Vineri, 25. septembrie 2020
Hotărâri

Cuvânt cheie:
Număr hotărâre:


2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017   2018   2019   2020   Hotărâri cu caracter normativ  


MUNICIPIUL   SFÂNTU  GHEORGHE

        CONSILIUL LOCAL
RO 520008 Sf.Gheorghe                         Tel:  0267-311726
str. 1 Decembrie 1918 nr.2                      Fax: 0267-351781
Judeţul Covasna

               
HOTĂRÂREA NR.  30/2009

privind modificarea şi completarea H.C.L. nr. 281/2008 privind aprobarea criteriilor de punctaj pentru locuinţele din centrele sociale (cameră socială, locuinţă socială, apartament social)


    Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe, în sedinţă ordinară;
    Având în vedere Raportul de specialitate cu nr. 475/2009 întocmit de directorul Direcţiei de Asistenţă Comunitară;
    Având în vedere avizul favorabil al Comisiei de specialitate pentru administrarea domeniului public şi privat, patrimoniu, economic, buget, finanţe, agricultură şi dezvoltare regională, al Comisiei pentru sănătate, protecţie socială şi culte şi al Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului, legislaţia muncii şi disciplină a Consiliului Local al Municipiului Sfântu Gheorghe;
    În baza prevederilor art. 2 lit. c, respectiv art. 43 din Legea locuinţei nr. 114/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi art. 21 din H.G. nr. 1275/2000 privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii locuinţei nr. 114/1996, cu modificările şi completările ulterioare;
    În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2) lit. d şi alin.(6) lit. a,  pct. 17 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
    În temeiul art. 45 alin. (1) şi art. 115 alin. (1) lit. b din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;


HOTĂREŞTE


    ART. 1. – Se aprobă modificarea şi completarea punctului 3. „Criterii motivaţionale” lit. a din Criteriile de punctaj pentru locuinţele din centrele sociale (cameră socială, locuinţă socială, apartament social) aprobate  prin H.C.L. nr. 281/2008:
“3. - Criterii motivaţionale:
a) Adulţi cu capacitate de muncă activi
    a. 1. Mama: angajat cu carte de muncă în ultimii 10 ani
        mai puţin de 3 luni                      1 pct________pct
        Între 3-6 luni inclusiv                   2 pct________pct
        Între 7-12 luni    inclusiv              3 pct________pct
        Între 2-3 ani    inclusiv                4 pct________pct
        Între 4-5 ani    inclusiv                5 pct________pct
    a. 2. Tata: angajat cu carte de muncă in ultimii 10 ani
        mai puţin de 3 luni                       1 pct________pct
        Între 3-6 luni    inclusiv                 2 pct________pct
        Între 7-12 luni    inclusiv               3 pct________pct
        Între 2-3 ani inclusiv                    4 pct________pct
        Între 4-5 ani    inclusiv                 5 pct________pct
    a. 3. Familie monoparentală                    5 pct________pct”
    ART. 2.- Cu executarea prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia de Asistenţă Comunitară din cadrul Consiliului Local al Municipiului Sfântu Gheorghe.


Sfântu Gheorghe, la 04 martie 2009   
   
          
          PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                                                     CONTRASEMNEAZĂ
                   Kató Béla                                                                                         SECRETAR
                                                                                                                        Kulcsár Tünde

<< înapoiOraşul nostru

Instituţii de cultură
Instituţii de învăţământ
Băile Şugaş
Baze sportive şi de agrement
Harta oraşului
Zilele Sfântului Gheorghe
Localităţi înfrăţite
Anunţuri
Primărie

Primar
Viceprimari
Secretar
Instituţii subordonate
Guvernanţă corporativă
Administrator public
Structură
Ore de audienţă publică
Formulare tipizate
Informaţii de interes public
Transparenţă în administraţia publică
Concursuri de proiecte
Angajări
Direcţia de Asistenţă Socială: Angajări și formulare
Taxe locale
Oferte de vânzare terenuri
Impozite şi taxe locale
Consiliul local

Hotărâri
Consilieri
Data şedinţelor
Rapoarte de activitate
Comisii de specialitate
Declaraţii de avere
Declaraţii de interese
Procese-verbale
Iniţiativa cetăţenească
Login Consilieri
Arhivă 2008-2012
Arhivă 2012–2016
Proiecte sportive
Proiecte culturale
Proiecte pentru tineret
Burse pentru studenți
Programul Hai Acasa
Biroul Electoral

Toate drepturile rezervate © Primăria Sfântu Gheorghe 2020 - Hartă pagină