Joi, 13. august 2020
Hotărâri

Cuvânt cheie:
Număr hotărâre:


2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017   2018   2019   2020   Hotărâri cu caracter normativ  


MUNICIPIUL   SFÂNTU  GHEORGHE

CONSILIUL LOCAL
RO 520008 Sf.Gheorghe                         Tel:  0267-311726
str. 1 Decembrie 1918 nr.2                      Fax: 0267-351781
      Judeţul Covasna


HOTĂRÂREA NR. 98/2008

privind acordarea avizului consultativ al Consiliului Local al Municipiului Sfântu Gheorghe pentru numirea unor cadre didactice pe postul de director ale instituţiilor de învăţământ preuniversitar

    Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe, în şedinţa extraordinară;
    Având în vedere Raportul de specialitate nr. 17698/2008 al Oficiului pentru Invăţământ şi Cultură din cadrul Primăriei Municipiului Sfântu Gheorghe;
    Având în vedere avizul favorabil al Comisiei de specialitate pentru administrarea domeniului public şi privat, patrimoniu, economic, buget, finanţe, agricultură şi dezvoltare regională, al Comisiei pentru învăţământ, cultură, ştiinţă şi sport şi al Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului, legislaţia muncii şi disciplină a Consiliului Local al Municipiului Sfântu Gheorghe;
    Având în vedere solicitarea Inspectoratului Şcolar Judeţean Covasna, exprimată prin scrisoarea nr. 3066/2008, înregistrată la Primăria Municipiului Sfântu Gheorghe sub nr. 16610/2008;
    Având în vedere prevederile art. 21 alin. (7) din Metodologia de organizare şi desfăşurare a concursului pentru ocuparea funcţiilor de director şi director adjunct din unităţile de învăţământ preuniversitar de stat, aprobată prin O.M.Ed.C. nr. 3142/2006;
    În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (9) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
    În temeiul prevederilor art. 45 alin. (1) şi art. 115 alin. (1) lit. b din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;


HOTĂRĂŞTE
ART. 1.- Acordă avizul consultativ pentru numirea domnilor:
(1) profesor Szakács Zoltán în funcţia de director a Şcolii cu clasele I-VIII “Ady Endre” Sfântu Gheorghe;
(2) profesor Fekécs Károly în funcţia de director a Şcolii cu clasele I-VIII “Váradi József” Sfântu Gheorghe;
ART. 2.- Cu executarea prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează doamna Sztakics Éva Judit, viceprimarul Municipiului Sfântu Gheorghe;


Sfântu Gheorghe, la 15 mai 2008


         PREŞEDINTE  DE  ŞEDINŢĂ                                                                       CONTRASEMNEAZĂ
                  Rápolti István                                                                                       SECRETAR
                                                                                                                            Kulcsár Tünde

<< înapoiOraşul nostru

Instituţii de cultură
Instituţii de învăţământ
Băile Şugaş
Baze sportive şi de agrement
Harta oraşului
Zilele Sfântului Gheorghe
Localităţi înfrăţite
Anunţuri
Primărie

Primar
Viceprimari
Secretar
Instituţii subordonate
Guvernanţă corporativă
Administrator public
Structură
Ore de audienţă publică
Formulare tipizate
Informaţii de interes public
Transparenţă în administraţia publică
Concursuri de proiecte
Angajări
Direcţia de Asistenţă Socială: Angajări și formulare
Taxe locale
Oferte de vânzare terenuri
Impozite şi taxe locale
Consiliul local

Hotărâri
Consilieri
Data şedinţelor
Rapoarte de activitate
Comisii de specialitate
Declaraţii de avere
Declaraţii de interese
Procese-verbale
Iniţiativa cetăţenească
Login Consilieri
Arhivă 2008-2012
Arhivă 2012–2016
Proiecte sportive
Proiecte culturale
Proiecte pentru tineret
Burse pentru studenți
Programul Hai Acasa
Biroul Electoral

Toate drepturile rezervate © Primăria Sfântu Gheorghe 2020 - Hartă pagină