Duminică, 22. septembrie 2019
Hotărâri

Cuvânt cheie:
Număr hotărâre:


2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017   2018   2019   Hotărâri cu caracter normativ  


MUNICIPIUL   SFÂNTU  GHEORGHE

CONSILIUL LOCAL
RO 520008 Sf.Gheorghe                         Tel:  0267-311726
str. 1 Decembrie 1918 nr.2                      Fax: 0267-351781
      Judeţul Covasna


HOTĂRÂREA NR. 94/2008

privind administrarea păşunilor, organizarea păşunatului
şi stabilirea taxelor de păşunat pe anul 2008

    Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe, în şedinţa extraordinară;
    Având în vedere Raportul de specialitate Nr. 17711/2008 al Compartimentului Păduri, Păşuni din cadrul Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe;
    Având în vedere avizul favorabil al Comisiei de specialitate pentru administrarea domeniului public şi privat, patrimoniu, economic, buget, finanţe, agricultură şi dezvoltare regională şi al Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului, legislaţia muncii şi disciplină a Consiliului Local al Municipiului Sfântu Gheorghe;
    În baza prevederilor Legii nr. 72/2002 a zootehniei cu modificările şi completările ulterioare şi a Legii nr. 18/1991 a fondului funciar, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
    În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2) lit. b şi alin. (4) lit. c din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
    În temeiul prevederilor 45 alin. (3) şi art. 115 alin. (1) lit. b din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;


HOTĂRĂŞTE

    ART. 1. - Suprafaţa de 495 ha păşune existentă pe raza Municipiului Sfântu Gheorghe, aflată în administrarea Consiliului Local al Municipiului Sfântu Gheorghe se compune din următoarele trupuri de păşune:

Nr. crt.

Denumire

Suprafaţă totală/ha

Suprafaţă păşunabilă

1.

Lore

49,63

45,00

2.

Bătrâna

87,43

80,00

3.

Nadas

28,22

28,00

4.

Birone pusztaja

21,76

21,00

5.

Zona Orko

29,13

20,00

6.

Dugas mezokepe

107,00

96,30

7.

Pal pataka

19,00

17,00

8.

Zona de inundaţie a Oltului

10,00

7,00

9.

Chilieni

75,00

75,00

10.

Coşeni

17,00

17,00

 

 

Total: 431,47 ha

 

