Duminică, 9. august 2020
Hotărâri

Cuvânt cheie:
Număr hotărâre:


2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017   2018   2019   2020   Hotărâri cu caracter normativ  


MUNICIPIUL   SFÂNTU  GHEORGHE

    CONSILIUL LOCAL
RO 520008 Sf.Gheorghe                         Tel:  0267-311726
str. 1 Decembrie 1918 nr.2                      Fax: 0267-351781
Judeţul Covasna


HOTĂRÂREA NR. 105/2008

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal  “ANSAMBLU LOCUNŢE Str. BORVIZ”, judeţul Covasna”


Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe, în şedinţă ordinară;
Având în vedere cererea nr. 17196/2008 numitei BAKA EDIT şi coproprietarii ;
Având în vedere Raportul de specialitate nr. 18303/2008 al Serviciul Urbanism din cadrul Primăriei Municipiului Sfântu Gheorghe;
Având în vedere avizul favorabil al Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, patrimoniu, economic, buget, finanţe, agricultură şi dezvoltare regională, al Comisiei pentru amenajarea teritoriului, urbanism, protecţia mediului şi turism şi al Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului, legislaţia muncii şi disciplină a Consiliului Local al Municipiului Sfântu Gheorghe;
În baza prevederilor art. 47, 50 şi 56 alin. (1) din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu modificările şi completările ulterioare;
Având în vedere Avizul Unic nr. 13/2008 al Comisiei Tehnice de Amenajarea Teritoriului şi de Urbanism din cadrul Consiliului Judeţean Covasna;
Având în vedere prevederile art. 2 alin. (2) din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2) lit. c şi alin. (5) lit. c, respectiv art. 127 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul art. 45 alin. (2) lit. e şi art. 115 alin. (1) lit. b din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;


HOTĂRĂŞTE


    ART. 1.- Se aprobă Planului Urbanistic Zonal  “ANSAMBLU LOCUNŢE Str. Borviz ” judeţul Covasna”, în baza Proiectului nr. 2/2007 elaborat de S.C.PROIECT R S.R.L., pentru terenurile situate în Municipiul Sfântu Gheorghe, str.Borviz, în adâncime de 100 m. înscris în C.F. nr. 20916 Sfântu Gheorghe, sub nr. top. 605; C.F. nr. 19890, sub nr. top. 2295/3/2/6 (nr. cad. 203); C.F. nr. 19888 Sfântu Gheorghe, sub nr. top. 2295/3/2/1 (nr. cad. 198); C.F. nr. 19892 Sfântu Gheorghe, sub nr. top. 604; C.F. nr. 20244 Sfântu Gheorghe, sub nr. top. 2295/2/2-2295/3/2/7 (nr. cad. 207/2); C.F. nr. 19891 Sfântu Gheorghe, sub nr. top. 2295/1/3/2/1 (nr. cad. 204), C.F. nr.19889 Sfântu Gheorghe, sub nr. top. 2295/1/3/2/2 (nr. cad. 205); C.F. nr. 20752 Sfântu Gheorghe (nr. cad. 519); C.F. nr. 20229 Sfântu Gheorghe, sub nr. top. 2295/1/3/2/3 (nr. cad. 206); C.F. nr. 19885 Sfântu Gheorghe, sub nr. top. 2295/3/2/4 (nr. cad. 201); C.F. nr. 19886 Sfântu Gheorghe, sub nr. top. 2295/3/2/3 (nr. cad. 200); C.F. nr. 20748 Sfântu Gheorghe (nr. cad. 515); C.F. nr. 19887 Sfântu Gheorghe, sub nr. top. 2295/3/2/5 (nr. cad. 202) şi C.F. nr. 21451 (nr. cad.  9412); anexă la prezenta hotărâre din care face parte integrantă.
    ART. 2. – Porţiunea de teren, înscrisă  în C.F. nr. 20118 Sfântu Gheorghe, nr. cad. 207/1 care a fost introdusă în intravilan, în baza proiectului nr. 12/2005, executat de către S.C. PROIECT “R” S.R.L. şi aprobat prin H.C.L. nr. 137/2006, nu face obiectul prezentei hotărâri.
    ART. 2.- Cu executarea prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează Compartimentul pentru Autorizarea Construcţiilor şi Proiectare din cadrul Primăriei Municipiului Sfântu Gheorghe.

   
Sfântu Gheorghe, la 29 mai 2008


        PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                                                                 CONTRASEMNEAZĂ
                Rápolti István                                                                                                 SECRETAR
                                                                                                                                    Kulcsár Tünde

<< înapoiOraşul nostru

Instituţii de cultură
Instituţii de învăţământ
Băile Şugaş
Baze sportive şi de agrement
Harta oraşului
Zilele Sfântului Gheorghe
Localităţi înfrăţite
Anunţuri
Primărie

Primar
Viceprimari
Secretar
Instituţii subordonate
Guvernanţă corporativă
Administrator public
Structură
Ore de audienţă publică
Formulare tipizate
Informaţii de interes public
Transparenţă în administraţia publică
Concursuri de proiecte
Angajări
Direcţia de Asistenţă Socială: Angajări și formulare
Taxe locale
Oferte de vânzare terenuri
Impozite şi taxe locale
Consiliul local

Hotărâri
Consilieri
Data şedinţelor
Rapoarte de activitate
Comisii de specialitate
Declaraţii de avere
Declaraţii de interese
Procese-verbale
Iniţiativa cetăţenească
Login Consilieri
Arhivă 2008-2012
Arhivă 2012–2016
Proiecte sportive
Proiecte culturale
Proiecte pentru tineret
Burse pentru studenți
Programul Hai Acasa
Biroul Electoral

Toate drepturile rezervate © Primăria Sfântu Gheorghe 2020 - Hartă pagină