Sâmbătă, 25. ianuarie 2020
Hotărâri

Cuvânt cheie:
Număr hotărâre:


2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017   2018   2019   2020   Hotărâri cu caracter normativ  
MUNICIPIUL   SFÂNTU  GHEORGHE
CONSILIUL LOCAL
RO 520008 Sf.Gheorghe                         Tel:  0267-311726
str. 1 Decembrie 1918 nr.2                      Fax: 0267-351781
      Judeţul Covasna


HOTĂRÂREA NR. 90/2008

privind aprobarea Actului adiţional  nr. 1/2008 la Contractul de performanţă încheiat la data de 01.10.2001 cu directorul S.C. Gospodărie Comunală S.A. Sfântu Gheorghe, aprobat prin HCL nr. 130/2001

Consiliul Local al Municipiului Sfîntu Gheorghe, în calitate de A.G.A. în şedinţa ordinară;
    Având în vedere Raportul de specialitate Nr. 13762/2008 al Serviciului Economic din cadrul Primăriei municipiului Sfîntu Gheorghe;
    Având în vedere avizul favorabil al Comisiei de specialitate pentru administrarea domeniului public şi privat, patrimoniu, economic, buget, finanţe, agricultură şi dezvoltare regională şi al Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului, legislaţia muncii şi disciplină  a Consiliului Local Municipal Sfântu Gheorghe;
    În baza art. 4 alin. (3) din O.U.G. nr. 79/2001, privind întărirea disciplinei economico-financiare şi alte dispoziţii cu caracter financiar cu modificările şi completările ulterioare;
    În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2) lit. a, alin (3) lit. c şi alin (9) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
    În temeiul art. 45 alin (1) şi art. 115 alin. (1) lit. b din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;


HOTĂRĂŞTE

ART. 1. – Se aprobă Actul adiţional nr. 1/2008 la Contractul de performanţă încheiat la data de 01.10.2001 cu directorul S.C. Gospodărie Comunală S.A. Sfîntu Gheorghe, aprobat prin HCL nr. 130/2001, conform anexei la prezenta hotărâre din care face parte integrantă.
ART. 2. – Cu semnarea Actului adiţional se mandatează domnul consilier KATÓ  BÉLA.

Sfântu Gheorghe la, 29 aprilie 2008


        PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                                         CONTRASEMNEAZĂ
                Rápolti István                                                                        SECRETAR
                                                                                                           Kulcsár Tünde

<< înapoiOraşul nostru

Instituţii de cultură
Instituţii de învăţământ
Băile Şugaş
Baze sportive şi de agrement
Harta oraşului
Zilele Sfântului Gheorghe
Localităţi înfrăţite
Capitala Culturală a Ţinutului Secuiesc

Despre program
Muzică
Literatură
Teatru
Arte vizuale
Burse
Concurs de creaţie
Jocuri
Media
Primărie

Primar
Viceprimari
Secretar
Instituţii subordonate
Guvernanţă corporativă
Administrator public
Structură
Ore de audienţă publică
Formulare tipizate
Informaţii de interes public
Transparenţă în administraţia publică
Concursuri de proiecte
Angajări
Angajări Direcţia de Asistenţă Socială
Taxe locale
Oferte de vânzare terenuri
Consiliul local

Hotărâri
Consilieri
Data şedinţelor
Rapoarte de activitate
Comisii de specialitate
Declaraţii de avere
Declaraţii de interese
Procese-verbale
Iniţiativa cetăţenească
Login Consilieri
Arhivă 2008-2012
Arhivă 2012–2016
Proiecte sportive
Proiecte culturale
Proiecte pentru tineret
Burse pentru studenți

Toate drepturile rezervate © Primăria Sfântu Gheorghe 2020 - Hartă pagină