Sâmbătă, 21. septembrie 2019
Hotărâri

Cuvânt cheie:
Număr hotărâre:


2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017   2018   2019   Hotărâri cu caracter normativ  


MUNICIPIUL   SFÂNTU  GHEORGHE

    CONSILIUL LOCAL
RO 520008 Sf.Gheorghe                         Tel:  0267-311726
str. 1 Decembrie 1918 nr.2                      Fax: 0267-351781
Judeţul Covasna

 

HOTĂRÂREA NR. 109/2008

privind concesionarea prin licitaţie publică deschisă a unui imobil în suprafaţă de 1628 mp, situat în Sfântu Gheorghe, pe str. Lt. Păiuş David f.n.
 


    Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe, în şedinţa ordinară;

    Având în vedere Raportul de specialitate nr. 18710/2008 al Serviciului Economic din cadrul Primăriei Municipiului Sfântu Gheorghe;
    Având în vedere  avizul favorabil al Comisiei de specialitate pentru administrarea domeniului public şi privat, patrimoniu, economic, buget, finanţe, agricultură şi dezvoltare regională şi al Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului, legislaţia muncii şi disciplină a Consiliului Local al Municipiului Sfântu Gheorghe;
    Având în vedere Certificatul de urbanism nr. 339/2008 emis de Primăria municipiului Sfântu Gheorghe;
    Având în vedere prevederile art. 13 alin. (1) din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
    În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2) lit. c  şi alin. (5) lit b din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
    În temeiul art. 45 alin. (3) şi art. 115 alin. (1) lit. b din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 

 

HOTĂRĂŞTE
 


     ART. 1. – Se aprobă concesionarea prin licitaţie publică deschisă a imobilului, domeniu privat al municipiului Sfântu Gheorghe, situat pe str. Lt. Păiuş David f.n., înscris în C.F. nr. 20.598 Sfântu Gheorghe, nr. top. 1630/1/1/4/1/2/2/4/2/1 (nr. cad. 521), teren de construcţii în suprafaţă de 1628 mp, în vederea exploatării acestuia prin implantarea unui obiectiv economic cu profil de prestări servicii.
    ART. 2. - Se aprobă Studiul de oportunitate, Caietul de sarcini 2 şi Regulamentul  privind organizarea şi desfăşurarea procedurii de concesionare prin licitaţie publică deschisă, anexele nr. 1 - 3 la prezenta hotărâre din care fac parte integrantă.   
    ART. 3. - Se stabileşte preţul Caietului de sarcini la suma 100 lei.
    ART. 4. – Comisia de evaluare a ofertelor se va constitui prin dispoziţie de primar.
    ART. 5. - Cu asigurarea executării prezentei hotărâri se încredinţează Biroul de Proiecte şi achiziţii Publice şi Serviciul Economic din cadrul Primăriei Municipiului Sfântu Gheorghe.


Sfântu Gheorghe, la 29 mai 2008           PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                                                             CONTRASEMNEAZĂ
                Rápolti István                                                                                               SECRETAR
                                                                                                                                 Kulcsár Tünde
  

 

(ABROGATĂ PRIN HCL 177/2009)
<< înapoiOraşul nostru

Instituţii de cultură
Instituţii de învăţământ
Băile Şugaş
Baze sportive şi de agrement
Harta oraşului
Zilele Sfântului Gheorghe
Localităţi înfrăţite
Capitala Culturală a Ţinutului Secuiesc

Despre program
Muzică
Literatură
Teatru
Arte vizuale
Burse
Concurs de creaţie
Jocuri
Media
Primărie

Primar
Viceprimari
Secretar
Instituţii subordonate
Administrator public
Structură
Guvernanţă corporativă
Ore de audienţă publică
Formulare tipizate
Informaţii de interes public
Transparenţă în administraţia publică
Concursuri de proiecte
Angajări
Taxe locale
Oferte de vânzare terenuri
Consiliul local

Hotărâri
Consilieri
Data şedinţelor
Rapoarte de activitate
Comisii de specialitate
Declaraţii de avere
Declaraţii de interese
Procese-verbale
Iniţiativa cetăţenească
Login Consilieri
Arhivă 2008-2012
Arhivă 2012–2016
Proiecte sportive
Proiecte culturale
Proiecte pentru tineret
Burse pentru studenți

Toate drepturile rezervate © Primăria Sfântu Gheorghe 2019 - Hartă pagină