Joi, 6. august 2020
Hotărâri

Cuvânt cheie:
Număr hotărâre:


2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017   2018   2019   2020   Hotărâri cu caracter normativ  


MUNICIPIUL   SFÂNTU  GHEORGHE

        CONSILIUL LOCAL
RO 520008 Sf.Gheorghe                         Tel:  0267-311726
str. 1 Decembrie 1918 nr.2                      Fax: 0267-351781
Judeţul Covasna

               
HOTĂRÂREA NR.  21/2009

privind aprobarea tarifelor pentru serviciul de administrare a pieţelor prestat de
S.C. TEGA S.A.


Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe, în şedinţă ordinară;
Având în vedere Referatul nr. 814/2009 al directorului general al S.C. TEGA S.A.;
Având în vedere Raportul de specialitate nr. 6676/2009 al Serviciului Economic din cadrul Primăriei Municipiului Sfântu Gheorghe;
Având în vedere avizul favorabil al Comisiei de specialitate pentru administrarea domeniului public şi privat, patrimoniu, economic, buget, finanţe, agricultură şi dezvoltare regională şi al Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului, legislaţia muncii şi disciplină a Consiliului Local al Municipiului Sfântu Gheorghe;
Având în vedere prevederile Contractului de concesiune  nr. 4380/1998 privind Administrarea Locurilor Publice de Desfacere încheiat între Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe şi S.C. TEGA S.A.;
Având în vedere prevederile art. 28 lit. j din O.G. nr. 71/2002 privind organizarea şi funcţionarea serviciilor publice de administrare a domeniului public şi privat de interes local, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 3/2003;
În conformitate cu art. 36 alin. (2) lit. d, alin. (6) lit. a pct. 19 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul art. 45 alin. (1) şi art. 115 alin. (1) lit. b din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;


HOTĂRĂŞTE


ART. 1. – Cu data de 01 aprilie 2009 se aprobă tarifele pentru serviciul de administrare a pieţelor prestat de S.C. TEGA S.A. Sfântu Gheorghe în baza Contractului de concesiune nr. 4380/1998, potrivit celor cuprinse în anexa la prezenta hotărâre din care face parte integrantă.
ART. 2. – Executarea prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează S.C. TEGA S.A. Sfântu Gheorghe.

Sfântu Gheorghe, la 04 martie 2009.          PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                                                               CONTRASEMNEAZĂ
                    Kató Béla                                                                                                   SECRETAR
                                                                                                                                  Kulcsár Tünde


Anexă la HCL nr. 21/2009
<< înapoiOraşul nostru

Instituţii de cultură
Instituţii de învăţământ
Băile Şugaş
Baze sportive şi de agrement
Harta oraşului
Zilele Sfântului Gheorghe
Localităţi înfrăţite
Anunţuri
Primărie

Primar
Viceprimari
Secretar
Instituţii subordonate
Guvernanţă corporativă
Administrator public
Structură
Ore de audienţă publică
Formulare tipizate
Informaţii de interes public
Transparenţă în administraţia publică
Concursuri de proiecte
Angajări
Direcţia de Asistenţă Socială: Angajări și formulare
Taxe locale
Oferte de vânzare terenuri
Impozite şi taxe locale
Consiliul local

Hotărâri
Consilieri
Data şedinţelor
Rapoarte de activitate
Comisii de specialitate
Declaraţii de avere
Declaraţii de interese
Procese-verbale
Iniţiativa cetăţenească
Login Consilieri
Arhivă 2008-2012
Arhivă 2012–2016
Proiecte sportive
Proiecte culturale
Proiecte pentru tineret
Burse pentru studenți
Programul Hai Acasa

Toate drepturile rezervate © Primăria Sfântu Gheorghe 2020 - Hartă pagină