Vineri, 14. august 2020
Hotărâri

Cuvânt cheie:
Număr hotărâre:


2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017   2018   2019   2020   Hotărâri cu caracter normativ  


MUNICIPIUL   SFÂNTU  GHEORGHE

CONSILIUL LOCAL
RO 520008 Sf.Gheorghe                         Tel:  0267-311726
str. 1 Decembrie 1918 nr.2                      Fax: 0267-351781
   Judeţul Covasna


HOTĂRÂREA NR. 81/2008

privind modificarea şi completarea H.C.L. nr. 55/2008 referitor la punerea în valoare a materialului lemnos din fondul forestier proprietatea municipiului Sfântu Gheorghe


    Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe, în şedinţă ordinară;
    Având în vedere Raportul de specialitate Nr. 15518/2008 al Compartimentului Păduri-Păşuni din cadrul Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe;
    Având în vedere avizul favorabil al Comisiei de specialitate pentru administrarea domeniului public şi privat, patrimoniu, economic, buget, finanţe, agricultură şi dezvoltare regională şi al Comisiei de pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului, legislaţia muncii şi disciplină a Consiliului Local al Municipiului Sfântu Gheorghe;
referatele Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al municipiului Sfântu Gheorghe;
    Având la bază Antemăsurătoarea şi valoarea lucrărilor silvice necesare a se executa în anul 2008, conform menajamentelor silvice în vigoare elaborat de Ocolul Silvic Privat HATOD;
    Având în vedere prevederile Contractului de asociere încheiat cu Asociaţia Composesoratelor MURGO;
    Având în vedere prevederile H.G. nr. 85/2004 pentru aprobarea Regulamentului de vânzare a masei lemnoase de către deţinătorii de fond forestier proprietate publică, către agenţii economici, cu modificările şi completările ulterioare;
    În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (9) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
    În temeiul art. 45 alin. (3) şi art. 115 alin. (1) lit b din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;


HOTĂRĂŞTE
   
    ART. UNIC. – Se aprobă modificarea şi completarea Anexei nr. 2 din H.C.L. nr. 55/2008 privind punerea în valoare a materialului lemnos din fondul forestier proprietatea municipiului Sfântu Gheorghe, potrivit anexei la prezenta hotărâre din care face parte integrantă.

    
    Sfântu Gheorghe, la 29 aprilie 2008


         PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                                                                 CONTRASEMNEAZĂ
                Rápolti István                                                                                                SECRETAR
                                                                                                                                   Kulcsár Tünde

<< înapoiOraşul nostru

Instituţii de cultură
Instituţii de învăţământ
Băile Şugaş
Baze sportive şi de agrement
Harta oraşului
Zilele Sfântului Gheorghe
Localităţi înfrăţite
Anunţuri
Primărie

Primar
Viceprimari
Secretar
Instituţii subordonate
Guvernanţă corporativă
Administrator public
Structură
Ore de audienţă publică
Formulare tipizate
Informaţii de interes public
Transparenţă în administraţia publică
Concursuri de proiecte
Angajări
Direcţia de Asistenţă Socială: Angajări și formulare
Taxe locale
Oferte de vânzare terenuri
Impozite şi taxe locale
Consiliul local

Hotărâri
Consilieri
Data şedinţelor
Rapoarte de activitate
Comisii de specialitate
Declaraţii de avere
Declaraţii de interese
Procese-verbale
Iniţiativa cetăţenească
Login Consilieri
Arhivă 2008-2012
Arhivă 2012–2016
Proiecte sportive
Proiecte culturale
Proiecte pentru tineret
Burse pentru studenți
Programul Hai Acasa
Biroul Electoral

Toate drepturile rezervate © Primăria Sfântu Gheorghe 2020 - Hartă pagină