Luni, 3. august 2020
Hotărâri

Cuvânt cheie:
Număr hotărâre:


2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017   2018   2019   2020   Hotărâri cu caracter normativ  


MUNICIPIUL   SFÂNTU  GHEORGHE

        CONSILIUL LOCAL
RO 520008 Sf.Gheorghe                         Tel:  0267-311726
str. 1 Decembrie 1918 nr.2                      Fax: 0267-351781
Judeţul Covasna

               
HOTĂRÂREA NR.  22/2009

privind modificarea tarifelor pentru serviciul de salubrizare şi deszăpezire prestat de S.C. TEGA S.A. Sfântu Gheorghe


Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe, în şedinţă ordinară;
Având în vedere Raportul de specialitate nr. 8113/2009 al Serviciului Economic din cadrul Primăriei Municipiului Sfântu Gheorghe;
Având în vedere Referatul nr. 1072/2009, Memoriul tehnico-economic nr. 1089/2009 şi Fişele de fundamentare ale tarifelor, transmise de S.C. TEGA S.A. Sfântu Gheorghe;
Având în vedere avizul favorabil al Comisiei de specialitate pentru administrarea domeniului public şi privat, patrimoniu, economic, buget, finanţe, agricultură şi dezvoltare regională şi al Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului, legislaţia muncii şi disciplină a Consiliului Local al Municipiului Sfântu Gheorghe;
În baza prevederilor art. 6 alin. (1) lit. k şi art. 26 lin. (2) lit. a şi alin. (4) din Legea serviciului de salubrizare a localităţilor nr. 101/2006, cu modificările şi completările ulterioare;
Având în vedere prevederile Ordinului preşedintelui A.N.R.S.C. nr. 109/2007 privind aprobarea Normelor metodologice de stabilire, ajustare sau modificare a tarifelor pentru activităţile specifice serviciului de salubrizare a localităţilor;
Având în vedere prevederile Contractului de concesiune  nr. 4381/1998, încheiat între Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe şi S.C. TEGA S.A.
În conformitate cu art. 36 alin. (2) lit. d, alin. (6) lit. a pct. 14, din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul art. 45 alin. (1) şi art. 115 alin. (1) lit. b din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;HOTĂRĂŞTE

ART. 1. – Cu data de 01 aprilie 2009 se modifică tarifele la serviciul de salubrizare şi deszăpezire prestat de S.C. TEGA S.A. Sfântu Gheorghe în baza Contractului de concesiune  nr. 4381/1998, potrivit celor cuprinse în anexa la prezenta hotărâre din care face parte integrantă.
ART. 2. – (1) Se stabileşte cantitatea anuală de deşeuri menajere transportate, luată în calcul la facturare, la 1,2 mc, reprezentând 0,1 mc lunar, în cazul persoanelor fizice.
(2) În cazul familiilor compuse din mai mult de 4 membri, cantitatea de deşeuri menajere transportate şi facturate lunar, se limitează la 0,4 mc.
ART. 3. – Executarea prezentei hotărâri se încredinţează S.C. TEGA S.A. Sfântu Gheorghe


Sfântu Gheorghe, la 04 martie 2009


   
         PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                                                                CONTRASEMNEAZĂ
                 Kató Béla                                                                                                     SECRETAR
                                                                                                                                  Kulcsár Tünde

 
Anexa nr. 1 la H.C.L. nr. 22/2009


<< înapoiOraşul nostru

Instituţii de cultură
Instituţii de învăţământ
Băile Şugaş
Baze sportive şi de agrement
Harta oraşului
Zilele Sfântului Gheorghe
Localităţi înfrăţite
Anunţuri
Primărie

Primar
Viceprimari
Secretar
Instituţii subordonate
Guvernanţă corporativă
Administrator public
Structură
Ore de audienţă publică
Formulare tipizate
Informaţii de interes public
Transparenţă în administraţia publică
Concursuri de proiecte
Angajări
Direcţia de Asistenţă Socială: Angajări și formulare
Taxe locale
Oferte de vânzare terenuri
Impozite şi taxe locale
Consiliul local

Hotărâri
Consilieri
Data şedinţelor
Rapoarte de activitate
Comisii de specialitate
Declaraţii de avere
Declaraţii de interese
Procese-verbale
Iniţiativa cetăţenească
Login Consilieri
Arhivă 2008-2012
Arhivă 2012–2016
Proiecte sportive
Proiecte culturale
Proiecte pentru tineret
Burse pentru studenți
Programul Hai Acasa

Toate drepturile rezervate © Primăria Sfântu Gheorghe 2020 - Hartă pagină