Duminică, 9. august 2020
Hotărâri

Cuvânt cheie:
Număr hotărâre:


2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017   2018   2019   2020   Hotărâri cu caracter normativ  


MUNICIPIUL   SFÂNTU  GHEORGHE

    CONSILIUL LOCAL
RO 520008 Sf.Gheorghe                         Tel:  0267-311726
str. 1 Decembrie 1918 nr.2                      Fax: 0267-351781
Judeţul Covasna
 

 

HOTĂRÂREA NR. 115/2008

privind  staţionarea, circulaţia şi parcarea autovehiculelor cu masă totală maximă autorizată mai mare de 3,5 tone pe teritoriul Municipiului Sfântu Gheorghe
 


    Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe, în sedinţa ordinară;
    Având în vedere Expunerea de motive nr. 7917/2008 întocmită de Primarul Municipiului Sfântu Gheorghe,  ing. Albert Álmos;
    Având în vedere Raportul de specialitate nr. 19271/2008 al Biroului de Gospodărire Comunală din cadrul Primăriei Municipiului Sfântu Gheorghe;
Având în vedere avizul favorabil al Comisiei de specialitate pentru administrarea domeniului public şi privat, patrimoniu, economic, buget, finanţe, agricultură şi dezvoltare regională, al Comisiei pentru amenajarea teritoriului, urbanism, protecţia mediului şi turism  şi al Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului, legislaţia muncii şi disciplină a Consiliului Local al Municipiului Sfântu Gheorghe;
    Având în vedere prevederile art. 128 alin. (1), lit. d din O.U.G. nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, republicată, aprobată prin Legea nr. 49/2006, cu modificările şi completările ulterioare şi a Regulamentului de aplicare a O.U.G. nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice aprobat prin H.G. nr. 1391/2006, cu modificările şi completările ulterioare;
    Având în vedere dispoziţiile O.G. nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare;
    Având în vedere parcurgerea procedurii prevăzute de art. 6 din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică;
    Având în vedere Avizul nr. 163109/2008 al Poliţiei Rutiere Covasna;
    În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (9) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
    În temeiul art. 45 alin. (1) şi art. 115 alin. (1), lit. ,,b” din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 

