Luni, 10. august 2020
Hotărâri

Cuvânt cheie:
Număr hotărâre:


2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017   2018   2019   2020   Hotărâri cu caracter normativ  

MUNICIPIUL   SFÂNTU  GHEORGHE

    CONSILIUL LOCAL
RO 520008 Sf.Gheorghe                         Tel:  0267-311726
str. 1 Decembrie 1918 nr.2                      Fax: 0267-351781
Judeţul Covasna


HOTĂRÂREA NR. 75/2008

privind identificarea terenuri situate între str. Nicolae Iorga şi str. Crângului, în vederea notării pe acesta a punctului termic

    Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe, în şedinţa ordinară;
    Având în vedere Raportul de specialitate nr. 14835/23.04.2008  al Serviciului Urbanism din cadrul Primăriei Municipiului Sfântu Gheorghe;
Având în vedere avizul favorabil al Comisiei de specialitate pentru administrarea domeniului public şi privat, patrimonu, economic, buget, finanţe, agricultură şi dezvoltare regională, al Comisiei pentru amenajarea teritoriului, urbanism, protecţia mediului şi turism şi al comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului, legislaţia muncii şi disciplină a Consiliului Local al Municipiului Sfântu Gheorghe;
    În baza prevederilor Legii nr. 7/1996 – a cadastrului şi publicităţii imobiliare, republicată;
    În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (9) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
    În temeiul art. 45 alin. (1) şi art. 115 alin. (1) lit. b din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;HOTĂRĂŞTE


ART. 1. – Se aprobă  alipirea terenurilor proprietatea Statului Român cu drept de administrare Primăria municipiului Sfântu Gheorghe, situate între str. Nicolae Iorga  şi str. Crângului,  înscrise în C.F. nr. 2175 Sfântu Gheorghe, sub nr. top. 1899/1/2 în suprafaţă de 52  mp, şi C.F. nr. 2175 Sfântu Gheorghe, sub nr. top. 1900/1, în suprafaţă de 521 mp, într-un singur corp funciar, cu nr. top. nou 1900/1-1899/1/2, în suprafaţă totală de 573 mp.
ART. 2. – Conform Certificatului nr. 12718/09.04.2008, eliberat de Primăria Municipiului Sfântu Gheorghe pe terenul descris la art.1, se va nota existenţa centralei termice construită în anul 1984.
ART. 3. – Cu executarea prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează Compartimentul pentru Autorizarea Construcţiilor şi Proiectare şi Compartimentul Patrimoniu din cadrul Serviciului Economic, Studii şi Programe din cadrul Primăriei Municipiului Sfântu Gheorghe.

Sfântu Gheorghe, la 29 aprilie 2008         PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                                                              CONTRASEMNEAZĂ     
              Rápolti István                                                                                               SECRETAR   
                                                                                                                                Kulcsár Tünde

<< înapoiOraşul nostru

Instituţii de cultură
Instituţii de învăţământ
Băile Şugaş
Baze sportive şi de agrement
Harta oraşului
Zilele Sfântului Gheorghe
Localităţi înfrăţite
Anunţuri
Primărie

Primar
Viceprimari
Secretar
Instituţii subordonate
Guvernanţă corporativă
Administrator public
Structură
Ore de audienţă publică
Formulare tipizate
Informaţii de interes public
Transparenţă în administraţia publică
Concursuri de proiecte
Angajări
Direcţia de Asistenţă Socială: Angajări și formulare
Taxe locale
Oferte de vânzare terenuri
Impozite şi taxe locale
Consiliul local

Hotărâri
Consilieri
Data şedinţelor
Rapoarte de activitate
Comisii de specialitate
Declaraţii de avere
Declaraţii de interese
Procese-verbale
Iniţiativa cetăţenească
Login Consilieri
Arhivă 2008-2012
Arhivă 2012–2016
Proiecte sportive
Proiecte culturale
Proiecte pentru tineret
Burse pentru studenți
Programul Hai Acasa
Biroul Electoral

Toate drepturile rezervate © Primăria Sfântu Gheorghe 2020 - Hartă pagină