Marţi, 28. ianuarie 2020
Hotărâri

Cuvânt cheie:
Număr hotărâre:


2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017   2018   2019   2020   Hotărâri cu caracter normativ  


MUNICIPIUL   SFÂNTU  GHEORGHE
CONSILIUL LOCAL
RO 520008 Sf.Gheorghe                         Tel:  0267-311726
str. 1 Decembrie 1918 nr.2                      Fax: 0267-351781
     Judeţul Covasna


HOTĂRÂREA NR. 111/2008

pentru modificarea şi completarea H.C.L. nr. 76/2008 privind dezmembrarea imobilului situat în str. Cimitirului în vederea încheierii unui contract de schimb cu S.C. Favorit S.A., respectiv a unui contract de asociere cu Asociaţia „Pro Háromszék”


Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe, în şedinţă ordinară;
    Având în vedere Raportul de specialitate nr. 18911/2008 al Serviciului Economic din cadrul Primăriei Municipiului Sfântu Gheorghe;
Având în vedere avizul favorabil al Comisiei de specialitate pentru administrarea domeniului public şi privat, patrimoniu, economic, buget, finanţe, agricultură şi dezvoltare regională şi al Comisiei pentru administraţie locală, ordine publică, drepturile omului, legislaţia muncii şi disciplină a Consiliului Local al Municipiului Sfântu Gheorghe;
    Având în vedere prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;
    În baza prevederilor art. 36 alin. (2) lit. c şi e şi art. 121 alin. (4), respectiv alin. (7) lit. a din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
    În temeiul art. 45 alin. (3) şi art. 115 alin. (1) lit. b din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică, locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

   
HOTĂRĂŞTE


ART. 1. – Se aprobă modificarea şi completarea articolului 4 din H.C.L. nr. 76/2008 privind dezmembrarea imobilului situate în str. Cimitirului în vederea încheierii unui contract de schimb cu S.C. Favorit S.A., respectiv a unui contract de asociere cu Asociaţia “Pro Háromszék”, după cum urmează:
„Art. 4. – (1) Diferenţa de valoare dintre imobilele ce fac obiectul schimbului, reprezentând suma de 1.452.452 lei, inclusiv TVA, se va achita de către Municipiul Sfântu Gheorghe eşalonat, potrivit următorului grafic:

Nr. crt.

Data scadentă

Suma/lei

1.

6 iunie 2008

400.000

2.

6 iulie 2008

350.000

3.

6 august 2008

302.452

4.

6 septembrie

200.000

5.

6 octombrie

200.000

 

 

Total: 1.452.452

(2) Transferul dreptului de proprietate se va efectua la data încheierii contractului de schimb în formă autentică.
(3) Cheltuielile notariale aferente încheierii contractului de schimb se vor achita de către fiecare parte, conform obligaţiilor ce revin cumpărătorului.
ART. 2. - Cu executarea prezentei hotărâri se încredinţează Serviciul Economic, Direcţia Finanţe Publice Municipale şi Biroul Contabilitate din cadrul Primăriei Municipiului Sfântu Gheorghe.

Sfântu Gheorghe, la 29 mai 2008

             PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                                                         CONTRASEMNEAZĂ
                   Rápolti István                                                                                         SECRETAR
                                                                                                                               Kulcsár Tünde

<< înapoiOraşul nostru

Instituţii de cultură
Instituţii de învăţământ
Băile Şugaş
Baze sportive şi de agrement
Harta oraşului
Zilele Sfântului Gheorghe
Localităţi înfrăţite
Capitala Culturală a Ţinutului Secuiesc

Despre program
Muzică
Literatură
Teatru
Arte vizuale
Burse
Concurs de creaţie
Jocuri
Media
Primărie

Primar
Viceprimari
Secretar
Instituţii subordonate
Guvernanţă corporativă
Administrator public
Structură
Ore de audienţă publică
Formulare tipizate
Informaţii de interes public
Transparenţă în administraţia publică
Concursuri de proiecte
Angajări
Angajări Direcţia de Asistenţă Socială
Taxe locale
Oferte de vânzare terenuri
Consiliul local

Hotărâri
Consilieri
Data şedinţelor
Rapoarte de activitate
Comisii de specialitate
Declaraţii de avere
Declaraţii de interese
Procese-verbale
Iniţiativa cetăţenească
Login Consilieri
Arhivă 2008-2012
Arhivă 2012–2016
Proiecte sportive
Proiecte culturale
Proiecte pentru tineret
Burse pentru studenți

Toate drepturile rezervate © Primăria Sfântu Gheorghe 2020 - Hartă pagină