Duminică, 9. august 2020
Hotărâri

Cuvânt cheie:
Număr hotărâre:


2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017   2018   2019   2020   Hotărâri cu caracter normativ  


MUNICIPIUL   SFÂNTU  GHEORGHE

CONSILIUL LOCAL
RO 520008 Sf.Gheorghe                         Tel:  0267-311726
str. 1 Decembrie 1918 nr.2                      Fax: 0267-351781
      Judeţul Covasna


HOTĂRÂREA NR. 65/2008

privind modificarea şi completarea H.C.L. nr. 190/2005 privind înfiinţarea Serviciului Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă

Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe, în şedinţă ordinară;
    Având în vedere Raportul de specialitate nr. 4335/2008 al Oficiului de Protecţie Civilă din cadrul Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe;
    Având în vedere avizul favorabil al Comisiei de specialitate pentru sănătate, protecţie socială şi culte şi al Comisiei pentru administraţie locală, ordine publică, drepturile oului, legislaţia muncii şi disiciplină a Consiliului Local al municipiului Sfântu Gheorghe;
    Având în vedere O.U.G. nr. 21/2004 privind Sistemul Naţional de Management al Situaţiilor de Urgenţă, cu modificările şi completările ulterioare, a H.G. nr. 642/2005 pentru aprobarea Criteriilor de clasificare a unităţilor administrativ-teritoriale, instituţiilor publice şi operatorilor economici din punct de vedere al protecţiei civile, în funcţie de tipurile de riscuri specifice, cu modificările şi completările ulterioare, cu modificările şi completările ulterioare şi a H.G. nr. 1.579/2005 pentru aprobarea Statutului personalului voluntar din serviciile de urgenta voluntare;
    Având în vedere prevederile Legii nr. 481/2004 privind protecţia civilă, precum şi a Ordinului M.A.I. nr. 718/2005 pentru aprobarea criteriilor minime de performanţă privind organizarea şi funcţionarea serviciilor voluntare pentru situaţii de urgenţă, modificată şi completată cu Ordinul M.A.I. nr. 195/2007;
    În conformitate cu prevederile art. 36 alin.(2) lit.d şi alin. (6) lit. a pct. 8 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată;
    În temeiul art.45 alin.(1) şi art. 115 alin. (1) lit. b din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată;HOTĂRĂŞTE


ART.1. – Se aprobă modificarea şi completarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Serviciului Voluntar pentru  Situaţii de Urgenţă, aprobat prin H.C.L. nr. 190/2005, după cum urmează:
I.    Articolul 4 din H.C.L. nr. 190/2005 se modifică şi va avea următorul cuprins:
“Art. 4. - Nominalizarea personalului din cadrul Serviciului Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă se va face prin dispoziţia primarului municipiului Sfântu Gheorghe, cu respectarea prevederilor Legii voluntariatului nr. 195/2001 şi a Hotărârii Guvernului nr. 1579/2005 privitoare la aprobarea Statutului personalului voluntar din serviciile de urgenţă voluntare”.
II.    expresia „grupa” din cuprinsul Regulamentului se înlocuieşte cu expresia „echipa”, iar la art. 5 alin. (2) denumirea „grupa de cercetare nucleară-bacteorologică-chimică” se va înlocui cu „echipă de protecţie chimică”.
III. La articolul 10 din Regulament se introduc două alineate, după cum urmează :
   „Echipa de protecţie chimică acţionează în cadrul formaţiei de intervenţie şi are următoarele misiuni principale: localizarea şi limitarea efectelor contaminării cu substanţe chimice periculoase; decontaminarea persoanelor, animalelor, bunurilor materiale şi a mediului afectat de substanţe chimice periculoase.”
   „Echipa de suport logistic acţionează în cadrul formaţiei de intervenţie şi are următoarele misiuni principale: asigură depozitarea bunurilor materiale care aparţin S.V.S.U., asigură bunurile necesare intervenţiei din stocurile proprii sau prin achiziţii şi asigură transportul acestor bunuri la locul intervenţiei”
IV. Anexa nr. 2 al Regulamentului de organizare şi funcţionare a Serviciului Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă se modifică conform anexei nr. 1 la prezenta hotărâre, din care face parte integrantă.
ART. 2. – Executarea prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează primarului municipiului Sfântu Gheorghe.

Sfântu Gheorghe, la 27 martie 2008        PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                                                               CONTRASEMNEAZĂ
               Pârvan Rodica                                                                                                SECRETAR
                                                                                                                                  Kulcsár Tünde


Anexa nr. 1 la H.C.L. nr. 65/2008


<< înapoiOraşul nostru

Instituţii de cultură
Instituţii de învăţământ
Băile Şugaş
Baze sportive şi de agrement
Harta oraşului
Zilele Sfântului Gheorghe
Localităţi înfrăţite
Anunţuri
Primărie

Primar
Viceprimari
Secretar
Instituţii subordonate
Guvernanţă corporativă
Administrator public
Structură
Ore de audienţă publică
Formulare tipizate
Informaţii de interes public
Transparenţă în administraţia publică
Concursuri de proiecte
Angajări
Direcţia de Asistenţă Socială: Angajări și formulare
Taxe locale
Oferte de vânzare terenuri
Impozite şi taxe locale
Consiliul local

Hotărâri
Consilieri
Data şedinţelor
Rapoarte de activitate
Comisii de specialitate
Declaraţii de avere
Declaraţii de interese
Procese-verbale
Iniţiativa cetăţenească
Login Consilieri
Arhivă 2008-2012
Arhivă 2012–2016
Proiecte sportive
Proiecte culturale
Proiecte pentru tineret
Burse pentru studenți
Programul Hai Acasa
Biroul Electoral

Toate drepturile rezervate © Primăria Sfântu Gheorghe 2020 - Hartă pagină