Joi, 4. iunie 2020
Hotărâri

Cuvânt cheie:
Număr hotărâre:


2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017   2018   2019   2020   Hotărâri cu caracter normativ  


MUNICIPIUL   SFÂNTU  GHEORGHE

CONSILIUL LOCAL
RO 520008 Sf.Gheorghe                         Tel:  0267-311726
str. 1 Decembrie 1918 nr.2                      Fax: 0267-351781
      Judeţul Covasna


HOTĂRÂREA NR. 61/2008

privind aprobarea Studiului de fundamentare privind concesionarea prin licitaţie publică a serviciului de iluminat public din Municipiul Sfântu Gheorghe

    Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe, în sedinţă ordinară;
    Având în vedere Raportul de avizare nr. 10109/2008 elaborat de Colectivul de coordonare şi supervizare;
    Având în vedere Raportul de specialitate nr. 10073/2008 al Biroului de Gospodărire Comunală din cadrul Primăriei Municipiului Sfântu Gheorghe;
    Având în vedere avizul favorabil al Comisiei de specialitate pentru administrarea domeniului public şi privat, patrimoniu, economic, buget, finanţe, agricultură şi dezvoltare regioanală şi al Comisiei pentru administraţie locală, ordine publică, drepturile omului, legislaţia muncii şi disciplină a Consiliului Local al Municipiului Sfântu Gheorghe;   
    Având în vedere dispoziţiile Legii nr. 51/2006 privind serviciile comunitare de utilităţi publice, cu modificările şi completările ulterioare;
    Având în vedere dispoziţiile Legii nr. 230/2006 privind serviciul de iluminat public;
    Având în vedere dispoziţiile O.U.G. nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii,aprobată prin Legea nr. 337/2006, cu modificările şi completările ulterioare;
    Având în vedere prevederile art. 8 – 10 şi art. 13 alin. (82) lit. e din H.G. nr. 71/2007 privind aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, prevăzute în Ordonanţa de Urgenţă nr. 34/2006;
    Având în vedere Studiul de fezabilitate privind modernizarea şi extinderea sistemului de iluminat public din Municipiul Sfântu Gheorghe, elaborat de S.C.”VEGADOM”S.R.L. Miercurea-Ciuc, înregistrat la Primăria Municipiului Sfântu Gheorghe sub nr. 4117 din 12.02.2008;
    Având în vedere realizarea procedurii prevăzute de art. 6 din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2) lit. d şi alin. (6) lit. a poz. 14 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
    În temeiul art. 45 alin. (1) şi art. 115 alin. (1) lit. b din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;


HOTĂRĂŞTE

ART. 1. - Se aprobă Studiul de fundamentare privind concesionarea prin licitaţie publică a serviciului de iluminat public din Municipiul Sfântu Gheorghe, în vederea eficientizării economice a serviciului de iluminat public prin “Utilizarea parţială, temporară sau definitivă a sistemelor actuale de iluminat public, modernizarea acestora” (Varianta nr. 2), anexă la prezenta hotărâre din care face parte integrantă.   
ART. 2.- Cu executarea prezentei hotărâri se încredinţează Colectivul de coordonare şi supervizare din cadrul Primăriei Municipiului Sfântu Gheorghe.


        PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                                                           CONTRASEMNEAZĂ
               Pârvan Rodica                                                                                          SECRETAR
                                                                                                                            Kulcsár Tünde


Anexe la  H.C.L.M. nr. 61/2008

<< înapoiOraşul nostru

Instituţii de cultură
Instituţii de învăţământ
Băile Şugaş
Baze sportive şi de agrement
Harta oraşului
Zilele Sfântului Gheorghe
Localităţi înfrăţite
Anunţuri
Primărie

Primar
Viceprimari
Secretar
Instituţii subordonate
Guvernanţă corporativă
Administrator public
Structură
Ore de audienţă publică
Formulare tipizate
Informaţii de interes public
Transparenţă în administraţia publică
Concursuri de proiecte
Angajări
Direcţia de Asistenţă Socială: Angajări și formulare
Taxe locale
Oferte de vânzare terenuri
Impozite şi taxe locale
Consiliul local

Hotărâri
Consilieri
Data şedinţelor
Rapoarte de activitate
Comisii de specialitate
Declaraţii de avere
Declaraţii de interese
Procese-verbale
Iniţiativa cetăţenească
Login Consilieri
Arhivă 2008-2012
Arhivă 2012–2016
Proiecte sportive
Proiecte culturale
Proiecte pentru tineret
Burse pentru studenți

Toate drepturile rezervate © Primăria Sfântu Gheorghe 2020 - Hartă pagină