Joi, 13. august 2020
Hotărâri

Cuvânt cheie:
Număr hotărâre:


2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017   2018   2019   2020   Hotărâri cu caracter normativ  


MUNICIPIUL   SFÂNTU  GHEORGHE

CONSILIUL LOCAL
RO 520008 Sf.Gheorghe                         Tel:  0267-311726
str. 1 Decembrie 1918 nr.2                      Fax: 0267-351781
      Judeţul Covasna


HOTĂRÂREA NR. 82/2008

privind prelungirea contractului de asociere în participaţiune nr. IN 2294/209/18.04.2006 încheiat cu S.C. ULTRAVISION S.R.L.


    Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe, în şedinţă ordinară;
     Având în vedere Raportul de specialitate nr. 13526/2008 al Biroului Gospodărire Comunală din cadrul Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe;
    Având în vedere cererea nr. 10.270/21.03.2008 al S.C. ULTRAVISION S.R.L;
    Având în vedere avizul favorabil al Comisiei de specialitate pentru administrarea domeniului public şi privat, patrimoniu, economic, buget, finanţe, agricultură şi dezvoltare regională şi al Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului, legislaţia muncii şi disciplină a Consiliului Local al Municipiului Sfântu Gheorghe;
    În baza prevederilor art. 5 din Contractul de asociere în participaţiune IN 2294/209/18.04.2006 încheiat între Consiliul local al Municipiului Sfântu Gheorghe şi S.C. ULTRAVISION S.R.L.;
    În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2) lit. c şi alin. (5) lit. a şi alin. (9) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
    În temeiul art. 45 alin. (3) şi art. 115 alin. (1) lit. b din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;


HOTĂRĂŞTE

    ART. 1. – Se aprobă prelungirea contractului de asociere în participaţiune încheiat între Consiliul local al Municipiului Sfântu Gheorghe şi S.C. ULTRAVISION S.R.L., având ca obiect exploatarea terenurilor aparţinând domeniului public al municipiului Sfântu Gheorghe, prin amplasarea de panouri publicitare luminoase cu două feţe, tip backlit, potrivit clauzelor cuprinse în Actul Adiţional, anexă la prezenta hotărâre din care face parte integrantă;
    ART. 2. – Cu asigurarea executării prezentei hotărâri se încredinţează Biroul Gospodărire Comunală şi Direcţia Finanţe Publice Municipale din cadrul Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe.

    Sfântu Gheorghe, la 29 aprilie 2008


           PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                                                       CONTRASEMNEAZĂ
                  Rápolti István                                                                                      SECRETAR
                                                                                                                            Kulcsár Tünde


Anexă la H.C.L. nr. 82/2008

<< înapoiOraşul nostru

Instituţii de cultură
Instituţii de învăţământ
Băile Şugaş
Baze sportive şi de agrement
Harta oraşului
Zilele Sfântului Gheorghe
Localităţi înfrăţite
Anunţuri
Primărie

Primar
Viceprimari
Secretar
Instituţii subordonate
Guvernanţă corporativă
Administrator public
Structură
Ore de audienţă publică
Formulare tipizate
Informaţii de interes public
Transparenţă în administraţia publică
Concursuri de proiecte
Angajări
Direcţia de Asistenţă Socială: Angajări și formulare
Taxe locale
Oferte de vânzare terenuri
Impozite şi taxe locale
Consiliul local

Hotărâri
Consilieri
Data şedinţelor
Rapoarte de activitate
Comisii de specialitate
Declaraţii de avere
Declaraţii de interese
Procese-verbale
Iniţiativa cetăţenească
Login Consilieri
Arhivă 2008-2012
Arhivă 2012–2016
Proiecte sportive
Proiecte culturale
Proiecte pentru tineret
Burse pentru studenți
Programul Hai Acasa
Biroul Electoral

Toate drepturile rezervate © Primăria Sfântu Gheorghe 2020 - Hartă pagină