Vineri, 14. august 2020
Hotărâri

Cuvânt cheie:
Număr hotărâre:


2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017   2018   2019   2020   Hotărâri cu caracter normativ  


MUNICIPIUL   SFÂNTU  GHEORGHE

    CONSILIUL LOCAL
RO 520008 Sf.Gheorghe                         Tel:  0267-311726
str. 1 Decembrie 1918 nr.2                      Fax: 0267-351781
Judeţul Covasna


HOTĂRÂREA NR. 74/2008

privind  identificarea terenului aferent centralei termice din  Str. Umbrei

Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe, în şedinţa ordinară;
    Având în vedere Raportul de specialitate nr. 14787/10.01.2008 al Serviciului de Urbanism din cadrul Primăriei Municipiului Sfântu Gheorghe;
    Având în vedere avizul favorabil al Comisiei de specialitate pentru administrarea domeniului public şi privat, patrimonu, economic, buget, finanţe, agricultură şi dezvoltare regională, al Comisiei pentru amenajarea teritoriului, urbanism, protecţia mediului şi turism şi al Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului, legislaţia muncii şi disciplină a Consiliului Local al Municipiului Sfântu Gheorghe;   
    În baza prevederilor Legii nr.7/1996- cadastrului şi publicităţii imobiliare, republicată;
    În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (9),  din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală , republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
    În temeiul art. 45 alin (1) lit.e şi art. 115 alin (1) lit. b din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;


HOTĂRĂŞTE


ART. 1. - Se aprobă dezlipirea imobilului – proprietatea  statului Român cu drept de administrare Consiliul Popular al Municipiului Sfântu Gheorghe, situat în Str. Umbrei înscris în C.F. nr. 367 Simeria I, sub nr. top. 828/5/1/1 în suprafaţă de 645 mp, pe două loturi conform planului de identificare şi dezmembrare executat de persoană fizică autorizată sing. Luffy Vilmos, după cum urmează:
-    lotul nr. 1 cu nr. top nou. 828/5/1/1/1  în suprafaţă de 367 mp. având destinaţia de teren de construcţii;
-    lotul nr. 2 cu nr. top nou. 828/5/1/1/2 în suprafaţă de 278 mp. având destinaţia teren de construcţii;
ART. 2. - Se aprobă dezlipirea imobilului, situat în str. Umbrei, înscris în CF nr. 367 Simeria I sub nr.top. 828/6/2/1/1/2-828/5/2/2/2/1/1/2  în suprafaţă totală de 9648 mp, pe patru loturi conform planului de identificare şi dezmembrare executat de persoană fizică autorizată  Luffy Vilmos, după cum urmează:
-    lotul nr. 1 cu nr. top nou. 828/5/2/2/2/1/1/2 în suprafaţă de 462 mp, având destinaţia de zonă verde;
-    lotul nr. 2 cu nr. top nou.  828/6/2/1/1/2/1 în suprafaţă de 797 mp, având destinaţia teren de construcţii;
-    lotul nr. 3 cu nr. top nou. 828/6/2/1/1/2/2 în suprafaţă de 871 mp, având destinaţia de teren de construcţii;
-    lotul nr. 4 cu nr. top nou.  828/6/2/1/1/2/3 în suprafaţă de 7518 mp, cu destinaţie neschimbată;
ART. 3. - Se aprobă alipirea terenurilor cu nr. top. nou 828/5/1/1/1 în suprafaţă de 367 mp, nr. top. nou 828/6/2/1/1/2/2 în suprafaţă de 871 mp  într-un singur corp funciar în suprafaţă totală de 1238 mp.
ART. 4. - Conform certificatului nr. 13469/16.04.2008 eliberat de Primăria Municipiului Sfântu Gheorghe pe terenul descris la art. 4 se va nota existenţa centralei termice construită în 1975.
ART. 5. - Cu executarea prezentei hotărâri se încredinţează Serviciul Economic  din cadrul Primăriei Municipiului Sfântu Gheorghe.
Sfântu Gheorghe, la  29 aprilie  2008


          PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                                                          CONTRASEMNEAZĂ
                  Rápolti István                                                                                         SECRETAR
                                                                                                                              Kulcsár Tünde

<< înapoiOraşul nostru

Instituţii de cultură
Instituţii de învăţământ
Băile Şugaş
Baze sportive şi de agrement
Harta oraşului
Zilele Sfântului Gheorghe
Localităţi înfrăţite
Anunţuri
Primărie

Primar
Viceprimari
Secretar
Instituţii subordonate
Guvernanţă corporativă
Administrator public
Structură
Ore de audienţă publică
Formulare tipizate
Informaţii de interes public
Transparenţă în administraţia publică
Concursuri de proiecte
Angajări
Direcţia de Asistenţă Socială: Angajări și formulare
Taxe locale
Oferte de vânzare terenuri
Impozite şi taxe locale
Consiliul local

Hotărâri
Consilieri
Data şedinţelor
Rapoarte de activitate
Comisii de specialitate
Declaraţii de avere
Declaraţii de interese
Procese-verbale
Iniţiativa cetăţenească
Login Consilieri
Arhivă 2008-2012
Arhivă 2012–2016
Proiecte sportive
Proiecte culturale
Proiecte pentru tineret
Burse pentru studenți
Programul Hai Acasa
Biroul Electoral

Toate drepturile rezervate © Primăria Sfântu Gheorghe 2020 - Hartă pagină