Miercuri, 26. februarie 2020
Hotărâri

Cuvânt cheie:
Număr hotărâre:


2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017   2018   2019   2020   Hotărâri cu caracter normativ  


MUNICIPIUL   SFÂNTU  GHEORGHE

CONSILIUL LOCAL
RO 520008 Sf.Gheorghe                         Tel:  0267-311726
str. 1 Decembrie 1918 nr.2                      Fax: 0267-351781
      Judeţul Covasna


HOTĂRÂREA NR. 87/2008

privind asocierea municipiului Sfântu Gheorghe cu alte unităţi administrativ-teritoriale, în vederea înfiinţării Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „AQUACOV”

Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe, în şedinţă ordinară;
Având în vedere Raportul de specialitate nr. 15074/2008 al Oficiului Juridic din cadrul Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe;
Având în vedere avizul favorabil al Comisiei de specialitate pentru administrarea domeniului public şi privat, patrimoniu, economic, buget, finanţe, agricultură şi dezvoltare regională şi al Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului, legislaţia muncii şi disciplină a Consiliului Local al Municipiului Sfântu Gheorghe;
În baza prevederilor art. 11, 12 şi 13 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
Având în vedere prevederile Legii nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilităţi publice, cu modificările şi completările ulterioare;
Având în vedere prevederile Legii nr. 241/2006 privind serviciul de alimentare cu apă şi de canalizare, cu modificările şi completările ulterioare;
Având în vedere prevederile art. 35 alin. (3) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publce locale, cu modificările şi completările ulterioare;
Având în vedere prevederile O.G. nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, cu modificările şi completările ulterioare;
Având în vedere Dovada disponibilităţii denumirii nr. 59776/22.02.2008, emisă de Ministerul Justiţiei, Direcţia pentru Relaţii cu publicul şi Evidenţa ONG;
Având în vedere realizarea procedurii prevăzute de art. 6 din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, respectiv procesul verbal încheiat la data de 16 martie 2007 cu ocazia dezbaterii publice organizate la cererea Asociaţiei pentru o Nouă Perspectivă Socială şi Economică în Comunitate;
Având în vedere rezultatul votului secret exprimat cu privire la desemnarea reprezentantului municipiului Sfântu Gheorghe în Consiliul de Administraţie al Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „AQUACOV”;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2) lit. e şi alin. (7) lit. c din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată,cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul art. 45 alin. (2) lit. (f) şi art. 115 alin. (1) lit. B din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;HOTĂRĂŞTE


Art. 1. - Se aprobă, în limitele competenţelor Consiliului Local al municipiului Sfântu Gheorghe şi ale primarului municipiului Sfântu Gheorghe, asocierea municipiului Sfântu Gheorghe, ca membru fondator, cu următoarele unităţi administrativ-teritoriale: Judeţul Covasna, Municipiul Târgu Secuiesc, Oraşul Covasna, Oraşul Întorsura Buzăului, comunele Aita Mare, Arcuş, Barcani, Băţani, Belin, Boroşneu Mare, Brateş, Brăduţ,  Catalina, Cernat, Chichiş, Dalnic, Dobârlău, Estelnic, Hăghig, Ilieni, Lemnia, Malnaş, Moacşa, Poian, Reci, Sita Buzăului, Sânzieni, Turia, Valea Crişului, Valea Mare, Vâlcele, Vârghiş, Zagon, Zăbala, în vederea înfiinţării Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară AQUACOV”.
Art. 2. – (1) Asociaţia arătată la art. 1 este persoană juridică de drept privat şi de utilitate publică.
(2) Asociaţia are ca scop realizarea în comun a unor proiecte de dezvoltare a infrastructurii aferente serviciilor de alimentare cu apă şi de canalizare pe baza strategieide dezvoltare la nivelul judeţului Covasna şi furnizarea în comun a serviciilor de alimentare cu apă şi de canalizare, forma de gestiune delegată, ce se va realiza în baza unui contract de delegare a gestiunii serviciilor de alimentare cu apă şi de canalizare pe termen lung, către un operator comun unic, conform legislaţiei în vigoare.
Art. 3. – (1) Asociaţia este constituită pe durată nedeterminată, fără elementele constitutive ale unei unităţi administrativ-teritoriale, prin libera asociere a membrilor fondatori, unităţi administrativ-teritoriale, arătate la art. 1.
(2) Autorităţile deliberative şi executive de la nivelul fiecărei unităţi administrativ-teritoriale componente îşi păstrează autonomia locală, în condiţiile legii.
Art. 4. – (1) Se aprobă proiectul Actului constitutiv şi al Statutului asociaţiei, conform anexelor nr. 1 şi 2 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
(2) Orice modificare ulterioară a actelor prevăzute la alin. (1) se va realiza prin Act adiţional aprobat în prealabil prin hotărâri ale consiliilor locale şi consiliului judeţean, organizate la nivelul unităţilor administrativ-teritoriale asociate.
(3) Statutul asociaţiei va fi amendat în funcţie de modificările legislative intervenite în domeniul asocierii unităţilor administrativ-teritoriale, în termen de 90 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României a respectivelor acte normative, sub sancţiunea dizolvării de drept a asociaţiei.
Art. 5. – Asociaţia se finanţează prin contribuţii din bugetele locale ale unităţilor administrativ-teritoriale membre, precum şi din alte surse, în condiţiile legii.
Art. 6. – Se aprobă participarea municipiului Sfântu Gheorghe la crearea patrimoniului iniţial cu suma de 200 lei, care se suportă din bugetul local.
Art. 7. – Se desemnează dl. consilier Kató Béla în organul de conducere al Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „AQUACOV”.
Art. 8. – Se mandatează persoana desemnată la art. 7 să participe şi să reprezinte interesele unităţii administrativ-teritoriale la şedinţa constitutivă a asociaţiei, precum şi să semneze actele necesare constituirii asociaţiei având scopul prevăzut la art. 2.
Art. 9. - Cu executarea prevederilor prezentei hotărâri se însărcinează persoana desemnată în art. 7 din prezenta hotărâre.


Sfântu Gheorghe, la 29 aprilie 2008


          PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                                                                   CONTRASEMNEAZĂ
                 Rápolti István                                                                                                  SECRETAR
                                                                                                                                      Kulcsár Tünde

Anexa nr. 1 la H. C. L. nr. 87/2008

Anexa nr. 2 la H. C. L.  nr. 87/2008<< înapoiOraşul nostru

Instituţii de cultură
Instituţii de învăţământ
Băile Şugaş
Baze sportive şi de agrement
Harta oraşului
Zilele Sfântului Gheorghe
Localităţi înfrăţite
Primărie

Primar
Viceprimari
Secretar
Instituţii subordonate
Guvernanţă corporativă
Administrator public
Structură
Ore de audienţă publică
Formulare tipizate
Informaţii de interes public
Transparenţă în administraţia publică
Concursuri de proiecte
Angajări
Angajări Direcţia de Asistenţă Socială
Taxe locale
Oferte de vânzare terenuri
Impozite şi taxe locale
Consiliul local

Hotărâri
Consilieri
Data şedinţelor
Rapoarte de activitate
Comisii de specialitate
Declaraţii de avere
Declaraţii de interese
Procese-verbale
Iniţiativa cetăţenească
Login Consilieri
Arhivă 2008-2012
Arhivă 2012–2016
Proiecte sportive
Proiecte culturale
Proiecte pentru tineret
Burse pentru studenți

Toate drepturile rezervate © Primăria Sfântu Gheorghe 2020 - Hartă pagină