Duminică, 9. august 2020
Hotărâri

Cuvânt cheie:
Număr hotărâre:


2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017   2018   2019   2020   Hotărâri cu caracter normativ  

MUNICIPIUL   SFÂNTU  GHEORGHE

CONSILIUL LOCAL
RO 520008 Sf.Gheorghe                         Tel:  0267-311726
str. 1 Decembrie 1918 nr.2                      Fax: 0267-351781
      Judeţul Covasna


HOTĂRÂREA NR. 64/2008

privind stabilirea destinaţiei de locuinţe sociale destinate chiriaşilor evacuaţi sau care urmează a fi evacuaţi din locuinţele retrocedate foştilor proprietari, pentru imobilul situat pe str. Lunca Oltului nr. 9


Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe, în şedinţă ordinară;
Având în vedere Raportul de specialitate nr. SO 600/2008 al Direcţiei de Asistenţă Comunitară din subordinea Consiliului Local al municipiului Sfântu Gheorghe; care reiese că potrivit adresei nr. 69655/2008 al Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Locuinţelor, continuarea finanţării renovării imobilului de pe str. Lunca Oltului nr. 9 este condiţionată de adoptarea unei hotărâri prin care se stabileşte destinaţia imobilului.
Având în vedere avizul favorabil al Comisiei de specialitate pentru administrarea domeniului public şi privat, patrimoniu, economic, buget, finanţe, agricultură şi dezvoltare regională, al Comisiei pentru sănătate, protecţie socială şi culte şi al Comisiei pentru administraţie locală, ordine publică, drepturile omului, legislaţia muncii şi disiciplină a Consiliului Local al Municipiului Sfântu Gheorghe;
Având în vedere prevederile cu art. 13 din  O.U.G nr. 74/2007 privind asigurarea fondului de locuinţe sociale destinate chiriaşilor evacuaţi sau care urmează a fi evecuaţi din locuinţele retrocedate foştilor proprietari;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin.(6), lit. (a), pct. 2 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul art. 45 alin. (1) şi art. 115 alin. (1), lit. (b) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;


HOTĂRĂŞTE

ART.1. – Se aprobă stabilirea destinaţiei de locuinţe sociale destinate chiriaşilor evacuaţi sau care urmează a fi evacuaţi din locuinţele retrocedate foştilor proprietari, pentru imobilul situat pe str. Lunca Oltului nr. 9 (fosta str. Mikes Kelemen nr. 35) proprietatea privată a municipiului Sfântu Gheorghe, evidenţiat în CF nr. 12.718 Sfântu Gheorghe cu nr. top. 2765/1/2/1/1 scara A a blocului de nefamilişti, fâneaţă, în suprafaţă de 303 mp.
ART.2. – Se aprobă constituirea comisiei pentru verificarea situaţiilor de lucrări şi a stadiului fizic de execuţie la obiectivul de investiţii descris la art. 1, în următoarea componenţă nominală:
1. Dl. Tankó Vilmos – director executiv, Direcţia de Asistenţă Comunitară;
2. Dl. Györfi László – referent de specialitate în cadrul Oficiului de Dezvoltare, Investiţii;
3. Dl. Sinka Csaba – diriginte de şantier.
ART. 3. - Cu executarea prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia de Asistenţă Comunitară din subordinea Consiliului Local al municipiului Sfântu Gheorghe.

Sfântu Gheorghe, la 27 martie 2008.


            PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                                                              CONTRASEMNEAZĂ
                    Pârvan Rodica                                                                                            SECRETAR
                                                                                                                                   Kulcsár Tünde

<< înapoiOraşul nostru

Instituţii de cultură
Instituţii de învăţământ
Băile Şugaş
Baze sportive şi de agrement
Harta oraşului
Zilele Sfântului Gheorghe
Localităţi înfrăţite
Anunţuri
Primărie

Primar
Viceprimari
Secretar
Instituţii subordonate
Guvernanţă corporativă
Administrator public
Structură
Ore de audienţă publică
Formulare tipizate
Informaţii de interes public
Transparenţă în administraţia publică
Concursuri de proiecte
Angajări
Direcţia de Asistenţă Socială: Angajări și formulare
Taxe locale
Oferte de vânzare terenuri
Impozite şi taxe locale
Consiliul local

Hotărâri
Consilieri
Data şedinţelor
Rapoarte de activitate
Comisii de specialitate
Declaraţii de avere
Declaraţii de interese
Procese-verbale
Iniţiativa cetăţenească
Login Consilieri
Arhivă 2008-2012
Arhivă 2012–2016
Proiecte sportive
Proiecte culturale
Proiecte pentru tineret
Burse pentru studenți
Programul Hai Acasa
Biroul Electoral

Toate drepturile rezervate © Primăria Sfântu Gheorghe 2020 - Hartă pagină