Vineri, 7. august 2020
Hotărâri

Cuvânt cheie:
Număr hotărâre:


2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017   2018   2019   2020   Hotărâri cu caracter normativ  


MUNICIPIUL   SFÂNTU  GHEORGHE

        CONSILIUL LOCAL
RO 520008 Sf.Gheorghe                         Tel:  0267-311726
str. 1 Decembrie 1918 nr.2                      Fax: 0267-351781
Judeţul Covasna

               
HOTĂRÂREA NR.  20/2009

privind iniţierea demersurilor legale în vederea preluării Clubului Sportiv Municipal Sfântu Gheorghe şi a bazei materiale sportive aferente


    Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe, în şedinţă ordinară;
    Având în vedere Raportul de specialitate nr. 8667/2009 al Oficiului pentru Invăţământ şi Cultură din cadrul Primăriei Municipiului Sfântu Gheorghe;
    Având în vedere avizul favorabil al Comisiei de specialitate pentru administrarea domeniului public şi privat, patrimoniu, economic, buget, finanţe, agricultură şi dezvoltare regională, al Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului, legislaţia muncii şi disciplină şi al Comisiei pentru tineret şi sport a Consiliului Local al Municipiului Sfântu Gheorghe;
    Având în vedere dispoziţiile art. 22 alin. (2), art. 29 alin. (1), art. 30 şi art. 79 alin. (15) din Legea educaţiei fizice şi sportului nr. 69/2000, cu modificările şi completările ulterioare;
    Având în vedere prevederile art. 9 alin. (1) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, cu modificările şi completările ulterioare;
In conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2) lit. a şi lit. d, precum şi alin. (6) lit.a punctele 1, 5 şi 6 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
    In temeiul art. 45 alin. (1) şi art. 115 alin. (1) lit. b din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;


HOTĂRĂŞTE

     ART. 1. - Se aprobă iniţierea demersurilor legale în vederea transmiterii Clubului Sportiv Municipal Sfântu Gheorghe din subordinea Ministerului Tineretului şi Sportului în subordinea Consiliului Local al Municipiului Sfântu Gheorghe;
     ART. 2. - Se aprobă iniţierea demersurilor legale în vederea trecerii fără plată din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Tineretului şi Sportului în domeniul public al Municipiului Sfântu Gheorghe şi în administrarea Consiliului Local al Muncipiului Sfântu Gheorghe a bunurilor imobile evidenţiate în C.F. nr. 488 Sfântu Gheorghe cu nr. top 832/27/a/2, 832/30/a/2, 832/29/a, 832/28/a, conform anexei care face parte integrantă din prezenta, respectiv a bunurilor mobile domeniu privat ce constituie baza materială sportivă aferentă.
    ART. 3. – Prevederile art. 2 se consideră cererea Consiliului Local al Municipiului Sfântu Gheorghe, adresată Guvernului României, în vederea promovării unei hotărâri de Guvern.
    ART. 4. – Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe se obligă să nu schimbe destinaţia bunurilor mobile şi imobile preluate.
    ART. 5. - Se împuterniceşte primarul Municipiului Sfântu Gheorghe să reprezinte Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe în demersurile ce urmează a se efectua ca urmare a îndeplinirii prevederilor art.1 şi art.2 din prezenta hotărâre.
    ART. 6. - Cu asigurarea executării prezentei hotărâri se încredinţează d-na Sztakics Éva-Judit, viceprimarului Municipiului Sfântu Gheorghe.
   
Sfântu Gheorghe, la 04 martie 2009

   
          PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                                                             CONTRASEMNEAZĂ
                 Kató Béla                                                                                                   SECRETAR
                                                                                                                                Kulcsár Tünde

<< înapoiOraşul nostru

Instituţii de cultură
Instituţii de învăţământ
Băile Şugaş
Baze sportive şi de agrement
Harta oraşului
Zilele Sfântului Gheorghe
Localităţi înfrăţite
Anunţuri
Primărie

Primar
Viceprimari
Secretar
Instituţii subordonate
Guvernanţă corporativă
Administrator public
Structură
Ore de audienţă publică
Formulare tipizate
Informaţii de interes public
Transparenţă în administraţia publică
Concursuri de proiecte
Angajări
Direcţia de Asistenţă Socială: Angajări și formulare
Taxe locale
Oferte de vânzare terenuri
Impozite şi taxe locale
Consiliul local

Hotărâri
Consilieri
Data şedinţelor
Rapoarte de activitate
Comisii de specialitate
Declaraţii de avere
Declaraţii de interese
Procese-verbale
Iniţiativa cetăţenească
Login Consilieri
Arhivă 2008-2012
Arhivă 2012–2016
Proiecte sportive
Proiecte culturale
Proiecte pentru tineret
Burse pentru studenți
Programul Hai Acasa
Biroul Electoral

Toate drepturile rezervate © Primăria Sfântu Gheorghe 2020 - Hartă pagină