HOTĂRĂŞTE
 


    ART. 1. – Cu data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se interzice staţionarea voluntară pe teritoriul Municipiului Sfântu Gheorghe şi a satelor aparţinătoare – Chilieni şi Coşeni a remorcilor, semiremorcilor, rulotelor, precum şi a autovehiculelor şi a altor utilaje care depăşesc masa totală maximă autorizată de 3,5 tone.
    ART. 2. – (1) Circulaţia autovehiculelor pe teritoriul Municipiului Sfântu Gheorghe menţionate la art. 1, este permisă fără staţionare voluntară numai pe următoarele trasee:
    - Str. Lt. Păiş David – Str. Constructorilor – Str. 1 Decembrie 1918 (de la intersecţia cu Str. Lt. Păiş David până la Str. Lunca Oltului) - Str. Lunca Oltului – Str. Ciucului (de la intersecţia cu Str. Lunca Oltului până la ieşirea din oraş).   
    - Str. Lăcrămioarei (de la sensul giratoriu cu Str. Lunca Oltului) – Nicolae Iorga (de la intersecţia cu Str. Lăcrămioarei până la B-dul G-ral Grigore Bălan) - B-dul G-ral Grigore Bălan (pînă la intersecţia cu Str. Fabricii) – Str. Fabricii – Str. Kos Karoly (de la intersecţia cu Str. Fabricii până la intersecţia cu Str. Jozsef Attila) – Str. Ţigaretei – Str. Jozsef Attila – Str. Jokai Mor.
    (2) Circulaţia autovehiculelor menţionate la art. 1 pe alte trasee decât cele stabilite la art. 2 alin. (1) este permisă numai în baza unei autorizaţii speciale emisă de către Primăria Municipiului Sfântu Gheorghe.
    (3) Taxa percepută pentru obţinerea autorizaţiei este de 400 RON/lună sau 40 RON/zi.
    (4) Autorizaţiile prevăzute în prezenta hotărâre sunt valabile însoţite de către certificatul de înmatriculare a autovehiculului.
    ART. 3. – Aprovizionarea agenţilor economici situaţi în centrul Municipiului Sfântu Gheorghe, respectiv în perimetrul delimitat de: Str. Kriza János – Str. Bánki Donat – Str. Nicolae Bălcescu – Str. Oltului – Str. Podului – B-dul Gen. Grigore Bălan – Str. Bisericii – Str. Şoimului, Str. Konsza Samu – Str. Váradi József – Str. Gábor Áron şi Str. Libertăţii, se va efectua între orele 04-07, cu  autovehicule având masa totală maximă autorizată mai mică sau egală cu 3,5 tone.
    ART. 4. – (1) Parcarea autovehiculelor  pe domeniul public al municipiul Sfântu Gheorghe, având masa totală maximă autorizată mai mare de 3,5 tone, este permisă numai în incinta Autobazei nr. 2 aparţinând S.C. Multitrans S.A. Sfântu Gheorghe, situată pe str. Lunca Oltului, parcarea de pe Str. Lt. Păiş David (situată lângă Staţia PETROM) şi parcarea de pe Str. Lt. Păiş David (situată la intrerea în oraş)  .
    (2) Pentru utilizarea locurilor de parcare din incinta Autobazei nr. 2 aparţinând S.C. Multitrans S.A. Sfântu Gheorghe, situată pe str. Lunca Oltului se aprobă următoarele tarife, reprezentând contravaloarea pazei şi a staţionării în parcare:
               - pentru autovehiculele cu peste 10 metri lungime:
                                   - 40 lei/ lună,
                                   - 3 lei/ zi
                - pentru autovehiculele sub 10 metri lungime:
                                   - 20 lei/ lună,
                                   - 1,50 lei/ zi
     (3)  Sumele menţionate la alin. (2) se vor achita de către beneficiari şi se vor încasa de către S.C. Multitrans S.A. Sfântu Gheorghe.
    ART. 5. – (1) Încălcarea dispoziţiilor prezentei hotărâri, altele decât cele care întrunesc elementele constitutive ale unei infracţiuni, constituie contravenţie şi se sancţionează cu avertisment sau cu amendă.
     (2) Constituie contravenţii şi se sancţionează cu amendă de la 1000 RON, la 2500 RON următoarele fapte săvârşite de către persoanele fizice sau juridice:
    a) nerespectarea prevederilor art. 1 referitoare la  staţionarea voluntară a autovehiculelor, remorcilor, semiremorcilor, rulotelor şi a altor utilaje care depăşesc masa totală maximă autorizată de 3,5 tone pe teritoriul Municipiului Sfântu Gheorghe şi a satelor aparţinătoare – Chilieni şi Coşeni;
    b) circulaţia pe teritoriul municipiului Sfântu Gheorghe a autovehiculelor cu masa totală maximă autorizată  mai mare de 3,5 tone pe alte trasee decât cele stabilite la art. 2 alin. (1), fără a deţine autorizaţia specială eliberată de către Primăria Municipiului Sfântu Gheorghe;
    c) aprovizionarea agenţilor economici situaţi în centrul Municipiului Sfântu Gheorghe cu autovehicule cu masa totală maximă autorizată  mai mare de 3,5 tone sau în afara orelor stabilite la art. 3;
    d) parcarea autovehiculelor cu masa totală maximă autorizată  mai mare de 3,5 tone pe domeniul public al Municipiului Sfântu în alte locuri decît cele prevăzute la art. 4 alin. (1).
    ART. 6. – (1) Constatarea contravenţiilor  şi aplicarea sancţiunilor stabilite prin prezenta hotărâre se face de către persoane împuternicite prin dispoziţie a primarului municipiului Sfântu Gheorghe, de către Poliţia Rutieră şi de către agenţii comunitari din cadrul Direcţiei Poliţia Comunitară Sfântu Gheorghe.
    ART. 7. – Prevederile prezentei hotărâri referitoare la contravenţii se completează cu cele ale Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare.
    ART. 8. – Cu data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sfântu Gheorghe nr. 17/1995 privind circulaţia şi parcarea autovehiculelor cu greutate mai mare de 1,5 tone pe teritoriul Municipiului Sfântu Gheorhghe, cu modificările şi completările ulterioare.
    ART. 9. – Prezenta hotărâre intră în vigoare în termen de 30 de zile de la data aducerii la cunoştinţa publicului.
    ART. 10. – Cu aducerea la îndeplinire a dispoziţiilor prezentei hotărâri se însărcinează Biroul Gospodărire Comunală şi Direcţia Poliţia Comunitară Sfântu Gheorghe din cadrul Primăriei Municipiului Sfântu Gheorghe.


    Sfântu Gheorghe, la 29 mai 2008


          PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                                            CONTRASEMNEAZĂ
                   Rápolti István                                                                          SECRETAR
                                                                                                               Kulcsár Tünde
 
<< înapoiOraşul nostru

Instituţii de cultură
Instituţii de învăţământ
Băile Şugaş
Baze sportive şi de agrement
Harta oraşului
Zilele Sfântului Gheorghe
Localităţi înfrăţite
Anunţuri
Primărie

Primar
Viceprimari
Secretar
Instituţii subordonate
Guvernanţă corporativă
Administrator public
Structură
Ore de audienţă publică
Formulare tipizate
Informaţii de interes public
Transparenţă în administraţia publică
Concursuri de proiecte
Angajări
Direcţia de Asistenţă Socială: Angajări și formulare
Taxe locale
Oferte de vânzare terenuri
Impozite şi taxe locale
Consiliul local

Hotărâri
Consilieri
Data şedinţelor
Rapoarte de activitate
Comisii de specialitate
Declaraţii de avere
Declaraţii de interese
Procese-verbale
Iniţiativa cetăţenească
Login Consilieri
Arhivă 2008-2012
Arhivă 2012–2016
Proiecte sportive
Proiecte culturale
Proiecte pentru tineret
Burse pentru studenți
Programul Hai Acasa
Biroul Electoral

Toate drepturile rezervate © Primăria Sfântu Gheorghe 2020 - Hartă pagină