Luni, 17. februarie 2020
Hotărâri

Cuvânt cheie:
Număr hotărâre:


2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017   2018   2019   2020   Hotărâri cu caracter normativ  


MUNICIPIUL   SFÂNTU  GHEORGHE

CONSILIUL LOCAL
RO 520008 Sf.Gheorghe                         Tel:  0267-311726
str. 1 Decembrie 1918 nr.2                      Fax: 0267-351781
      Judeţul Covasna


HOTĂRÂREA NR. 95/2008

privind aprobarea proiectului „Reabilitarea, modernizarea şi extinderea clădirilor Liceului Teoretic Székely Mikó” şi a cheltuielilor legate de proiect


Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe, în şedinţa extraordinară;
         Având în vedere Raportul de specialitate nr. 17467/14.05.2008 al Biroului Proiecte şi Achiziţii Publice din cadrul Primăriei Municipiului Sfântu Gheorghe;
         Având în vedere avizul favorabil al Comisiei de specialitate pentru administrarea domeniului public şi privat, patrimoniu, economic, buget, finanţe, agricultură şi dezvoltare regională, al Comisiei pentru învăţământ, cultură, ştiinţă şi sport şi al Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului, legislaţia muncii şi disciplină  a Consiliului Local Municipal Sfântu Gheorghe;
         În baza Ghidului solicitantului din cadrul Programul Operaţional Regional 2007-2013, Axa prioritară 3: Îmbunătăţirea infrastructurii sociale; Domeniu major de intervenţie 3.4: Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea şi echiparea infrastucturii educaţionale preuniversitare, universitare şi a infrastructurii pentru formare profesională continuă, pentru care licitaţia de proiecte s-a lansat în data de 29 februarie 2008;
        În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2) lit. b; alin. (4) lit.d şi alin. (9) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
         În temeiul art. 45 alin. (2) lit. a şi art. 115 alin. (1) lit. b din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;


HOTĂREŞTE

       ART. 1.- Se aprobă proiectul „Reabilitarea, modernizarea şi extinderea clădirilor  Liceului Teoretic Székely Mikó”, anexă la prezenta hotărâre, din care face parte integrantă.
       ART.2.- Se aprobă cheltuielile legate de proiect şi anume:
•    Valoarea totală a proiectului :         11.285.430 lei
•    Valoarea neeligibilă a proiectului                    0 lei
•    Valoarea eligibilă a proiectului           9.483.560 lei
•    TVA                                            1.801.870 lei
       ART.3.- Cu executarea prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează d-na viceprimar Sztakics Éva Judit şi Biroul Proiecte şi Achiziţii Publice


Sfântu Gheorghe la,15 mai 2008

 
      PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                                              CONTRASEMNEAZĂ
              Rápolti István                                                                             SECRETAR
                                                                                                             Kulcsár Tünde

<< înapoiOraşul nostru

Instituţii de cultură
Instituţii de învăţământ
Băile Şugaş
Baze sportive şi de agrement
Harta oraşului
Zilele Sfântului Gheorghe
Localităţi înfrăţite
Primărie

Primar
Viceprimari
Secretar
Instituţii subordonate
Guvernanţă corporativă
Administrator public
Structură
Ore de audienţă publică
Formulare tipizate
Informaţii de interes public
Transparenţă în administraţia publică
Concursuri de proiecte
Angajări
Angajări Direcţia de Asistenţă Socială
Taxe locale
Oferte de vânzare terenuri
Impozite şi taxe locale
Consiliul local

Hotărâri
Consilieri
Data şedinţelor
Rapoarte de activitate
Comisii de specialitate
Declaraţii de avere
Declaraţii de interese
Procese-verbale
Iniţiativa cetăţenească
Login Consilieri
Arhivă 2008-2012
Arhivă 2012–2016
Proiecte sportive
Proiecte culturale
Proiecte pentru tineret
Burse pentru studenți

Toate drepturile rezervate © Primăria Sfântu Gheorghe 2020 - Hartă pagină