Joi, 4. iunie 2020
Hotărâri

Cuvânt cheie:
Număr hotărâre:


2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017   2018   2019   2020   Hotărâri cu caracter normativ  

MUNICIPIUL   SFÂNTU  GHEORGHE

    CONSILIUL LOCAL
RO 520008 Sf.Gheorghe                         Tel:  0267-311726
str. 1 Decembrie 1918 nr.2                      Fax: 0267-351781
             Judeţul Covasna


HOTĂRÂREA NR. 97/2008

privind realegerea unor membri din Consiliul de Administraţie al S.C. MULTI-TRANS S.A. Sfântu Gheorghe

Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe, în calitate de AGA, în şedinţă extraordinară;
Având în vedere adresele nr. 15499/2008 şi 17409/2008 al S.C. MULTI-TRANS S.A. Sfântu Gheorghe;
Având în vedere Raportul de specialitate Nr. 17323/2008. al Serviciului Economic din cadrul Primăriei Municipiului Sfântu Gheorghe;
Având în vedere avizul favorabil al Comisiei de specialitate pentru administrarea domeniului public şi privat, patrimoniu, economic, buget, finanţe, agricultură şi dezvoltare regională şi al Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului, legislaţia muncii şi disciplină a Consiliului Local al Municipiului Sfântu Gheorghe;
În baza prevederilor art. 111 alin. (2) lit. b, art. 112 coroborate cu art. 153^12 din Legea nr. 31/1990. privind societăţile comerciale, republicată, cu completările şi modificările ulterioare;
Având în vedere prevederile art. 18 din Actul constitutiv al S.C. MULTI-TRANS S.A.;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2) lit. a şi a alin. (3) lit. c din Legea 215/2001, privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul art. 45 alin. (1) şi art. 115 alin. (1) lit. b  din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;


HOTĂRĂŞTE

ART. 1. – Se aprobă modificarea alineatului 1 al articolului 18 din Actul constitutiv al S.C. MULTI-Trans S.A. Sfântu Gheorghe, după cum urmează:
„ Societatea Comercială este administrată de către un Consiliu de Administraţie, compus din 3 administratori, aleşi de adunarea generală a acţionarilor pe o perioadă de 4 ani”
ART. 2. - Se aprobă realegerea, pentru o perioadă de 4 ani, începând cu data de 27 septembrie 2007, a următorilor administratori, membri în consiliul de administraţie al S.C. MULTI-TRANS S.A. Sfântu Gheorghe:
-    dl. Bokor Alexandru;
-    dl. Babos Zoltán;
-    dl. Szöllõsi Áron;
ART. 3. – Cu executarea prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează Consiliul de Administraţie al S.C. MULTI-TRANS S.A.

   
Sfântu Gheorghe, la 15 mai 2008.


            PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                                                CONTRASEMNEAZĂ
                   Rápolti István                                                                                 SECRETAR
                                                                                                                       Kulcsár Tünde

<< înapoiOraşul nostru

Instituţii de cultură
Instituţii de învăţământ
Băile Şugaş
Baze sportive şi de agrement
Harta oraşului
Zilele Sfântului Gheorghe
Localităţi înfrăţite
Anunţuri
Primărie

Primar
Viceprimari
Secretar
Instituţii subordonate
Guvernanţă corporativă
Administrator public
Structură
Ore de audienţă publică
Formulare tipizate
Informaţii de interes public
Transparenţă în administraţia publică
Concursuri de proiecte
Angajări
Direcţia de Asistenţă Socială: Angajări și formulare
Taxe locale
Oferte de vânzare terenuri
Impozite şi taxe locale
Consiliul local

Hotărâri
Consilieri
Data şedinţelor
Rapoarte de activitate
Comisii de specialitate
Declaraţii de avere
Declaraţii de interese
Procese-verbale
Iniţiativa cetăţenească
Login Consilieri
Arhivă 2008-2012
Arhivă 2012–2016
Proiecte sportive
Proiecte culturale
Proiecte pentru tineret
Burse pentru studenți

Toate drepturile rezervate © Primăria Sfântu Gheorghe 2020 - Hartă pagină