Vineri, 28. februarie 2020
Hotărâri

Cuvânt cheie:
Număr hotărâre:


2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017   2018   2019   2020   Hotărâri cu caracter normativ  


MUNICIPIUL   SFÂNTU  GHEORGHE

    CONSILIUL LOCAL
RO 520008 Sf.Gheorghe                         Tel:  0267-311726
str. 1 Decembrie 1918 nr.2                      Fax: 0267-351781
Judeţul Covasna


HOTĂRÂREA NR. 112/2008

privind transmiterea în administrarea Poliţiei Comunitare Sfântu Gheorghe, a unui imobil situat între străzile Nicolae Iorga şi  Crângului


Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe, în şedinţă ordinară;
Având în vedere Raportul de specialitate nr. 19001/2008 al Serviciului Economic din cadrul Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe;
Având în vedere adresa nr. 17211/2008 a Poliţiei Comunitare Sfântu Gheorghe;
Având în vedere avizul favorabil al Comisiei de specialitate pentru administrarea domeniului public şi privat, patrimonu, economic, buget, finanţe, agricultură şi dezvoltare regională şi al comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului, legislaţia muncii şi disciplină a Consiliului Local al Municipiului Sfântu Gheorghe;
În baza prevederilor art. 36 din Legea nr. 18/1991 a fondului funciar, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
Având în vedere prevederile art. 6 alin. (1) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, cu modificările şi completările ulterioare;
Având în vedere prevederile Legii nr. 7/1996 a cadastrului şi publicităţii imobiliare, republicată;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2) lit. c şi art. 123 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul art. 45 alin. (2) lit. e şi art. 115 alin. (1) lit. b din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;


HOTĂRĂŞTE


    ART. 1.- Se aprobă întabularea în proprietatea privată a municipiului Sfântu Gheorghe, cu drept de administrare Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe a terenului înscris în C.F. nr. 22052 Sfântu Gheorghe, nr. cad. 9930, teren de construcţii, pe care se află notat un punct termic, proprietatea privată a municipiului Sfântu Gheorghe, în suprafaţă totală de 573 mp.
    ART. 2. – (1) Se aprobă transmiterea în administrarea Poliţiei Comunitare Sfântu Gheorghe a imobilului descris la art. 1 din prezenta hotărâre , în vederea amenajării sediului acesteia.
    (2) După finalizarea lucrărilor de amenajare ale imobilului descris la art. 1, titularul dreptului de administrare va solicita trecerea acestuia în domeniul public al municipiului Sfântu Gheorghe, în condiţiile legii.
    ART. 2.- Cu executarea prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează Serviciul Economic din cadrul Primăriei Municipiului Sfântu Gheorghe.

    Sfântu Gheorghe, la 29 mai 2008.


       PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                                                  CONTRASEMNEAZĂ     
             Rápolti István                                                                                   SECRETAR   
                                                                                                                   Kulcsár Tünde

<< înapoiOraşul nostru

Instituţii de cultură
Instituţii de învăţământ
Băile Şugaş
Baze sportive şi de agrement
Harta oraşului
Zilele Sfântului Gheorghe
Localităţi înfrăţite
Primărie

Primar
Viceprimari
Secretar
Instituţii subordonate
Guvernanţă corporativă
Administrator public
Structură
Ore de audienţă publică
Formulare tipizate
Informaţii de interes public
Transparenţă în administraţia publică
Concursuri de proiecte
Angajări
Angajări Direcţia de Asistenţă Socială
Taxe locale
Oferte de vânzare terenuri
Impozite şi taxe locale
Consiliul local

Hotărâri
Consilieri
Data şedinţelor
Rapoarte de activitate
Comisii de specialitate
Declaraţii de avere
Declaraţii de interese
Procese-verbale
Iniţiativa cetăţenească
Login Consilieri
Arhivă 2008-2012
Arhivă 2012–2016
Proiecte sportive
Proiecte culturale
Proiecte pentru tineret
Burse pentru studenți

Toate drepturile rezervate © Primăria Sfântu Gheorghe 2020 - Hartă pagină