Vineri, 14. august 2020
Hotărâri

Cuvânt cheie:
Număr hotărâre:


2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017   2018   2019   2020   Hotărâri cu caracter normativ  


MUNICIPIUL   SFÂNTU  GHEORGHE

CONSILIUL LOCAL
RO 520008 Sf.Gheorghe                         Tel:  0267-311726
str. 1 Decembrie 1918 nr.2                      Fax: 0267-351781
      Judeţul CovasnaHOTĂRÂREA NR. 91/2008

privind modificarea şi completarea HCL nr. 15/2008 privind comercializarea produselor şi serviciilor de piaţă pe teritoriul municipiului Sfântu Gheorghe

    Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe, în şedinţa ordinară;
    Având în vedere Raportul de specialitate nr. 13634/2008 al Serviciului Economic, Studii şi Programe din cadrul Primăriei Municipiului Sfântu Gheorghe;
    Având în vedere avizul favorabil al Comisiei de specialitate pentru administrarea domeniului public şi privat, patrimoniu, economic, buget, finanţe, agricultură şi dezvoltare regională şi turism şi al Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului, legislaţia muncii şi disciplină  a Consiliului Local Municipal Sfântu Gheorghe;
    În baza prevederilor OG nr. 99/2000 privind comercializarea produselor şi serviciilor de piaţă, republicată;
    În conformitate cu prevederile H.G.R. nr. 333/2003 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a O.G. nr. 99/2000 privind comercializarea produselor şi serviciilor de piaţă, republicată;
    Având în vedere alin. (5) al art. 268 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal cu modificările şi completările ulterioare;
    În conformitate cu prevederile, art. 36 alin. (2) lit.(b) şi alin.(4) lit.(e) din Legea nr. 215/2001, privind administraţia publică locală republicată cu modificările şi completările ulterioare;
    În temeiul art. 45 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică local, republicată cu modificările şi completările ulterioare;


HOTĂRĂŞTE


    ART. 1.- Se completează şi se modifică Regulamentul privind comercializarea produselor şi serviciilor de piaţă pe teritoriul municipiului Sfântu Gheorghe, anexă la HCL nr. 15/2008 după cum urmează:.
I.    se completează art. 5 cu un nou alineat:
k. „autorizaţia pentru desfăşurarea activităţii de alimentaţie publică” „defineşte actul administrativ emis de către Primarul Municipiului Sfântu Gheorghe prin care se reglementează desfăşurarea activităţii de alimentaţie publică de către comercianţii a căror activitate se desfăsoară potrivit Clasificării activităţilor din economia naţională – CAEN, aprobat prin HG nr. 656/1997 cu modificările şi completările ulterioare, în clasa 5610 – restaurante şi 5630 – baruri.”
II.  articolul 7 se completează cu un nou alineat:
„(3) Modelul Autorizaţiei pentru desfăşurarea activităţii de alimentaţie publică va fi anexa nr. 1 la prezenta hotărâre din care face parte integrantă.
- se completează cap. II cu un nou articol:
art.171 . – procedura de eliberare a autorizaţiei pentru desfăşurarea activităţii de alimentaţie publică, este similară cu procedura de eliberare a autorizaţiei de funcţionare/acordului de funcţionare, prevăzută la capitolul II din Regulament.”


III.    Se modifică punctul 11 din anexa nr. 5 la Regulament şi va avea următorul cuprins:
„11. Acordul majorităţii colocatarilor, cu acordul obligatoriu al colocatarilor direct  afectaţi cu care se învecinează, pe plan orizontal şi vertical, spaţiul unde funcţionează structura de vânzare. Lista va fi vizată de către comitetul executiv al asociaţiei de proprietari.”
    ART. 2.- Executarea prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează Serviciului Economic Studii şi Programe şi Compartimentului pentru Autorizarea Construcţiilor şi Proiectare.


Sfântu Gheorghe la, 29 aprilie 2008        PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                                                    CONTRASEMNEAZĂ
               Rápolti István                                                                                    SECRETAR
                                                                                                                       Kulcsár Tünde

Anexa nr. 1. la HCL nr. 91/2008
<< înapoiOraşul nostru

Instituţii de cultură
Instituţii de învăţământ
Băile Şugaş
Baze sportive şi de agrement
Harta oraşului
Zilele Sfântului Gheorghe
Localităţi înfrăţite
Anunţuri
Primărie

Primar
Viceprimari
Secretar
Instituţii subordonate
Guvernanţă corporativă
Administrator public
Structură
Ore de audienţă publică
Formulare tipizate
Informaţii de interes public
Transparenţă în administraţia publică
Concursuri de proiecte
Angajări
Direcţia de Asistenţă Socială: Angajări și formulare
Taxe locale
Oferte de vânzare terenuri
Impozite şi taxe locale
Consiliul local

Hotărâri
Consilieri
Data şedinţelor
Rapoarte de activitate
Comisii de specialitate
Declaraţii de avere
Declaraţii de interese
Procese-verbale
Iniţiativa cetăţenească
Login Consilieri
Arhivă 2008-2012
Arhivă 2012–2016
Proiecte sportive
Proiecte culturale
Proiecte pentru tineret
Burse pentru studenți
Programul Hai Acasa
Biroul Electoral

Toate drepturile rezervate © Primăria Sfântu Gheorghe 2020 - Hartă pagină