Joi, 4. iunie 2020
Hotărâri

Cuvânt cheie:
Număr hotărâre:


2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017   2018   2019   2020   Hotărâri cu caracter normativ  


MUNICIPIUL   SFÂNTU  GHEORGHE

    CONSILIUL LOCAL
RO 520008 Sf.Gheorghe                         Tel:  0267-311726
str. 1 Decembrie 1918 nr.2                      Fax: 0267-351781
Judeţul CovasnaHOTĂRÂREA NR. 79/2008

privind vânzarea directă a unui teren aferent construcţiei situate pe str. Erege nr. 9

    Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe, în şedinţă ordinară;
    Având în vedere Raportul de specialitate nr. 14656/2008 al Serviciului Economic din cadrul Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe;
    Având în vedere avizul favorabil al Comisiei de specialitate pentru administrarea domeniului public şi privat, patrimoniu, economic, buget, finanţe, agricultură şi dezvoltare regională şi al Comisiei pentru administraţie locală, ordine publică, drepturile omului, legislaţia muncii şi disciplină  a Consiliului Local al Municipiului Sfântu Gheorghe;
    Având în vedere cererea nr. EC 14.102/2008 a numiţilor Bajkó Enikő şi Bajkó Attila;
    Având în vedere Raportul de evaluare nr. 1954/2008, elaborat de evaluatorii Mikó László şi Mikó Zsuzsanna;
    În baza prevederilor art. 123 alin. (1), alin. (3) şi alin. (4) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată;
    În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2) lit. c şi alin. (5) lit. b din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
    În temeiul art. 45 alin. (3) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;


HOTĂRĂŞTE

    ART. 1. - Se aprobă întabularea în domeniul privat al municipiului Sfântu Gheorghe, cu drept de administrare Consiliul Local al municipiului Sfântu Gheorghe al terenului situat pe str. Erege nr. 9, evidenţiat în C.F. nr. 1600 Sfântu Gheorghe cu nr. top 1233/2/2 (nr. cad. 682), în suprafaţă de 319 mp.
    ART. 2. – Se aprobă vânzarea directă al terenului cu nr. top 1233/2/2 (nr. cad. 682) cu 319 mp, situat pe str. Erege nr. 9, domeniu privat al municipiului Sfântu Gheorghe, cu drept de administrare Consiliul Local al municipiului Sfântu Gheorghe, aferent casei de cărămidă cu 1 cameră şi dependinţe, proprietatea tabulară a numiţilor Bajkó Attila şi soţia Bajkó Enikő, născută Gyárfás. 
    ART. 3. – (1) Preţul de vânzare al terenului este echivalentul în lei, potrivit cursului oficial leu/euro valabil la data încheierii contractului de vânzare-cumpărare, a sumei de 5.740 Euro, valoare rezultată din Raportul de evaluare nr. 1954/2007.
(2) Preţul terenului se va plăti integral la data încheierii contractului de vânzare-cumpărare în formă autentică.
    ART. 4. – În termen de 15 zile de la intrarea în vigoare a prezentei hotărâri proprietarul construcţiei va fi notificat asupra intenţiei de vânzare al terenului descris la art. 1.
    ART. 5. – Executarea prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează, Serviciului Economic din cadrul Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe.

Sfântu Gheorghe, la 29 aprilie 2008.


            PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                                                         CONTRASEMNEAZĂ
                   Rápolti István                                                                                          SECRETAR
                                                                                                                                Kulcsár Tünde

<< înapoiOraşul nostru

Instituţii de cultură
Instituţii de învăţământ
Băile Şugaş
Baze sportive şi de agrement
Harta oraşului
Zilele Sfântului Gheorghe
Localităţi înfrăţite
Anunţuri
Primărie

Primar
Viceprimari
Secretar
Instituţii subordonate
Guvernanţă corporativă
Administrator public
Structură
Ore de audienţă publică
Formulare tipizate
Informaţii de interes public
Transparenţă în administraţia publică
Concursuri de proiecte
Angajări
Direcţia de Asistenţă Socială: Angajări și formulare
Taxe locale
Oferte de vânzare terenuri
Impozite şi taxe locale
Consiliul local

Hotărâri
Consilieri
Data şedinţelor
Rapoarte de activitate
Comisii de specialitate
Declaraţii de avere
Declaraţii de interese
Procese-verbale
Iniţiativa cetăţenească
Login Consilieri
Arhivă 2008-2012
Arhivă 2012–2016
Proiecte sportive
Proiecte culturale
Proiecte pentru tineret
Burse pentru studenți

Toate drepturile rezervate © Primăria Sfântu Gheorghe 2020 - Hartă pagină