Total: 406,3


ART. 2. – (1) Se stabileşte ca perioadă de păşunat 1 mai – 30 noiembrie 2008.
(2) Păşunatul în afara acestei perioade este interzis. Pentru animalele găsite pe pajişti în perioada interzisă se vor aplica amenzi prevăzute de actele normative în vigoare.
ART. 3. - Se stabilesc următoarele taxe de păşunat pe anul 2008, pe specii de animalele care nu sunt ţinute la stână permanent:
a)    Bovine şi cabaline adulte                     20,00 lei/sezon
b)    Bovine şi cabaline între 1-3 ani             17,00 lei/sezon
c)    Pentru bovine şi cabaline sub 1 an        10,00 lei/sezon
d)    Ovine si caprine                                 8,00 lei/sezon
(2) Taxele de păşunat se vor achita integral până la intrarea animalelor pe păşune.
(3) Taxele de păşunat, pe anul 2008 se reduc cu 50% pentru suprafeţele de păşune aferente satelor Chilieni şi Coşeni.
ART. 4. – (1) Pentru trupurile de păşune pe care turmele de ovine şi cirezile de bovine sunt ţinute la stână permanent, taxa de păşunat va fi sub formă de chirie.
    (2) Identificarea trupurilor de păşune, precum şi nivelul chiriei sunt cuprinse în tabelul anexă nr. 1 la prezenta hotărâre din care face parte integrantă.
ART. 5. – (1) Proprietarii de animale sunt obligaţi să încheie contracte de păşunat, respectiv să achite taxa de păşunat la caseria Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe până la data de 01 iunie 2008, sub sancţiunea plăţii majorărilor de întârziere, calculate pe fiecare zi de întârziere, în condiţiile legislaţiei în materie.
(2) Crecătorii de animale persoane fizice sau juridice, precum şi formele asociative ale crescătorilor de animale, legal constituite, care desfăşoară activităţi de creştere a animalelor conform Legii zootehniei nr. 72/2002, pot închiria trupurile de păşune prevăzute în anexa la prezenta hotărâre pe o perioadă de maximum 5 ani, cu indexarea anuală a cuantumului chiriei în funcţie de rata inflaţiei comunicată de Institutul Naţional de Statistică.
(3) Modelul contractului de păşunat este prevăzut în anexa nr. 2 la prezenta hotărâre din care face parte integrantă.
(4) La încheierea contractului de păşunat deţinătorul de animale va prezenta certificat de sănătate pentru întregul efectiv de animale învoite la păşunat.
(5) În cazul în care pentru trupurile de păşune sus menţionate se vor prezenta doi ofertanţi, pentru trupul respectiv se va organiza licitaţie deschisă.
(6) Compartimentul Păşuni, Păduri din cadrul Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe va încheia contractele de păşunat pentru animalele şi speciile admise pe păşune, prevăzute la art. 2 din prezenta hotărâre.
(7) Ocuparea de către chiriaşi a terenurilor prevăzute la art. 1, se va face în cel mult 24 de ore de la semnarea contractului, fără stagnarea prealabilă pe alte trupuri de păşune.
 (8) Nerespectarea clauzelor din contract se sancţionează cu rezilierea contractului/ pierderea dreptului de folosinţă al păşunii, fără restituirea valorii corespunzătoare din chiria/taxa de păşunat şi cu amendă contravenţională prevăzută de Legea zootehniei nr. 72/2002 cu modificările şi completările ulterioare.
ART. 6. – (1) Pentru trupurile identificate în anexă, În termen de 15 zile de la semnarea contractului de păşunat, titularii contractelor vor depune cu titlu de garanţie pentru eventualele pagube produse, o sumă echivalentă cu 25% din chiria pe un an, aferentă trupului de păşune contractat.
(2) Suma având destinaţia de garanţie pentru pagubele produse se va depune de către chiriaş în contul pentru activitatea autofinanţată (nr.RO43TREZ2565004XXX000099).
(3) Garanţia bănească se va restitui chiriaşului în termen de 30 zile de la încetarea contractului, după ce în prealabil părţile vor încheia un proces-verbal prin care vor constata inexistenţa pretenţiilor reciproce de orice natură.   
ART. 7. - Scoaterea pe păşune a animalelor este admisă numai în cazul în care sunt îndeplinite următoarele condiţii:
a)    animalele fie înregistrate în Registrul Agricol, în conformitate cu prevederile Ordonanţei nr. 1/1992 privind Registrul Agricol cu modificările şi completările ulterioare;
b)    să prezinte certificat de sănătate emis de către autorităţile competente;
c)    să facă dovada achitării taxelor de păşunat. Pentru animalele achiziţionate după data de 01 iunie 2008 şi scoase pe păşune, taxa va fi achitată înainte de scoaterea animalelor la păşunat;
d)    sunt stabilite traseele pentru circulaţia turmelor;
ART. 8. – (1) Păşunatul este admis numai în cirezi şi turme organizate. Ciurda de bovine se stabileşte la un efectiv de minim 100 capete.
    (2) Pentru păşunea „Biróné pusztája” cireada ce se va forma în str. Borviz.
    (3) Pentru efectivele de bovine aflate sub control oficial constituite ca nuclee de elită şi verificate ca atare de ORSA se pot accepta, în mod excepţional, cirezi mai mici de 100 capete.
    (4) În cazul taurinelor cireada se formează zilnic în locuri stabilite la fiecare ieşire din oraş, deţinătorii fiind obligaţi să conducă animalele până la acel loc.
    (5) Se interzice păşunatul individual sau în grupuri răzleţe, cu paznici ocazionali.
(6) Păşunea din zona Őrkő se pune la dispoziţia proprietarilor de cai de etnie romă.
(7) Pentru herghelia proprietarilor din zona Őrkö, efectivul minim este de 25 animale, dotate cu microcip  care va fi supravegheată prin grija asociaţiei “AMENKHA”.
