Miercuri, 26. februarie 2020
Hotărâri

Cuvânt cheie:
Număr hotărâre:


2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017   2018   2019   2020   Hotărâri cu caracter normativ  


MUNICIPIUL   SFÂNTU  GHEORGHE

             CONSILIUL LOCAL
RO 520008 Sf.Gheorghe                         Tel:  0267-311726
str. 1 Decembrie 1918 nr.2                      Fax: 0267-351781
          Judeţul Covasna


HOTĂRÂREA NR. 76/2008

privind  dezmembrarea imobilului situat în str.Cimitirului în vederea încheierii unui contract de schimb cu S.C. Favorit S.A., respectiv a unui contract de asociere cu Asociaţia „Pro Háromszék”


Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe, în şedinţa ordinară;
    Având în vedere Raportul de specialitate nr. 15641/2008 al Serviciului Economic şi al Oficiului Juridic din cadrul Primăriei Municipiului Sfântu Gheorghe;
Având în vedere avizul favorabil al Comisiei de specialitate pentru administrarea domeniului public şi privat, patrimoniu, economic, buget, finanţe, agricultură şi dezvoltare regională, al Comisiei pentru amenajarea teritoriului, urbanism, protecţia mediului şi turism şi al Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului, legislaţia muncii şi disciplină a Consiliului Local al Municipiului Sfântu Gheorghe;
Având în vedere prevederile Titlului II din Legea nr. 7/1996 a cadastrului şi publicităţii imobiliare, republicată;
Având în vedere cererea nr. EC 1184/2007 al Ansamblului de Dansuri “Háromszék” Sfântu Gheorghe;
    Având în vedere adresa nr. 15642/2008 al S.C. FAVORIT S.A. privind manifestarea acordului de voinţă legat de schimbul de imobile;
    Având în vedere şi Raportul de evaluare a terenurilor nr. 2105/2008 şi nr. 2106/2008 executat de evaluatorii ANEVAR Mikó Vasile şi Mikó Zsuszánna;
    Având în vedere prevederile art. 10 din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, cu modificările şi completările ulterioare;
    În baza prevederilor art. 1 şi 2 al Titlului X din Legea nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietăţii şi justiţiei, precum şi unele măsuri adiacente;
    Având în vedere propunerea de asociere nr. 3043/2008 al Asociaţiei „Pro Háromszék”;
    Având în vedere prevederile Legii nr. 273/2006  privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;
    În baza prevederilor art. 36 alin. (2) lit. c  şi e şi art. 121 alin. (4), respectiv alin. (7) lit. a din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
    În temeiul art. 45 alin. (3) şi art. 115 alin. (1) lit. b din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică, locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

