Duminică, 9. august 2020
Hotărâri

Cuvânt cheie:
Număr hotărâre:


2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017   2018   2019   2020   Hotărâri cu caracter normativ  

MUNICIPIUL   SFÂNTU  GHEORGHE

    CONSILIUL LOCAL
RO 520008 Sf.Gheorghe                         Tel:  0267-311726
str. 1 Decembrie 1918 nr.2                      Fax: 0267-351781
Judeţul Covasna


HOTĂRÂREA NR. 77/2008

    privind  dezlipirea şi alipirea unor parcele situate în Şugaş Băi


Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe, în şedinţa ordinară;
    Având în vedere Raportul de specialitate nr. 749/10.01.2008 al Serviciului de Urbanism din cadrul Primăriei Municipiului Sfântu Gheorghe;
    Având în vedere avizul favorabil al Comisiei de specialitate pentru administrarea domeniului public şi privat, patrimoniu, economic, buget, finanţe, agricultură şi dezvoltare regională, al Comisiei pentru amenajarea teritoriului, urbanism, protecţia mediului şi turism şi al Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului, legislaţia muncii şi disciplină a Consiliului Local al Municipiului Sfântu Gheorghe;
    Având în vedere prevederile Titlului II din Legea nr. 7/1996 a cadastrului şi publicităţii imobiliare, republicată;   
    Având în vedere prevederile art. 36 alin. (2) lit. c şi alin. (5) lit. b din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
    În temeiul art. 45 alin. (1) şi art.115 alin. (1) lit. b din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

     
HOTĂRĂŞTE


ART. 1. – Se aprobă întabularea, în proprietatea privată a municipiului Sfântu Gheorghe, cu drept de administrare Consiliul Local al municipiului Sfântu Gheorghe, a terenului identificat în C.F. nr. 1080 Sfântu Gheorghe sub nr. top. 2233/9/1 în suprafaţă de 252 mp şi nr. top. 2233/9/2 în suprafaţă de 180 mp. şi sub nr. top. 2233/10/3 în suprafaţă de 40 mp.
ART. 2. – Se aprobă alipirea terenurilor înscrise în C.F. nr. 1080 Sfântu Gheorghe sub nr. top. 2233/9/1 în suprafaţă de 252 mp şi nr. top.2233/9/2 cu suprafaţă de 180 mp, întrun singur corp funciar în suprafaţă totală de 432 mp.
ART. 3. – Se aprobă dezlipirea imobilului sub nr. top. nou 2233/9/1-2233/9/2 în suprafaţă totală de 432 mp, pe două loturi conform planului de amplasament şi delimitare al corpului de proprietate elaborate de persoana fizică autorizată sing. Luffy Vilmos, după cum urmează:
- lotul nr. 1 cu nr. top. nou 2233/9/1/1 în suprafaţă de 143 mp, având destinaţia de teren de construcţii;
-  lotul nr. 2 cu nr. top. nou 2233/9/1/2-2233/9/2 în suprafaţă de 289 mp, având destinaţia teren de construcţii;
ART. 4 – Se aprobă dezlipirea imobilului – proprietatea privată a municipiului Sfântu Gheorghe, situat în Sugaş Băi, înscris în C.F. nr. 11992 Sf. Gheorghe, sub nr. top. 2233/10/2 în suprafaţă totală de 360 mp, pe două loturi conform planului de amplasament şi delimitare al corpului de proprietate elaborate de persoana fizică autorizată sing. Luffy Vilmos, după cum urmează:
-    lotul nr. 1 cu nr. top. nou 2233/10/2/1 în suprafaţă de 72 mp, având destinaţia de teren de construcţii;
-    lotul nr. 2 cu nr. top. nou 2233/10/2/2 în suprafaţă de 288 mp, având destinaţia teren de construcţii;
ART. 5. – Se aprobă dezlipirea imobilului – proprietatea privată a municipiului Sfântu Gheorghe, situat în Sugaş Băi, înscris în C.F. nr. 1080 Sfântu Gheorghe, sub nr. top. 2233/10/3 în suprafaţă totală de 40 mp, pe două loturi conform planului de amplasament şi delimitare al corpului de proprietate elaborate de persoana fizică autorizată sing. Luffy Vilmos, după cum urmează:
-    lotul nr. 1 cu nr. top. nou 2233/10/3/1 în suprafaţă de 10 mp, având destinaţia de teren de construcţii;
-    lotul nr. 2 cu nr. top. nou 2233/10/3/2 în suprafaţă de 30 mp, având destinaţia teren de construcţii;
ART. 6. – (1) Se aprobă alipirea terenurilor cu nr. top. nou. 2233/9/1/1 în suprafaţă de 143 mp, nr. top. nou. 2233/10/2/1 în suprafaţă de 72 mp şi nr. top. nou 2233/10/3/1 în suprafaşă de 10 mp, întrun singur corp funciar în suprafaţă totală de 225 mp, cu nr. cad.833.   
(2) Terenul descris la alin. (1) pe care există o construcţie neterminată, realizată fără forme legale, se va concesiona, în condiţiile legii, după înscrierea în evidenţele de Carte Funciară a faptelor juridice referitoare la parcelele prevăzute în prezenta hotărâre.
ART. 7. – Cu executarea prezentei hotărâri se încredinţează Serviciul Economic din cadrul Primăriei Municipiului Sfântu Gheorghe.


Sfântu Gheorghe, la 29 aprilie 2008


         PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                                                                 CONTRASEMNEAZĂ
                 Rápolti István                                                                                                SECRETAR
                                                                                                                                    Kulcsár Tünde

<< înapoiOraşul nostru

Instituţii de cultură
Instituţii de învăţământ
Băile Şugaş
Baze sportive şi de agrement
Harta oraşului
Zilele Sfântului Gheorghe
Localităţi înfrăţite
Anunţuri
Primărie

Primar
Viceprimari
Secretar
Instituţii subordonate
Guvernanţă corporativă
Administrator public
Structură
Ore de audienţă publică
Formulare tipizate
Informaţii de interes public
Transparenţă în administraţia publică
Concursuri de proiecte
Angajări
Direcţia de Asistenţă Socială: Angajări și formulare
Taxe locale
Oferte de vânzare terenuri
Impozite şi taxe locale
Consiliul local

Hotărâri
Consilieri
Data şedinţelor
Rapoarte de activitate
Comisii de specialitate
Declaraţii de avere
Declaraţii de interese
Procese-verbale
Iniţiativa cetăţenească
Login Consilieri
Arhivă 2008-2012
Arhivă 2012–2016
Proiecte sportive
Proiecte culturale
Proiecte pentru tineret
Burse pentru studenți
Programul Hai Acasa
Biroul Electoral

Toate drepturile rezervate © Primăria Sfântu Gheorghe 2020 - Hartă pagină