Duminică, 22. septembrie 2019
Hotărâri

Cuvânt cheie:
Număr hotărâre:


2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017   2018   2019   Hotărâri cu caracter normativ  


MUNICIPIUL   SFÂNTU  GHEORGHE

        CONSILIUL LOCAL
RO 520008 Sf.Gheorghe                         Tel:  0267-311726
str. 1 Decembrie 1918 nr.2                      Fax: 0267-351781
         Judeţul Covasna


HOTĂRÂREA NR. 103/2008

privind scutirea Asociaţiei Handicapaţilor Fizici din Judeţul Covasna de la plata pe clădire şi respingerea cererii de scutire de plata impozitului pe clădire a Fundaţiei
„Székely Mikó Kollégium”

                
    Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe, în şedinţă ordinară;
    Având în vedere Raportul de specialitate nr. 19099/24.05.2008 al Direcţiei Finanţe Publice Municipale din cadrul Primăriei Municipiului Sfântu Gheorghe;
    Având în vedere cererea nr. 18561/21.05.2008 a Asociaţiei Handicapaţilor Fizici din Judeţul Covasna, prin care solicită scutirea de la plata taxei pe clădirea situată în municipiul Sfântu Gheorghe str. Ciucului nr. 15;
    Având în vedere cererea nr. 14117/18.01.2008 a Fundaţiei “Székely Mikó Kollégium”, privind scutirea de la plata impozitului pe clădire, situată în municipiul Sfântu Gheorghe, str. Konsza Samu nr. 21;
    Având în vedere avizul favorabil al Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, patrimoniu, economic, buget, finanţe, agricultură şi dezvoltare regională, al Comisiei pentru sănătate, protecţie socială şi culte şi al Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului, legislaţia muncii şi disciplină a Consiliului Local al Municipiului Sfântu Gheorghe;
    Având în vedere prevederile art. 250 alin. (1) pct. 19 din Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările intervenite în baza pct. 219 din Legea nr. 343/2006;
Având în vedere prevederile art. 20 alin. (1) lit. b din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;
    În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (9) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
    În temeiul art. 45 alin. (2) lit. c şi art. 115 alin. (1) lit. b din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;


HOTĂRĂŞTE


ART. 1. – Se aprobă scutirea Asociaţiei Handicapaţilor Fizici din Judeţul Covasna de la plata taxei pe clădirea situată în municipiul Sfântu Gheorghe, str. Ciucului nr. 15, folosită de asociaţie în baza contractului de închiriere nr. 1/10.04.2008 şi utilizată ca sediu al asociaţiei, în care sunt desfăşurate activităţi social-umanitare având ca beneficiari persoanele cu handicap fizic, conform actelor cuprinse în anexa nr. 1 la prezenta hotărâre din care face parte integrantă.
ART. 2. – Respinge cererea de scutire a Fundaţiei “Székely Mikó Kollégium”, de la plata impozitului pe clădirea situată în municipiul Sfântu Gheorghe, str. Konsza Samu nr. 21, întabulată în C.F. individuală nr. 1948, sub nr. top. 417, dobândită în proprietate de fundaţie cu titlu de moştenire  testamentară, având în vedere faptul că potrivit declaraţiei anexate la cererea de scutire, anexa nr. 2 la prezenta hotărâre din care face parte integrantă, această clădire nu este utilizată pentru activităţi social-umanitare.
ART. 3. – Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează  Direcţia Finanţe Publice Municipale din cadrul Primăriei Municipiului Sfântu Gheorghe.Sfântu Gheorghe, la 29 mai 2008

   
       PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                                                             CONTRASEMNEAZĂ
               Rápolti István                                                                                            SECRETAR
                                                                                                                              Kulcsár Tünde

<< înapoiOraşul nostru

Instituţii de cultură
Instituţii de învăţământ
Băile Şugaş
Baze sportive şi de agrement
Harta oraşului
Zilele Sfântului Gheorghe
Localităţi înfrăţite
Capitala Culturală a Ţinutului Secuiesc

Despre program
Muzică
Literatură
Teatru
Arte vizuale
Burse
Concurs de creaţie
Jocuri
Media
Primărie

Primar
Viceprimari
Secretar
Instituţii subordonate
Administrator public
Structură
Guvernanţă corporativă
Ore de audienţă publică
Formulare tipizate
Informaţii de interes public
Transparenţă în administraţia publică
Concursuri de proiecte
Angajări
Taxe locale
Oferte de vânzare terenuri
Consiliul local

Hotărâri
Consilieri
Data şedinţelor
Rapoarte de activitate
Comisii de specialitate
Declaraţii de avere
Declaraţii de interese
Procese-verbale
Iniţiativa cetăţenească
Login Consilieri
Arhivă 2008-2012
Arhivă 2012–2016
Proiecte sportive
Proiecte culturale
Proiecte pentru tineret
Burse pentru studenți

Toate drepturile rezervate © Primăria Sfântu Gheorghe 2019 - Hartă pagină