Sâmbătă, 25. ianuarie 2020
Hotărâri

Cuvânt cheie:
Număr hotărâre:


2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017   2018   2019   2020   Hotărâri cu caracter normativ  


MUNICIPIUL   SFÂNTU  GHEORGHE
           CONSILIUL LOCAL
RO 520008 Sf.Gheorghe                 Tel:  0267-311243
str. 1 Decembrie 1918 nr.2              Fax: 0267-351781
   Judeţul Covasna         HOTĂRÂREA NR. 71/2008

privind aprobarea Actului Adiţional la Contractul de performanţă nr. 1464/2001, încheiat cu directorul general al S.C. TEGA S.A.


    Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe, în calitate de A.G.A., în şedinţă ordinară;
    Având în vedere Referatul nr. 17461/2008 al S.C. TEGA S.A. Sfântu Gheorghe;
Având în vedere Raportul de specialitate nr. EC 14795/2008 al Serviciului Economic din cadrul Primăriei Municipiului Sfântu Gheorghe;
Având în vedere avizul favorabil al Comisiei de specialitate pentru administrarea domeniului public şi privat, patrimoniu, economic, buget, finanţe, agricultură şi dezvoltare regională şi al Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului, legislaţia muncii şi disciplină a Consiliului Local al Municipiului Sfântu Gheorghe;
Având în vedere prevederile art. 4 alin. (3) din OUG. nr.79/2001, privind întărirea disciplinei economico financiare şi alte dispoziţii cu caracter financiar, cu modificările şi completările ulterioare;
În baza art. 12 din contractul de performanţă nr. 1464/2001, încheiat cu dl. Tóth-Birtan Csaba, în calitate de director general, aprobat prin H.C.L. nr. 129/2001;                                                   În conformitate cu art. 36 alin. (2) lit. a, alin. (3) lit. c, şi alin. (9)  din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;                                                                                                                            În temeiul art. 45 alin. (1) şi art. 115 alin. (1) lit. b din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;


HOTĂRĂŞTE

     ART. 1. – Se aprobă Actul adiţional nr. 1/2008, la Contractul de performanţă nr. 1464/2001, încheiat cu Dl. Tóth-Birtan Csaba, în calitate de director general al S.C. TEGA S.A. Sfântu Gheorghe, conform anexei la prezenta hotărâre din care face parte integrantă.
    ART. 2. - Cu semnarea Actului adiţional se mandatează domnul consilier Szén Zoltán.

Sfântu Gheorghe, la 29 aprilie 2008


           PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                                                            CONTRASEMNEAZĂ
                  Rápolti István                                                                                             SECRETAR                                                                       
                                                                                                                                  Kulcsár Tünde


Anexă la H.C.L. nr. 71/2008

<< înapoiOraşul nostru

Instituţii de cultură
Instituţii de învăţământ
Băile Şugaş
Baze sportive şi de agrement
Harta oraşului
Zilele Sfântului Gheorghe
Localităţi înfrăţite
Capitala Culturală a Ţinutului Secuiesc

Despre program
Muzică
Literatură
Teatru
Arte vizuale
Burse
Concurs de creaţie
Jocuri
Media
Primărie

Primar
Viceprimari
Secretar
Instituţii subordonate
Guvernanţă corporativă
Administrator public
Structură
Ore de audienţă publică
Formulare tipizate
Informaţii de interes public
Transparenţă în administraţia publică
Concursuri de proiecte
Angajări
Angajări Direcţia de Asistenţă Socială
Taxe locale
Oferte de vânzare terenuri
Consiliul local

Hotărâri
Consilieri
Data şedinţelor
Rapoarte de activitate
Comisii de specialitate
Declaraţii de avere
Declaraţii de interese
Procese-verbale
Iniţiativa cetăţenească
Login Consilieri
Arhivă 2008-2012
Arhivă 2012–2016
Proiecte sportive
Proiecte culturale
Proiecte pentru tineret
Burse pentru studenți

Toate drepturile rezervate © Primăria Sfântu Gheorghe 2020 - Hartă pagină