Joi, 13. august 2020
Hotărâri

Cuvânt cheie:
Număr hotărâre:


2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017   2018   2019   2020   Hotărâri cu caracter normativ  






MUNICIPIUL   SFÂNTU  GHEORGHE

CONSILIUL LOCAL
RO 520008 Sf.Gheorghe                         Tel:  0267-311726
str. 1 Decembrie 1918 nr.2                      Fax: 0267-351781
      Judeţul Covasna


HOTĂRÂREA NR. 85/2008

privind încheierea Contractului de comodat între Municipiul Sfântu Gheorghe şi
Eparhia Reformată din Ardeal


         Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe, în şedinţa ordinară;
         Având în vedere Raportul de specialitate nr. 14535/21.04.2008  al Biroului Proiecte şi Achiziţii Publice din cadrul Primăriei Municipiului Sfântu Gheorghe;
         Având în vedere avizul favorabil al Comisiei de specialitate pentru administrarea domeniului public şi privat, patrimoniu, economic, buget, finanţe, agricultură şi dezvoltare regională şi al Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului, legislaţia muncii şi disciplină  a Consiliului Local Municipal Sfântu Gheorghe;
         În baza Ghidului solicitantului din cadrul Programul Operaţional Regional 2007-2013, Axa prioritară 3: Îmbunătăţirea infrastructurii sociale; Domeniu major de intervenţie 3.4: Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea şi echiparea infrastucturii educaţionale preuniversitare, universitare şi a infrastructurii pentru formare profesională continuă, pentru care licitaţia de proiecte s-a lansat în data de 29 februarie 2008;
         În conformitate cu art. 36 alin. (9) din Legea Nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
         În temeiul art. 45 alin. (3) şi art. 115 alin. (1) lit. b din Legea Nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;


HOTĂREŞTE

       ART. 1.- Se aprobă încheierea Contractului de comodat între Municipiul Sfântu Gheorghe şi Eparhia Reformată din Ardeal, având ca obiect  transmiterea dreptului de folosinţă asupra imobilului ( clădiri cu teren aferent), proprietatea Eparhiei Reformate din Ardeal, situate în Municipiul Sfântu Gheorghe, str. Gróf Mikó Imre nr. 1, jud . Covasna, înscrise în CF nr. 18269 Sfântu Gheorghe, sub nr. top 217/1 şi 217/2, în care îşi desfăşoară activitatea unităţile de învăţământ preuniversitar de stat Liceul Teoretic Székely Mikó şi Liceul Teologic Reformat şi care vor fi folosite pentru desfăşurarea activităţilor didactice.
       ART. 2.- Se aprobă proiectul Contractului de comodat, anexă la prezenta hotărâre, din care face parte integrantă.
       ART. 3.- Cu semnarea Contractului de comodat se mandatează  Primarul Municipiului Sfântu Gheorghe.
       ART. 4.- Executarea prezentei Hotărâri se încredinţează Serviciului Economic şi Biroului Proiecte şi Achiziţii Publice.

Sfântu Gheorghe la, 29 aprilie 2008


        PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                                               CONTRASEMNEAZĂ
                Rápolti István                                                                              SECRETAR
                                                                                                                 Kulcsár Tünde





<< înapoi



Oraşul nostru

Instituţii de cultură
Instituţii de învăţământ
Băile Şugaş
Baze sportive şi de agrement
Harta oraşului
Zilele Sfântului Gheorghe
Localităţi înfrăţite
Anunţuri
Primărie

Primar
Viceprimari
Secretar
Instituţii subordonate
Guvernanţă corporativă
Administrator public
Structură
Ore de audienţă publică
Formulare tipizate
Informaţii de interes public
Transparenţă în administraţia publică
Concursuri de proiecte
Angajări
Direcţia de Asistenţă Socială: Angajări și formulare
Taxe locale
Oferte de vânzare terenuri
Impozite şi taxe locale
Consiliul local

Hotărâri
Consilieri
Data şedinţelor
Rapoarte de activitate
Comisii de specialitate
Declaraţii de avere
Declaraţii de interese
Procese-verbale
Iniţiativa cetăţenească
Login Consilieri
Arhivă 2008-2012
Arhivă 2012–2016
Proiecte sportive
Proiecte culturale
Proiecte pentru tineret
Burse pentru studenți
Programul Hai Acasa
Biroul Electoral

Toate drepturile rezervate © Primăria Sfântu Gheorghe 2020 - Hartă pagină