Sâmbătă, 21. septembrie 2019
Hotărâri

Cuvânt cheie:
Număr hotărâre:


2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017   2018   2019   Hotărâri cu caracter normativ  


MUNICIPIUL   SFÂNTU  GHEORGHE

    CONSILIUL LOCAL
RO 520008 Sf.Gheorghe                         Tel:  0267-311726
str. 1 Decembrie 1918 nr.2                      Fax: 0267-351781
Judeţul Covasna


HOTĂRÂREA NR. 113/2008

privind vânzarea directă unor terenuri aferente construcţiei situate pe str. Viorelei nr. 3


    Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe, în şedinţă ordinară;
    Având în vedere Raportul de specialitate nr. 18513/2008 al Serviciului Economic din cadrul Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe;
    Având în vedere avizul favorabil al Comisiei de specialitate pentru administrarea domeniului public şi privat, patrimoniu, economic, buget, finanţe, agricultură şi dezvoltare regională, al Comisiei pentru amenajarea teritoriului, urbanism, protecţia mediului şi turism  şi al Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului, legislaţia muncii şi disciplină a Consiliului Local al Municipiului Sfântu Gheorghe;
    Având în vedere cererea nr. 17432/2008 al numiţilor Bunta Lóránd şi soţia Bunta Zsuzsanna;
    Având în vedere Raportul de evaluare nr. 1875/2008, elaborat de evaluatorii Mikó László şi Mikó Zsuzsanna;
    În baza prevederilor art. 123 alin. (1), alin. (3) şi alin. (4) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată;
    În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2) lit. c şi alin. (5) lit. b din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
    În temeiul art. 45 alin. (3) şi art. 115 alin. (1) lit. b din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;


HOTĂRĂŞTE


    ART. 1. - Se aprobă întabularea în domeniul privat al municipiului Sfântu Gheorghe, cu drept de administrare Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe a terenurilor situate pe str. Viorelei nr. 3, evidenţiate în C.F. nr. 491 Sfântu Gheorghe sub nr. ord. A+32 cu nr. top 2137/2/4 teren de construcţie în suprafaţă de 319 mp şi sub nr. ord. A+36 cu nr. top 2138/2/2 grădină în suprafaţă de 225 mp.
   ART. 2. – Se aprobă vânzarea directă a terenurilor evidenţiate în C.F. nr. 491 Sfântu Gheorghe sub nr. ord. A+32 cu nr. top 2137/2/4 teren de construcţie în suprafaţă de 319 mp şi sub nr. ord. A+36 cu nr. top 2138/2/2 grădină în suprafaţă de 225 mp (în realitate 278 mp), situate pe str. Viorelei nr. 3, domeniu privat al municipiului Sfântu Gheorghe, cu drept de administrare Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe, aferente imobilului înscris în C.F. nr. 5465 Sfântu Gheorghe cu nr. top 2137/2/3, teren de construcţie, clădire P+1 din cărămidă şi lemn cu 3 camere şi dependinţe în suprafaţă de 100 mp, proprietatea tabulară a numiţilor Bunta Lóránd Francisc şi soţia Bunta Zsuzsanna Márta, născută Veress. 
   ART. 3. – (1) Preţul de vânzare a terenurilor în suprafaţă totală reală de 392 mp reprezintă echivalentul în lei, potrivit cursului oficial leu/euro valabil la data încheierii contractului de vânzare-cumpărare, a sumei de 16.800 Euro, valoare rezultată din Raportul de evaluare nr. 1875/2008.
(2) Preţul terenului se va plăti integral la data încheierii contractului de vânzare-cumpărare în formă autentică.
   ART. 4. – În termen de 15 zile de la intrarea în vigoare a prezentei hotărâri proprietarii construcţiei vor fi notificaţi asupra intenţiei de vânzare al terenului descris la art. 2.
   ART. 5. – Executarea prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează, Serviciului Economic din cadrul Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe.


Sfântu Gheorghe, la 29 mai 2008.


PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                     CONTRASEMNEAZĂ
Rápolti István                                       SECRETAR
                                                             Kulcsár Tünde

<< înapoiOraşul nostru

Instituţii de cultură
Instituţii de învăţământ
Băile Şugaş
Baze sportive şi de agrement
Harta oraşului
Zilele Sfântului Gheorghe
Localităţi înfrăţite
Capitala Culturală a Ţinutului Secuiesc

Despre program
Muzică
Literatură
Teatru
Arte vizuale
Burse
Concurs de creaţie
Jocuri
Media
Primărie

Primar
Viceprimari
Secretar
Instituţii subordonate
Administrator public
Structură
Guvernanţă corporativă
Ore de audienţă publică
Formulare tipizate
Informaţii de interes public
Transparenţă în administraţia publică
Concursuri de proiecte
Angajări
Taxe locale
Oferte de vânzare terenuri
Consiliul local

Hotărâri
Consilieri
Data şedinţelor
Rapoarte de activitate
Comisii de specialitate
Declaraţii de avere
Declaraţii de interese
Procese-verbale
Iniţiativa cetăţenească
Login Consilieri
Arhivă 2008-2012
Arhivă 2012–2016
Proiecte sportive
Proiecte culturale
Proiecte pentru tineret
Burse pentru studenți

Toate drepturile rezervate © Primăria Sfântu Gheorghe 2019 - Hartă pagină