Duminică, 9. august 2020
Hotărâri

Cuvânt cheie:
Număr hotărâre:


2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017   2018   2019   2020   Hotărâri cu caracter normativ  


MUNICIPIUL   SFÂNTU  GHEORGHE

CONSILIUL LOCAL
RO 520008 Sf.Gheorghe                         Tel:  0267-311726
str. 1 Decembrie 1918 nr.2                      Fax: 0267-351781
      Judeţul Covasna


HOTĂRÂREA NR. 86/2008

privind aprobarea Studiului de Fezabilitate al proiectului „Reabilitarea, modernizarea şi extinderea clădirilor Liceului Teoretic Székely Mikó”

Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe, în şedinţa ordinară;
         Având în vedere Raportul de specialitate nr. 14762 /23.04.2008 al Biroului Proiecte şi Achiziţii Publice din cadrul Primăriei Municipiului Sfântu Gheorghe;
         Având în vedere avizul favorabil al Comisiei de specialitate pentru administrarea domeniului public şi privat, patrimoniu, economic, buget, finanţe, agricultură şi dezvoltare regională, al Comisiei pentru învăţământ, cultură, ştiinţă şi sport şi al Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului, legislaţia muncii şi disciplină  a Consiliului Local Municipal Sfântu Gheorghe;
         În baza Ghidului solicitantului din cadrul Programul Operaţional Regional 2007-2013, Axa prioritară 3: Îmbunătăţirea infrastructurii sociale; Domeniu major de intervenţie 3.4: Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea şi echiparea infrastucturii educaţionale preuniversitare, universitare şi a infrastructurii pentru formare profesională continuă, pentru care licitaţia de proiecte s-a lansat în data de 29 februarie 2008;
        Având în vedere prevederile H.G. nr. 28/2008 privind aprobarea conţinutului-cadru al documentaţiei tehnico-economice aferente investiţiilor publice precum şi a structurii şi metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii;
        În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2) lit. b; alin.(4) lit.d şi alin. (9) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
         În temeiul art. 45 alin. (2) lit. a şi art. 115 alin. (1) lit. b din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;


HOTĂREŞTE

       ART. 1.- Se aprobă Studiul de Fezabilitate pentru proiectul „Reabilitarea, modernizarea şi extinderea clădirilor  Liceului Teoretic Székely Mikó”în vederea obţinerii unei finanţări prin POR, Axa prioritară 3, Domeniul major de intervenţie 3.4: Reabilitarea, modernizarea,dezvoltarea şi echiparea infrastructurii educaţionale preuniversitare, universitare şi a infrastructurii pentru formare profesională continuă; anexă la prezenta Hotărâre, din care face parte integrantă, cu următorii indicatori tehnico-economici:
Valoarea totală a investiţiei este de:    9.483.560,00 lei + TVA
Din care C + M:                                   7.456.020,00 lei + TVA

Devizul general privind cheltuielile necesare realizării investiţiei se compune din:
   Cap.1: Cheltuieli pt. obţinerea şi amenajarea terenului:                  443,15 mii lei + TVA
   Cap.2: Cheltuieli pt. asigurarea utilităţilor necesare obiectivului:     74,38 mii lei + TVA
   Cap.3: Cheltuieli pt. proiectare şi asistenţă tehnică:                        452,20 mii lei + TVA
   Cap.4: Cheltuieli pt investiţia de bază:                                         7.433,79 mii lei + TVA
   Cap.5: Alte cheltuieli                                                                    1.080,04 mii lei + TVA
       ART.2.- Se aprobă contribuţia proprie ce-i revine Municipiului Sfântu Gheorghe din costurile eligibile aferente proiectului, în valoare de 701.960 lei, reprezentând 7,40 % din valoarea eligibilă a proiectului.
       ART.3.- Executarea prezentei Hotărâri se încredinţează D-nei Viceprimar Sztakics Éva Judit şi Biroului Proiecte şi Achiziţii Publice


Sfântu Gheorghe la, 29 aprilie 2008        PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                                                             CONTRASEMNEAZĂ
                Rápolti István                                                                                           SECRETAR
                                                                                                                              Kulcsár Tünde

<< înapoiOraşul nostru

Instituţii de cultură
Instituţii de învăţământ
Băile Şugaş
Baze sportive şi de agrement
Harta oraşului
Zilele Sfântului Gheorghe
Localităţi înfrăţite
Anunţuri
Primărie

Primar
Viceprimari
Secretar
Instituţii subordonate
Guvernanţă corporativă
Administrator public
Structură
Ore de audienţă publică
Formulare tipizate
Informaţii de interes public
Transparenţă în administraţia publică
Concursuri de proiecte
Angajări
Direcţia de Asistenţă Socială: Angajări și formulare
Taxe locale
Oferte de vânzare terenuri
Impozite şi taxe locale
Consiliul local

Hotărâri
Consilieri
Data şedinţelor
Rapoarte de activitate
Comisii de specialitate
Declaraţii de avere
Declaraţii de interese
Procese-verbale
Iniţiativa cetăţenească
Login Consilieri
Arhivă 2008-2012
Arhivă 2012–2016
Proiecte sportive
Proiecte culturale
Proiecte pentru tineret
Burse pentru studenți
Programul Hai Acasa
Biroul Electoral

Toate drepturile rezervate © Primăria Sfântu Gheorghe 2020 - Hartă pagină