   
HOTĂRĂŞTE

ART. 1. – Se aprobă trecerea din domeniul public în domeniul privat al municipiului Sfântu Gheorghe şi în administrarea Consiliului Local al municipiului Sfântu Gheorghe al imobilului - magazii şi centrală termică, curte-, situate pe str. Cimitirului fn., înscris în C.F. nr. 21.516 Sfântu Gheorghe cu nr. top. 282/2/2, 283/2, 1953/2/2, 1954/2 în suprafaţă de 1830 mp.
ART. 2. - Se aprobă dezlipirea imobilului descris la art. 1, pe două loturi conform planului de identificare şi dezmembrare executat de persoană fizică autorizată sing. Luffy Vilmos, după cum urmează:
-    lotul nr.1 cu nr. top nou.  282/2/2, 1953/2/2, 1954/2 (nr. cad 9891)   în suprafaţă de 1130 mp. având destinaţia de teren de  construcţii şi magazii;
-    lotul nr.2 cu nr. top nou. 283/2 (nr. cad. 9892) în suprafaţă de 700 mp, având destinaţia teren de construcţii , centrală termică şi garaj ;    
ART. 3. – (1) Se aprobă efectuarea schimbului de imobil între Municipiul Sfântu Gheorghe, care cedează imobilul teren de construcţii şi magazii parţial demolate, proprietatea privată a municipiului, cu drept de administrare Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe, situat pe str. Cimitirului f.n., sub nr. top. 282/2/2, 1953/2/2, 1954/2 (nr. cad 9891)   în suprafaţă de 1130 mp., în valoare totală de 132.040 lei (36.620 Euro) şi S.C. FAVORIT S.A. cu sediul în comuna Bodoc, judeţul Covasna, care oferă în schimb imobilul – spaţiu comercial (clădire cu parter), birouri (clădire cu parter şi mansardă, curte) proprietatea societăţii, situat în Municipiul Sfântu Gheorghe, str. Gábor Áron nr. 12-14, înscris în CF nr. 21.607 Sfântu Gheorghe cu nr. cad. 9359 în suprafaţă de 1212 mp, în valoare totală de 1.331.500 lei (369.300 Euro).
(2) Echivalentul în lei a valorii în Euro a imobilelor ce fac obiectul schimbului, s-a calculat la un curs Euro de 3,6055 lei, valabil în data de 26.04.2008.
ART. 4. – (1) Diferenţa de valoare dintre imobilele ce fac obiectul schimbului, reprezentând suma de  1.199.460 lei + TVA, se va achita de către municipiul Sfântu Gheorghe la data semnării actului de schimb în formă autentică în faţa notarului public.
    (2) Cheltuielile notariale aferente încheierii contractului de schimb se vor achita de către părţi în cote egale.
ART. 5. - Imobilul intrat în domeniul privat al municipiului Sfântu Gheorghe prin efectului schimbului va fi amenajat cu destinaţia de sediu al Ansamblului de Dansuri “Háromszék “ Sfântu Gheorghe.
ART. 6. – (1) Se aprobă asocierea între Municipiului Sfântu Gheorghe şi Asociaţia “Pro Háromszék”, cu sediul în Municipiul Sfântu Gheorghe, având ca obiect terenul cu nr. top nou. 283/2 (nr.cad. 9892) în suprafaţă de 700 mp, teren de construcţii, centrală termică şi garaj, în vederea realizării unui complex de clădire de birouri cu scopul de  a asigura cadrul organizatoric şi funcţional pentru desfăşurarea activităţii intreprinzătorilor privaţi. 
(2) Condiţiile şi termenii asocierii sunt cuprinşi în Contractul de asociere, anexă la prezenta hotărâre din care face parte integrantă.
ART. 7 - Cu executarea prezentei hotărâri se încredinţează Serviciul Economic, Direcţia Finanţe Publice Municipale şi Biroul Contabilitate din cadrul Primăriei Municipiului Sfântu Gheorghe.


Sfântu Gheorghe, la 29 aprilie  2008


          PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                                                              CONTRASEMNEAZĂ
                  Rápolti István                                                                                            SECRETAR
                                                                                                                                 Kulcsár Tünde

<< înapoiOraşul nostru

Instituţii de cultură
Instituţii de învăţământ
Băile Şugaş
Baze sportive şi de agrement
Harta oraşului
Zilele Sfântului Gheorghe
Localităţi înfrăţite
Primărie

Primar
Viceprimari
Secretar
Instituţii subordonate
Guvernanţă corporativă
Administrator public
Structură
Ore de audienţă publică
Formulare tipizate
Informaţii de interes public
Transparenţă în administraţia publică
Concursuri de proiecte
Angajări
Angajări Direcţia de Asistenţă Socială
Taxe locale
Oferte de vânzare terenuri
Impozite şi taxe locale
Consiliul local

Hotărâri
Consilieri
Data şedinţelor
Rapoarte de activitate
Comisii de specialitate
Declaraţii de avere
Declaraţii de interese
Procese-verbale
Iniţiativa cetăţenească
Login Consilieri
Arhivă 2008-2012
Arhivă 2012–2016
Proiecte sportive
Proiecte culturale
Proiecte pentru tineret
Burse pentru studenți

Toate drepturile rezervate © Primăria Sfântu Gheorghe 2020 - Hartă pagină