Sâmbătă, 8. august 2020
Hotărâri

Cuvânt cheie:
Număr hotărâre:


2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017   2018   2019   2020   Hotărâri cu caracter normativ  

MUNICIPIUL   SFÂNTU  GHEORGHE

        CONSILIUL LOCAL
RO 520008 Sf.Gheorghe                         Tel:  0267-311726
str. 1 Decembrie 1918 nr.2                      Fax: 0267-351781
Judeţul Covasna

               
HOTĂRÂREA NR.  24/2009

privind majorarea capitalului social al S.C. TEGA  S.A.

Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe, în calitate de AGA, în şedinţă ordinară;
Având în vedere Referatul nr. 910/2009 al S.C. TEGA S.A. Sfântu Gheorghe;
Având în vedere Raportul de specialitate nr. 8200/2009 al Serviciului Economic din cadrul Primăriei Municipiului Sfântu Gheorghe;
Având în vedere avizul favorabil al Comisiei de specialitate pentru administrarea domeniului public şi privat, patrimoniu, economic, buget, finanţe, agricultură şi dezvoltare regională şi al Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului, legislaţia muncii şi disciplină a Consiliului Local al Municipiului Sfântu Gheorghe;
În baza prevederilor art. 113 lit. f şi art. 210 alin. (1), respectiv art. 220  din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
Având în vedere prevederile art. 2 lit. g^1 din Legea serviciilor comunitare de utilităţi publice  nr. 51/2006, cu modificările şi completările ulterioare, conform cărora operatorul regional este: 
    Având în vedere Hotărârea Consiliului Local Chichiş nr. 43/2008, Hotărârea Consiliului Local  Ilieni nr. 75/2008 şi Hotărârea Consiliului Local Sfântu Gheorghe nr. 274/2008 adoptate în vederea  asocierii celor trei unităţi administrativ teritoriale pentru înfiinţarea Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară de Utilităţi Publice Pentu Serviciile de Salubrizare a Localităţilor „ECO SEPSI”
În conformitate cu art. 36 alin. (2) lit. a şi d, alin. (3) lit. c şi alin. (6) lit. a pct. 14 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul art. 45 alin. (1) şi art. 115 alin. (1) lit. b din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;


HOTĂRĂŞTE


ART. 1. – Se aprobă majorarea capitalului social al S.C. TEGA  S.A. Sfântu Gheorghe, cu aport în numerar a comunelor Chichiş şi Ilieni cu valoarea totală de 1000,00 lei, din care suma de 500 lei reprezentând un nr. de 200 de acţiuni, constituie aportul comunei Chichiş şi suma de 500 lei reprezentând un nr. de 200 de acţiuni, constituie aportul comunei Ilieni, potrivit celor cuprinse în Actul adiţional, anexă la prezenta hotărâre din care face parte integrantă.
ART. 2. - Se aprobă dobândirea calităţii de acţionari a comunelor Chichiş şi Ilieni din judeţul Covasna la S.C. TEGA S.A. Sfântu Gheorghe.
ART. 3. – Executarea prezentei hotărâri se încredinţează Consiliului de administraţie al S.C. TEGA S.A. Sfântu Gheorghe


Sfântu Gheorghe, la 04 martie 2009          PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                                                    CONTRASEMNEAZĂ
                 Kató Béla                                                                                          SECRETAR
                                                                                                                      Kulcsár Tünde

Anexă la H.C.L. nr. 24/2009

<< înapoiOraşul nostru

Instituţii de cultură
Instituţii de învăţământ
Băile Şugaş
Baze sportive şi de agrement
Harta oraşului
Zilele Sfântului Gheorghe
Localităţi înfrăţite
Anunţuri
Primărie

Primar
Viceprimari
Secretar
Instituţii subordonate
Guvernanţă corporativă
Administrator public
Structură
Ore de audienţă publică
Formulare tipizate
Informaţii de interes public
Transparenţă în administraţia publică
Concursuri de proiecte
Angajări
Direcţia de Asistenţă Socială: Angajări și formulare
Taxe locale
Oferte de vânzare terenuri
Impozite şi taxe locale
Consiliul local

Hotărâri
Consilieri
Data şedinţelor
Rapoarte de activitate
Comisii de specialitate
Declaraţii de avere
Declaraţii de interese
Procese-verbale
Iniţiativa cetăţenească
Login Consilieri
Arhivă 2008-2012
Arhivă 2012–2016
Proiecte sportive
Proiecte culturale
Proiecte pentru tineret
Burse pentru studenți
Programul Hai Acasa
Biroul Electoral

Toate drepturile rezervate © Primăria Sfântu Gheorghe 2020 - Hartă pagină