Miercuri, 26. februarie 2020
Hotărâri

Cuvânt cheie:
Număr hotărâre:


2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017   2018   2019   2020   Hotărâri cu caracter normativ  


MUNICIPIUL   SFÂNTU  GHEORGHE

CONSILIUL LOCAL
RO 520008 Sf.Gheorghe                         Tel:  0267-311726
str. 1 Decembrie 1918 nr.2                      Fax: 0267-351781
      Judeţul Covasna


HOTĂRÂREA NR. 62/2008

privind aprobarea Studiului de fezabilitate pentru lucrarea de investiţii „Ştrand Municipal Sfântu Gheorghe”


    Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe în şedinţă ordinară;
    Având în vedere Raportul de specialitate nr. 9764/2008 al Oficiului de Dezvoltare, Investiţii din cadrul Primăriei Municipiului Sfântu Gheorghe;
    Având în vedere avizul favorabil al Comisiei de specialitate pentru administrarea domeniului public şi privat, patrimoniu, economic, buget, finanţe, agricultură şi dezvoltare regională şi al Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului, legislaţia muncii şi disciplină a Consiliului Local al Municipiului Sfântu Gheorghe;
    Având în vedere prevederile art. 44 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;
    În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2) lit. b şi alin. (4) lit. d din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi compltările ulterioare;
    În temeiul art. 45 alin. (1) şi art. 115 alin. (1) lit. b din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi compltările ulterioare;


HOTĂRĂŞTE

ART. 1. - Se aprobă Studiul de fezabilitate pentru lucrarea de investiţii „Ştrand Municipal Sfântu Gheorghe”, conform anexei la prezenta hotărâre din care face parte integrantă, cu următorii indicatori tehnico-economici:

COSTUL INVESTIŢIEI:
 1. Costurile de mecanizare bazine + tobogane                                     2.486.196 lei
 2. Structură                                                                                      655.740 lei
 3. Căptuşiri(faianţă, bazine case de maşini)                                             500.000 lei
Valoarea totală a investiţiei este :                                                        3.641.936 lei
Capacităţi:

Cantitatea de persoane care pot utiliza bazinele în acelaşi timp (N)

Bazin de primire tobogane                                          N = 52 persoane
Bazin de copii                                                           N =  5  persoane
Bazin de senzaţii                                                       N = 85 persoane
Bazin de înot                                                           N = 34 persoane

Cheltuieli de funcţionare:                                 533.124 lei
Incasările totale pe sezon : 90 x 18.000          1.620.000 lei
ART. 2. - Cu executarea prezentei hotărâri se încredinţează primarul Municipiului Sfântu Gheorghe.


Sfântu Gheorghe, la 27 martie 2008


        PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                                                             CONTRASEMNEAZĂ
               Pârvan Rodica                                                                                             SECRETAR
                                                                                                                              Kulcsár Tünde

<< înapoiOraşul nostru

Instituţii de cultură
Instituţii de învăţământ
Băile Şugaş
Baze sportive şi de agrement
Harta oraşului
Zilele Sfântului Gheorghe
Localităţi înfrăţite
Primărie

Primar
Viceprimari
Secretar
Instituţii subordonate
Guvernanţă corporativă
Administrator public
Structură
Ore de audienţă publică
Formulare tipizate
Informaţii de interes public
Transparenţă în administraţia publică
Concursuri de proiecte
Angajări
Angajări Direcţia de Asistenţă Socială
Taxe locale
Oferte de vânzare terenuri
Impozite şi taxe locale
Consiliul local

Hotărâri
Consilieri
Data şedinţelor
Rapoarte de activitate
Comisii de specialitate
Declaraţii de avere
Declaraţii de interese
Procese-verbale
Iniţiativa cetăţenească
Login Consilieri
Arhivă 2008-2012
Arhivă 2012–2016
Proiecte sportive
Proiecte culturale
Proiecte pentru tineret
Burse pentru studenți

Toate drepturile rezervate © Primăria Sfântu Gheorghe 2020 - Hartă pagină