Marţi, 28. ianuarie 2020
Hotărâri

Cuvânt cheie:
Număr hotărâre:


2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017   2018   2019   2020   Hotărâri cu caracter normativ  


MUNICIPIUL   SFÂNTU  GHEORGHE

CONSILIUL LOCAL
RO 520008 Sf.Gheorghe                         Tel:  0267-311726
str. 1 Decembrie 1918 nr.2                      Fax: 0267-351781
      Judeţul Covasna

HOTĂRÂREA NR. 70/2008


privind modificarea organigramei şi a statului de funcţii pentru personalul din cadrul aparatului de specialitate al primarului precum şi din cadrul Direcţiei Comunitare de Evidenţă a Persoanelor, Ansamblului de Dansuri “Trei Scaune”, a Teatrului “Andrei Mureşanu” şi a Bazei de Înot şi Recreere, începând cu 1 mai 2008
      
    Consiliul local al municipiului Sfântu-Gheorghe, în şedinţa ordinară;
    Având în vedere raportul de specialitate nr. IN 14222/2008 al Compartimentului Resurse Umane din cadrul Primăriei municipiului Sfântu-Gheorghe;
Văzând referatul nr. 14488 înaintat de şeful Serviciului Economic;
    Având în vedere cererea nr. 9119/2008 înaintată de d-na Moroianu Mihaela din cadrul Direcţiei Comunitare de Evidenţă a Persoanelor;
Considerând adresa nr. 9862/2008 înaintată de Ansamblul de Dansuri “Trei Scaune”;
Luând în considerare adresa nr. 11199/2008 înaintată de Teatrul “Andrei Mureşanu”;
Văzând referatul nr. 14805 înaintat de directorul Bazei de Înot şi Recreere;
Având în vedere avizul favorabil al Comisiei de specialitate pentru administrarea domeniului public şi privat, patrimoniu, economic, buget, finanţe, agricultură şi dezvoltare regională şi al Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului, legislaţia muncii şi disciplină a Consiliului Local al Municipiului Sfântu Gheorghe;
Conform prevederilor Ordonanţei nr. 10/2008 privind nivelul salariilor de bază şi a altor drepturi ale personalului bugetar salarizat potrivit O.U.G. nr. 24/2000 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază pentru personalul contractual din sectorul bugetar şi personalul salarizat potrivit anexelor nr. II. şi III. la legea nr. 154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază în sectorul bugetar şi a indemnizaţiilor pentru persoane care ocupă funcţii de demnitate publică, precum şi unele măsuri de reglementare a drepturilor salariale şi a altor drepturi ale personalului contractual salarizat prin legi speciale;
În conformitate cu prevederile art. 36. alin. (2) lit. a şi alin. (3) lit. b din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul prevederilor art. 45. alin. (1) şi art. 115 alin. (1) lit. b din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
                                        

HOTĂRĂŞTE

    ART. 1. – Se aprobă modificarea organigramei şi a statului de funcţii pentru personalul din cadrul aparatului de specialitate al primarului precum şi din cadrul Direcţiei Comunitare de Evidenţă a Persoanelor şi a Bazei de Înot şi Recreere, începând cu data de 1 mai 2008, potrivit anexelor nr. 1, 2, 3, 6 la prezenta hotărâre, din care fac parte integrantă.
    ART. 2. – Se aprobă modificarea a statului de funcţii pentru personalul din cadrul Ansamblului de Dansuri “Trei Scaune”, începând cu data de 1 mai 2008, potrivit anexei nr. 4 la prezenta hotărâre, din care face parte integrantă.
     ART. 3. – Se aprobă modificarea a statului de funcţii pentru personalul din cadrul Teatrului “Andrei Mureşanu”, începând cu data de 1 mai 2008, potrivit anexei nr. 5 la prezenta hotărâre, din care face parte integrantă.
    ART. 4. – Dl. Primar va lua măsuri, ca în termen de 30 zile de la data adoptării prezentei hotărâri să se elaboreze statele de funcţii cu încadrarea nominală a personalului, potrivit statelor de funcţii aprobate, de către personalul specializat al fiecărei instituţii în parte.
    ART. 5. – Cu executarea prezentei hotărâri se încredinţează Compartimentul Resurse Umane din cadrul Primăriei municipiului Sfântu-Gheorghe.

Sfântu Gheorghe, la 29 aprilie 2008


                                                                                            
            PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                                                  CONTRASEMNEAZĂ       
                   Rápolti István                                                                                  SECRETAR
                                                                                                                        Kulcsár Tünde

Anexa nr. 2 la Hotărârea nr. 70/2008


<< înapoiOraşul nostru

Instituţii de cultură
Instituţii de învăţământ
Băile Şugaş
Baze sportive şi de agrement
Harta oraşului
Zilele Sfântului Gheorghe
Localităţi înfrăţite
Capitala Culturală a Ţinutului Secuiesc

Despre program
Muzică
Literatură
Teatru
Arte vizuale
Burse
Concurs de creaţie
Jocuri
Media
Primărie

Primar
Viceprimari
Secretar
Instituţii subordonate
Guvernanţă corporativă
Administrator public
Structură
Ore de audienţă publică
Formulare tipizate
Informaţii de interes public
Transparenţă în administraţia publică
Concursuri de proiecte
Angajări
Angajări Direcţia de Asistenţă Socială
Taxe locale
Oferte de vânzare terenuri
Consiliul local

Hotărâri
Consilieri
Data şedinţelor
Rapoarte de activitate
Comisii de specialitate
Declaraţii de avere
Declaraţii de interese
Procese-verbale
Iniţiativa cetăţenească
Login Consilieri
Arhivă 2008-2012
Arhivă 2012–2016
Proiecte sportive
Proiecte culturale
Proiecte pentru tineret
Burse pentru studenți

Toate drepturile rezervate © Primăria Sfântu Gheorghe 2020 - Hartă pagină