ART. 9. – (1) Persoanele însărcinate cu organizarea păşunatului pe pajiştile aflate în administrarea Consiliului Local au următoarele atribuţii:
a)    stabilesc programul de păşunat pentru fiecare trup de păşune şi urmăresc respectarea lui de către responsabilii de cirezi şi turme;
b)    asigură paza păşunilor pentru care nu s-au încheiat contracte de păşunat, a mijloacelor fixe, a vegetaţiei forestiere de pe acestea, ;
c)    stabilesc locul de amplasare a stânelor şi a celorlalte dotări pastorale;
d)    organizează sau supraveghează, după caz, efectuarea lucrărilor de întreţinere şi de îmbunătăţire a pajiştilor de către deţinători ale căror animale au fost primite la păşunat;
e)    asigură/supraveghează amenajarea şi întreţinerea păşunilor, podeţelor, fântânilor şi jgheaburilor de adăpare, a altor construcţii pastorale, precum şi a drumurilor de acces pe păşune, după caz;
f)    efectuează controale cu privire la modul în care responsabilii de ciurde şi turme îşi îndeplinesc obligaţiile;
g)    asigură încheierea contractelor de păşunat cu beneficiarii, urmărind respectarea clauzelor acestora.
ART. 10. - Responsabilii de ciurde şi turme au următoarele obligaţii:
a)    să primească în ciurdă numai efectivele care întrunesc condiţiile prevăzute la art. 6;
b)    să respectare întocmai a programului de păşunat;
c)    să respecte limitele trupului de păşune repartizat, durata ciclului de păşunat să asigure protecţia parcelelor învecinate şi a tuturor culturilor din apropierea suprafeţelor repartizate pentru păşunat;
d)    să aibă grijă şi să păstreze în bună stare dotările şi construcţiile pastorale;
e)    să respecte traseele de circulaţie a turmelor şi cirezilor;
f)    să respecte normele sanitar-veterinare în vigoare şi dispoziţiile organelor sanitar-veterinare;
    g)  să urmărească permanent starea de sănătate a animalelor şi să anunţe imediat apariţia sau suspiciunea unei boli transmisibile la animalele date la păşunat în grija lui;
h)    să ocupe terenul care este dat în chirie în cel mult 24 ore de la semnarea contractului de păşunat, fără ocuparea prealabilă a altor terenuri din alte trupe de păşune.
ART. 11. – (1) Pentru întreţinerea şi îmbunătăţirea pajiştilor beneficiarilor de păşuni le revin următoarele obligaţii:
a)    execută contribuţia în muncă, în funcţie de specia animalelor primite la păşunat, astfel:
•    pentru 1 cap bovină şi cabalină mare        3 zile lucru/an
•    pentru 1 cap tineret bovin            2 zile lucru/an
•    pentru 1 cap ovine, caprine            0,25 zile lucru/an.
b)    executarea pe întreaga suprafaţă de păşune a următoarelor lucrări:
•    extirparea buruienilor, defrişarea lăstarilor şi arbuştilor;
•    împrăştierea muşuroaielor proaspete şi cele înţepenite;
•    înlăturarea pietrelor.
c)    folosirea numai a drumurilor stabilite, fiind interzisă trecerea peste păşuni cu căruţa sau cu orice alte mijloace de transport,  care cauzează deteriorarea acestora sau crearea de noi drumuri.
ART. 12. – (1) În cazul neexecutării prestaţiei în zile de muncă corespunzătoare numărului de animale scoase la păşunat, la propunerea Compartimentului păduri, păşuni şi cu aprobarea primarului municipiului, se va putea achita contravaloarea lucrării la tariful de 15 lei/ziua de muncă, până la data de 31 decembrie a anului în curs.
(2) Consiliul local, la propunerea primarului poate transforma cuantumul contravenţiilor prevăzute la art. 42 alin. (1) din Legea nr. 72/2002 a zootehniei, cu modificările şi completările ulterioare, în zile de muncă în folosul comunităţii, direcţionate cu precădere pentru îmbunătăţirea pajiştilor.
ART. 13. - Sancţiuni.
(1) Nerespectarea prevederilor prezentei Hotărâri atrage după sine măsuri administrative civile sau contravenţionale după caz.
(2) Sancţiunile administrative sunt:
•    retragerea dreptului de a păşuna;
•    încetarea de drept a contractului de păşunat;
•    interzicerea participării în anul viitor la activitatea de păşunat;
(3) Păşunatul neautorizat se sancţionează cu amendă contravenţională conform Legii zootehniei nr. 72/2002, cu modificările şi completările ulterioare.
(4) Păşunatul neautorizat reprezintă:
a)    păşunatul cu animalele care nu sunt înregistrate la registrul agricol;
b)    păşunatul în alte locuri decât cele stabilite pentru anumite tipuri de animale, ocuparea altui teren decât cel stabilit.
c)    păşunatul cu animale pentru care nu s-au plătit taxe de păşunat sau sau care nu au fost declarate la încheierea contractului de păşunat;
d)    păşunatul cu animale pentru care nu există certificate sanitar-vetrinare care să ateste starea de sănătate a acestora;
e)    păşunatul în perioada interzisă.
(5) Încălcarea prevederilor prezentei hotărâri se sancţionează potrivit legislaţiei în vigoare şi a H.C.L. Nr. 101/2002 privind instituirea normelor de bună gospodărire pe teritoriul municipiului Sfântu Gheorghe-republicată.
(6) La amenzile contravenţionale se poate adăuga şi valoarea despăgubirilor ce le revin proprietarilor de terenuri, culturi şi amenajări, corespunzător pagubelor provocate. Despăgubirile se vor reţine din garanţiile depuse.
    (7) Taxele stabilite prin prezenta hotărâre se vor încasa de către Primăria municipiului Sfântu Gheorghe şi vor fi folosite ca venituri extrabugetare în vederea administrării păşunilor.
ART. 14. - Cu executarea prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează Compartimentul Păduri, Păşuni.


