C.L. nr. 89/2007 privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2008, prin introducerea a două noi articole, art. 81 şi art. 82, cu următorul cuprins:
„Art. 81. - Taxa de acces la Baza de Înot şi Recreere, prevăzută la pct. 9 al capitolul “Alte taxe locale”, cuprinsă în Anexa nr. 1 la HCL nr. 89/2007 privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2008, rămâne valabilă pentru primele două ore de utilizare, după care din jumătate în jumătate de oră se va aplica o taxă de acces suplimentară, pentru fiecare jumătate de oră începută, calculată în funcţie de valoarea taxei de acces, după cu urmează:
a)    în cazul taxei de acces standard, taxa suplimentară va fi de 4 lei;
b)    în cazul taxei de acces pentru studenţi şi elevi, taxa suplimentară va fi de 2 lei;
c)    în cazul taxei de acces pentru preşcolari şi elevi în grupuri, însoţiţi de instructori de înot, taxa suplimentară va fi de 2 lei; 
d)    în cazul taxei de acces pentru pensionari, taxa suplimentară va fi de 2 lei;
Art. 82. – Taxa de acces la Ştrandul municipal se stabileşte la aceeaşi valoare cu cea stabilită pentru Baza de Înot şi Recreere la pct. 9 al  capitolului “Alte taxe locale” din Anexa nr. 1 la HCL nr. 89/2007, fiind valabile pentru toată durata utilizării ştrandului în cursul unei zile, fără aplicarea taxei de acces suplimentare.”
ART. 2. - Executarea prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează Direcţiei Finanţe Publice Municipale, Biroului de Gospodărire Comunală şi Bazei de Înot şi Recreere din Muncipiul Sfântu Gheorghe.


Sfântu Gheorghe, la 29 mai 2008.


            PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                                                             CONTRASEMNEAZĂ
                    Rápolti István                                                                                            SECRETAR
                                                                                                                                  Kulcsár Tünde

<< înapoiOraşul nostru

Instituţii de cultură
Instituţii de învăţământ
Băile Şugaş
Baze sportive şi de agrement
Harta oraşului
Zilele Sfântului Gheorghe
Localităţi înfrăţite
Anunţuri
Primărie

Primar
Viceprimari
Secretar
Instituţii subordonate
Guvernanţă corporativă
Administrator public
Structură
Ore de audienţă publică
Formulare tipizate
Informaţii de interes public
Transparenţă în administraţia publică
Concursuri de proiecte
Angajări
Direcţia de Asistenţă Socială: Angajări și formulare
Taxe locale
Oferte de vânzare terenuri
Impozite şi taxe locale
Consiliul local

Hotărâri
Consilieri
Data şedinţelor
Rapoarte de activitate
Comisii de specialitate
Declaraţii de avere
Declaraţii de interese
Procese-verbale
Iniţiativa cetăţenească
Login Consilieri
Arhivă 2008-2012
Arhivă 2012–2016
Proiecte sportive
Proiecte culturale
Proiecte pentru tineret
Burse pentru studenți
Programul Hai Acasa
Biroul Electoral

Toate drepturile rezervate © Primăria Sfântu Gheorghe 2020 - Hartă pagină