Sâmbătă, 21. septembrie 2019
Hotărâri

Cuvânt cheie:
Număr hotărâre:


2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017   2018   2019   Hotărâri cu caracter normativ  


MUNICIPIUL   SFÂNTU  GHEORGHE

    CONSILIUL LOCAL
RO 520008 Sf.Gheorghe                         Tel:  0267-311726
str. 1 Decembrie 1918 nr.2                      Fax: 0267-351781
Judeţul Covasna


HOTĂRÂREA NR. 114/2008

privind vânzarea directă unui teren aferent construcţiei situate pe str. Lt. Păiuş David nr. 2


    Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe, în şedinţă ordinară;
     Având în vedere Raportul de specialitate nr. 19256/2008 al Serviciului Economic din cadrul Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe;
     Având în vedere avizul favorabil al Comisiei de specialitate pentru administrarea domeniului public şi privat, patrimoniu, economic, buget, finanţe, agricultură şi dezvoltare regională, al Comisiei pentru amenajarea teritoriului, urbanism, protecţia mediului şi turism  şi al Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului, legislaţia muncii şi disciplină a Consiliului Local al Municipiului Sfântu Gheorghe;
    Având în vedere cererea nr. 18921/2008 al S.C. CHARTA S.R.L., cu sediul în mun. Sfântu Gheorghe;
    Având în vedere Raportul de evaluare nr. 2161/2008, elaborat de evaluatorii Mikó László şi Mikó Zsuzsanna;
    Având în vedere prevederile art. 36 alin. (1) din Legea nr. 18/1991 a fondului funciar, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
    În baza prevederilor art. 123 alin. (1), alin. (3) şi alin. (4) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
    În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2) lit. c şi alin. (5) lit. b din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
    În temeiul art. 45 alin. (3) şi art. 115 alin. (1) lit. b din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;


HOTĂRĂŞTE


    ART. 1. - Se aprobă întabularea în domeniul privat al municipiului Sfântu Gheorghe, cu drept de administrare Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe a terenului situat pe str. Lt. Păiuş David nr. 2, evidenţiat în C.F. nr. 21152 Sfântu Gheorghe cu nr. top 1615/1/2 teren de construcţie în suprafaţă de 722 mp.
    ART. 2. – Se aprobă vânzarea directă a terenului evidenţiat în C.F. nr. 21152 Sfântu Gheorghe cu nr. top 1615/1/2 teren de construcţie în suprafaţă de 722 mp, situat pe str. Lt. Păiuş David nr. 2, domeniu privat al municipiului Sfântu Gheorghe, cu drept de administrare Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe, aferent construcţiilor CT, depozit şi atelier cu suprafaţa construită de 618 mp, proprietatea tabulară a S.C. CHARTA S.R.L., cu sediul în municipiul Sfântu Gheorghe . 
    ART. 3. – (1) Preţul de vânzare a terenului reprezintă echivalentul în lei, potrivit cursului oficial leu/euro valabil la data încheierii contractului de vânzare-cumpărare, a sumei de 7.520 Euro, valoare rezultată din Raportul de evaluare nr. 2161/2008.
(2) Preţul terenului se va plăti integral la data încheierii contractului de vânzare-cumpărare în formă autentică.
    ART. 4. – În termen de 15 zile de la intrarea în vigoare a prezentei hotărâri proprietarii construcţiei vor fi notificaţi asupra intenţiei de vânzare al terenului descris la art. 2.
    ART. 5. – Executarea prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează, Serviciului Economic din cadrul Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe.


Sfântu Gheorghe, la 29 mai 2008.          PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                                                    CONTRASEMNEAZĂ
                 Rápolti István                                                                                   SECRETAR
                                                                                                                       Kulcsár Tünde

<< înapoiOraşul nostru

Instituţii de cultură
Instituţii de învăţământ
Băile Şugaş
Baze sportive şi de agrement
Harta oraşului
Zilele Sfântului Gheorghe
Localităţi înfrăţite
Capitala Culturală a Ţinutului Secuiesc

Despre program
Muzică
Literatură
Teatru
Arte vizuale
Burse
Concurs de creaţie
Jocuri
Media
Primărie

Primar
Viceprimari
Secretar
Instituţii subordonate
Administrator public
Structură
Guvernanţă corporativă
Ore de audienţă publică
Formulare tipizate
Informaţii de interes public
Transparenţă în administraţia publică
Concursuri de proiecte
Angajări
Taxe locale
Oferte de vânzare terenuri
Consiliul local

Hotărâri
Consilieri
Data şedinţelor
Rapoarte de activitate
Comisii de specialitate
Declaraţii de avere
Declaraţii de interese
Procese-verbale
Iniţiativa cetăţenească
Login Consilieri
Arhivă 2008-2012
Arhivă 2012–2016
Proiecte sportive
Proiecte culturale
Proiecte pentru tineret
Burse pentru studenți

Toate drepturile rezervate © Primăria Sfântu Gheorghe 2019 - Hartă pagină