Sfântu Gheorghe, la 15 mai 2008.


        PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                                               CONTRASEMNEAZĂ
                Rápolti István                                                                              SECRETAR
                                                                                                                 Kulcsár Tünde

Anexă la H.C.L. nr. 94/2008


<< înapoiOraşul nostru

Instituţii de cultură
Instituţii de învăţământ
Băile Şugaş
Baze sportive şi de agrement
Harta oraşului
Zilele Sfântului Gheorghe
Localităţi înfrăţite
Capitala Culturală a Ţinutului Secuiesc

Despre program
Muzică
Literatură
Teatru
Arte vizuale
Burse
Concurs de creaţie
Jocuri
Media
Primărie

Primar
Viceprimari
Secretar
Instituţii subordonate
Administrator public
Structură
Guvernanţă corporativă
Ore de audienţă publică
Formulare tipizate
Informaţii de interes public
Transparenţă în administraţia publică
Concursuri de proiecte
Angajări
Taxe locale
Oferte de vânzare terenuri
Consiliul local

Hotărâri
Consilieri
Data şedinţelor
Rapoarte de activitate
Comisii de specialitate
Declaraţii de avere
Declaraţii de interese
Procese-verbale
Iniţiativa cetăţenească
Login Consilieri
Arhivă 2008-2012
Arhivă 2012–2016
Proiecte sportive
Proiecte culturale
Proiecte pentru tineret
Burse pentru studenți

Toate drepturile rezervate © Primăria Sfântu Gheorghe 2019 - Hartă pagină